My, ženy, sme raz darmo také. Te­šíme sa z ma­lič­kostí, máme rady čerstvé kvety, ob­di­vu­jeme pekné veci, tú­žime po po­zor­nosti a mi­lu­jeme prek­va­pe­nia. Tak­tiež mu­síme mať vždy všetko, čo si zau­mie­nime – naj­lep­šie čo naj­skôr a me­dzi pr­vými (aby sme si to na­ko­niec ne­ro­zmys­leli). Skú­šame nové trendy, fun­gujú na nás ča­ro­vné slová ako “vý­pre­daj, ak­cia, zľava”. Sme za­ľú­bené do mód­nych kús­kov, ideme si oči vy­o­čiť na to­pánky a te­nisky vo vý­kla­doch a v kú­peľni máme ne­ko­nečné rady koz­me­tic­kých pro­duk­tov.

U tej koz­me­tiky za za­stavme.

Vieš, čo je to U – BOX?

To ne­vadí, ani ja som naj­skôr ne­ve­dela, ale keď som sa o ňom do­zve­dela, mu­sela som ho ob­jed­nať a pre­skú­mať, o čo vlastne ide. U – BOX je špe­ciálne na­vr­hnutý Be­auty box, ktorý vy­chá­dza každý je­den me­siac. Ob­jed­náš ho cez FB stránku: U – BOX za 11,99€. Ta­jomný ba­lík je ur­čený na to, aby po­te­šil každú ženu. Ob­sa­huje koz­me­tické pro­dukty a ma­lič­kosti, ktoré vždy te­ma­ticky la­dia k da­nému me­siacu.

od­zadu.sk

Ako vy­ze­ral Mar­cový U – BOX?
Di­zaj­novo za­ba­lený čierny ba­lík s lo­gom “UB” au­to­ma­ticky musí vzbu­diť po­zor­nosť. Prvá úloha spl­nená. Po ot­vo­rení ška­tule som na spod­nej časti viečka na­šla pod­robný po­pis pro­duk­tov, ktoré ob­sa­huje.

Kla­sicky ako „kve­ti­nová ma­niačka“ sa pri­znám, že ma hneď zau­jala jemná kve­ti­nová če­lenka. Ta­kých predsa ni­kdy nie je dosť. Hlavne, ak sa blíži leto, hu­dobné fes­ti­valy alebo sa ti len cez sl­nečný deň nechce rie­šiť “bad hair day”, ktorý jed­no­du­cho a efektne vy­rie­šiš če­len­kou.

od­zadu.sk

Box ob­sa­ho­val aj ďal­šie dva väč­šie kvietky, ktoré sú vhodné tak­tiež do vla­sov, na tašku, na vak či na rif­lovú bundu. Dnes sú v kurze rôzne piny, ná­šivky a kvety. Mys­lím si, že ta­kéto kvety sú po­dob­nou štý­lo­vou al­ter­na­tí­vou.

Na­ozaj prek­va­pe­ním je každý – ho­ci­jaký pro­dukt, ktorý je kó­rej­skej značky. Som veľmi zve­davá, ako a či fun­guje ru­žová “maska na pery”. To je ten pro­dukt, ktorý vás zaujme a nech sa vám to zdá ako­koľ­vek ab­surdné, tak ho máte ne­uve­ri­teľnú chuť ih­neď vy­skú­šať.

od­zadu.sk

Osobne čisto z koz­me­tiky ma po­te­šilo te­lové mlieko – Ne­ut­ro­gena na su­chú a cit­livú po­kožku. Po dl­hej zime je toto te­lové mlieko pre mňa do­slova zá­chrana.

Box ďa­lej ob­sa­ho­val prak­tické fa­rebné a vzo­rové ná­ramky/gu­mičky v jed­nom, svieže mydlo Ni­vea a pil­ník na zhrub­nutú kožu na pä­tách. Ne­ná­padná pri­po­mienka, že jar so se­bou pri­náša prvé lo­dičky a san­dále. Ďa­lej, krém na ruky od Me­di­lony a spr­chový gél značky John­son’s s vô­ňou manga.

Mar­cový U – BOX so se­bou pri­nie­sol nie­len zve­da­vosť, ale i dlho oča­ká­vanú jar a zá­van kve­tov. Ak máš rada ma­lič­kosti, koz­me­tiku a prek­va­pe­nia, mys­lím si, že je to niečo pre teba. Pre­tože…my ženy sme raz darmo také.

Komentáre