Ča­sto­krát do­stá­vame me­nej lásky, ako si za­slú­žime. Mys­líme si, že osoba, ktorá nás zra­ňuje je je­diná mož­nosť a sme pre­sved­čení o tom, že si ni­koho lep­šieho ne­za­slú­žime. Zo­stá­vame v to­xic­kých vzťa­hoch. Stá­vame sa ľuďmi, ktorí si ne­vá­žia sa­mých seba a zra­ňu­jeme sa s úpl­ným ve­do­mým.

Ne­skôr od­chá­dzame zo vzťa­hov do­bití, vy­si­lení a ne­šťastní. Uzav­rieme sa sami do seba a už v lásku ne­ve­ríme. Áno, vi­taj drahá v sku­pine ľudí, ktorá si pre­šla to­xic­kými vzťahmi.

we­he­ar­tit.com

Buďme k sebe te­raz úp­rimné – kto ne­za­žil to­xický vzťah alebo to­xické za­mi­lo­va­nie? Dobrá správa je, že veľa z nás si pre­šlo tý­mito „zá­žit­kami“ v po­dobe sĺz, do­pro­so­va­nia sa a hanby. Zlá správa je, že nie­ktoré sme stále s na­šimi to­xic­kými vzťahmi spo­kojné. Nech­ceme ísť preč z kom­fort­nej zóny. Jed­no­du­cho zo­stá­vame spo­kojné, no zni­čené a ča­káme. Možno na po­moc, možno na iného člo­veka, možno na zá­zrak.

Tvoj to­xický vzťah bol ľahko de­fi­no­va­teľný – po­ní­že­nie. Po­ní­že­nie sa­mej seba. Po­ní­že­nie tvo­jej osoby. Ne­bolo to ľahké od­ísť, no hor­šie bolo, keď si ve­dome trá­vila čas s nie­kým, kto za to ne­stál.

pin­te­rest.com

Ži­vot po to­xic­kom vzťahu je zvláštny. Je bo­les­tivý. No je to nová šanca na ži­vot. Na ten sku­točný. Na ten hod­notný. 

Nie vždy to bude jed­no­du­ché, ale ver mi, že bu­do­va­nie no­vého ži­vota a tvojho no­vého „ja“ je správne. Dobre, po­u­čila si sa, spoz­nala si no­vých ľudí, vieš čo chceš. Tak poď ďa­lej, drahá moja.

Už sta­čilo. Se­bat­rýz­ne­nie a seba po­ško­dzo­va­nie svojho ega a duše je už za te­bou. Moja milá, nový deň je tu!  

Vy­šla si síce zo vzťahu una­vená, no sil­nej­šia. Ver mi! Chce to čas, ako všetko, čo sa udialo v na­šom ži­vote. Svoje pre­hry a pády mu­síš brať ako dar, ktorý ťa uro­bil sil­nej­šou a vďaka tomu si opäť niečo po­cho­pila a po­u­čila sa. Každá zlá skú­se­nosť je vlastne dobrá skú­se­nosť! On bol v tvo­jom ži­vote tes­tom, ktorý si zvládla a po­tre­bu­ješ ísť ďa­lej. Ne­po­ze­raj sa späť s od­po­rom. Bola si za­mi­lo­vaná, re­špek­tuj to. Stalo sa, ty už máš však nový ži­vot.

Áno, bu­deš ob­čas cí­tiť bo­lesť. Áno, nie vždy bude deň krásny. Áno, nie vždy to bu­deš zvlá­dať do­ko­nale. 

Viem, že bu­deš za­vr­ho­vať lásku, ho­vo­riť o nej zle, ale ve­rím, že jed­ného dňa opäť bu­deš mi­lo­vať a náj­deš nie­koho, kto pre teba ne­bude len prí­ťa­žou a tres­tom.

we­he­ar­tit.com

Je dô­le­žité, že si si uve­do­mila, že tvoj to­xický vzťah ťa iba vy­čer­pá­val.

Je dô­le­žité, že si sa od­hod­lala zo­brať svoj ži­vot do vlast­ných rúk a po­cho­pila si, že si za­slú­žiš niečo lep­šie. 

Ne­vzdá­vaj svoje od­hod­la­nie po­su­núť sa vo svo­jom ži­vote. Ob­di­vu­jem ťa, že si po­cho­pila, že si hod­notná a chceš od ži­vota viac. Možno máš stále obavy, no ver mi, že jed­ného dňa bude všetko dá­vať zmy­sel a ty bu­deš ne­uve­ri­teľne šťastná. 

Komentáre