Som rada, že som sin­gle.

Istú dobu som tú­žila nájsť si pria­teľa, no pán správny akosi ne­cho­dil. Vlastne hlav­ným dô­vo­dom, prečo mi ni­kto ne­se­del bolo to, že som ni­koho na­ozaj ne­hľa­dala.

Áno, flir­to­vala som s chlapmi na Ba­doo, v ba­roch a v škole. No ni­komu som ne­dala svoje číslo a s ni­kým som ne­šla na rande.

Často ľu­dia ho­vo­ria, že ak chceš, aby ťa nie­kto mo­hol mi­lo­vať, mu­síš najprv mi­lo­vať sama seba. Úplne s tým sú­hla­sím. A ako­koľ­vek ťažké je pri­znať to, stále sa len učím mať sa rada.

elite-daily-guille-faingold-love-800x400foto: eli­te­daily.com

Cho­dím sama so se­bou na rande, no ešte som sa ne­za­mi­lo­vala. Sna­žím sa o to a keď sa to stane, vtedy sa bude môcť pri­dať nie­kto ďalší.

Mo­men­tálne to však nie je možné.

V sú­čas­nosti to tak jed­no­du­cho má byť. Uží­vam si svoje le­nivé dni, ne­sta­rám sa, čo si kto o mne myslí a vy­chut­ná­vam si každý je­den mo­ment na­plno. Ne­rie­šim, či dá­vam nie­komu do­sta­tok po­zor­nosti a či nie­kto dáva do­sta­tok po­zor­nosti mne. Spím sama v man­žel­skej po­steli v sta­rom roz­ťa­ha­nom tričku. Ro­bím, čo ma robí šťas­tou a ži­jem pre prí­tom­nosť.

Môj ži­vot je mo­men­tálne o mne. Som prí­liš se­becká na to, aby som do neho pus­tila nie­koho ďal­šieho. A ne­mys­lím si, že je to zlé. Je v po­riadku sú­stre­diť  sa ne­jakú dobu sama na seba. Je v po­riadku bo­jo­vať sama o svoje šťas­tie a ne­spo­lie­hať sa na ni­koho iného. Je v po­hode zjesť za deň celú Nu­tellu.

elitedaily_single_paff-800x400foto: eli­te­daily.com

Som stále mladá a mám mnoho cie­ľov. Bolo by úžasné mať nie­koho, s kým sa mô­žem po­de­liť o úspe­chy a kto ma po­drží, keď sa tak ne­darí. No žiť viem aj bez toho. A ten po­cit je oslo­bo­dzu­júci.

Jed­ného dňa snáď stret­nem nie­koho, do koho sa za­ľú­bim až po uši. Ne­bu­dem ho po­tre­bo­vať, no bu­dem ho chcieť. A práve to urobí náš vzťah vý­ni­moč­ným.

Kým ten deň príde, bu­dem skú­šať nové veci, ro­biť hlú­posti a cho­diť von v tep­lá­koch. Bu­dem ces­to­vať, va­riť nové jedlá a na­učím sa ko­nečne plá­vať.

Ve­rím, že láska má prísť v tej správ­nej chvíli. Si oča­ká­vaná, no ne­hľa­dám ťa.

Komentáre