V ži­vote uro­bíš množ­stvo chýb, ktoré si ne­us­tále vy­čí­taš. Často mys­líš na to, čo by sa stalo, keby si veci uro­bila inak. Pre­mýš­ľaš nad bu­dúc­nos­ťou a za­bú­daš na prí­tom­nosť. No čo tak sa na chvíľu za­mys­lieť nad tým, kým by si bola, keby si žiadnu z týchto chýb ne­uro­bila.

Bola by si rov­naká ako te­raz? Mys­líš, že by si bola spo­kojná s tým, kým si? Zme­nil by sa tvoj ži­vot alebo ži­voty iných?

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

V pr­vom rade by si si mala uve­do­miť, že tvoj ži­vot sa mení kaž­dým tvo­jím roz­hod­nu­tím, či už je správne alebo nie. Vždy sú veci, ktoré možno ne­z­vlád­neš tak akoby si chcela. Si ne­šťastná a máš po­chmúrne myš­lienky. Mys­líš si, že viac toho ne­z­vlád­neš, no prav­dou je, že toho zvlád­neme omnoho viac, ak si pôj­deš stále za svo­jím cie­ľom. Buď od­hod­laná a ne­vzdá­vaj sa svo­jich snov. Ni­kdy ne­ver ľu­ďom, ktorí po­ve­dia, že tvoje sny sa ni­kdy ne­na­pl­nia. Buď bo­jov­níčka a ver, že aj tvoje chyby ťa pri­vedú na miesto, o kto­rom si vždy sní­vala.

Mala by si sa na­učiť byť spo­kojná sama so se­bou a byť hrdá na to, kým si sa stala. Chyby, ktoré v ži­vote uro­bíš sa s te­bou budú ťa­hať celý ži­vot, ak si to ne­bu­deš ve­dieť od­pus­tiť. Preto by si mala mys­lieť na to, že každá chyba ťa po­súva vpred aby sa tvoj ži­vot stal lep­ším pre teba aj pre tvoje oko­lie.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Každá z nás je je­di­nečná a naše roz­hod­nu­tia z nás ro­bia je­di­nečné osoby, ktoré vy­tvá­rajú tento svet kraj­ším. Preto, ak si bu­deme vy­čí­tať každé svoje ne­správne roz­hod­nu­tie, náš ži­vot bude len tmavé miesto, v kto­rom ne­náj­deme ani kú­sok svetla. Skúsme spolu nájsť svetlo v na­šich ži­vo­toch.

Komentáre