Ve­rím, že všetky ženy so zlo­me­ným srd­com mi dajú za pravdu, ak na­pí­šem, že je veľmi ťažké sa znova sku­točne za­mi­lo­vať. Ve­ľa­krát úplne stra­tíme vieru v to, že exis­tuje nie­kto taký, kto naše zlo­mené srdce dá znova do­kopy a často sa vzdáme v boji o lásku skôr, než by sme mali. Ja som to spra­vila tak­tiež. Vzdala som sa lásky a ne­ve­rila som, že v mo­jom ži­vote exis­tuje nie­kto, koho bu­dem môcť znova mi­lo­vať, as­poň z po­lo­vice tak, ako som pred­tým mi­lo­vala jeho.

No po­tom si mi vo­šiel do ži­vota ty. Z ni­čoho nič. Tak rýchlo, že som to celé ani ne­stí­hala re­gis­tro­vať. Ja, tvrdo­hlavo pre­sved­čená o tom, že sa ur­čite do ni­koho znova ne­za­mi­lu­jem. Lebo ne­viem ako. Lebo sa ne­smiem za­mi­lo­vať a opäť sa skla­mať. A ty, roz­hod­nutý do­ká­zať mi, že pravá láska exis­tuje.

Ne­ve­rila som na lásku. Na tú lásku, o ktorú som pred­tým prišla. Ne­ve­rila som ani tebe. Od­mie­tala som uznať, že mi láska chýba, ale aj na­priek mo­jej tvrdo­hla­vosti som sa roz­hodla dať tomu šancu. S veľ­kými oba­vami som vstú­pila do ďal­šieho vzťahu. Nech­cela som skla­mať seba, no hlavne som nech­cela skla­mať teba. Bála som sa, že ro­bím chybu. Kaž­do­pádne, te­raz pri­zná­vam, že to bolo jedno z naj­lep­ších roz­hod­nutí v mo­jom ži­vote.

zdroj: unsp­lash.com
Veľmi dlho som bola zlo­mená a od­mie­tala som aký­koľ­vek vzťah, no pri tebe som uro­bila vý­nimku. Vý­nimku, ktorú ne­ľu­tu­jem. Nie­kde me­dzi dl­hými ve­čer­nými roz­ho­vormi, ho­di­nami spo­loč­ného smie­chu a tými chví­ľami, keď sme spolu vedľa seba len tak mlčky le­žali v po­steli, som sa do teba za­mi­lo­vala. Ne­viem ako a ani ne­viem prečo, ale stalo sa.

Viem, že to so mnou nie je ľahké. Ni­kdy ne­bolo a ni­kdy ani ne­bude. Ale aj na­priek tomu, že si to ve­del a vieš to, ne­vzdal si to. A za to ti ďa­ku­jem. Že si sa ne­vzdal a do­ká­zal si mi, že viem mi­lo­vať. Do­konca, že do­ká­žem mi­lo­vať oveľa viac, ako som si mys­lela.

Komentáre