Kým zá­padné kul­túry tuč­nejú, tie vý­chodné si dr­žia svoje zdra­vie po­kope. A nie, nie je to só­jou, ktorá je vo veľ­kom až ne­bez­pečná a nie je to ani men­ším príj­mom mäsa, pre­tože pre­po­je­nie mäsa a ra­ko­viny, ako nás nie­ktorí „experti“ va­rujú, ne­exis­tuje. A nie je to ani ry­žou. To je ako keby sme po­ve­dali, že Ta­liani sú zdraví, lebo je­dia ces­to­viny. Ryža je v po­hode, ale nie je to to, čo robí roz­diel.

Čím to teda je, že ázij­ské kra­jiny majú vše­obecne tak nízku mieru obe­zity a väč­šina diev­čat tam má tak pekne štíhle po­stavy?

1. Pre­tože tak­mer každý deň je­dia ryby

Bez ohľadu na biel­ko­viny a iné nut­rienty, omega-3 mastné ky­se­liny sú naj­dô­le­ži­tej­šou zlož­kou rýb a ak rybí olej ne­sup­le­men­tu­ješ, mala by si zjesť as­poň 1 rybu denne.

2. Je­dia celé zvie­ratá

Žiadne mäso bez kosti, bez kože, bez…chuti. Aziati vy­uží­vajú v ku­chyni do­slova všetko – nohy, krky, chvosty, hlavy. Vďaka tomu ich telo do­stane nut­rienty, o akých na Slo­ven­sku ani ne­vieme, že vô­bec exis­tujú.

3. Ne­pre­há­ňajú to s pše­ni­cou

Či už ideš s tou čud­nou bez­lep­ko­vou mó­dou (ak si ce­lia­tik, toto ryp­nu­tie pre teba ne­platí), alebo nie, pše­nica vo veľ­kom nie je ka­ma­rát. Všet­kého veľa škodí a Aziati k tomu tak aj, asi ne­ve­domky, pri­stu­pujú. Pše­nica mi­ni­málne, za to viac ryže a mor­ských rias. A to sa po­tom aj pre­javí.

4. Je­dia kva­sené po­tra­viny

Fer­men­to­vané po­tra­viny sú to naj­lep­šiem čo mô­žeš telu do­dať a v Ázií sú také bežné, ako vi­dieť u nás v ne­deľu na obed v me­káči celú ro­dinu. Aziati sú do­konca schopní fer­men­to­vať aj čaj, čo sa všetko pre­ja­vuje na ich zdraví – dobré bak­té­rie z fer­men­tá­cie uro­bia svoju po­zi­tívnu ro­botu.

5. Ne­je­dia veľa slad­kého

Na­priek 21.sto­ro­čiu sa ešte ne­ska­zili a hlav­ným ná­po­jom je stále voda a čaj. Je­diná fruk­tóza, ktorú kon­zu­mujú, je z ovo­cia.

6. Oveľa viac cho­dia

Čína patrí me­dzi kra­jiny, kde ľu­dia prejdu pešo denne naj­viac na svete. Vďaka tomu sú nie­len zdraví a fit (pre­tože chô­dza môže byť pri chud­nutí do­konca efek­tív­nej­šia ako beh), ale zá­ro­veň si vy­bu­dujú lep­šiu to­le­ran­ciu na prí­liš vy­soký prí­jem sa­cha­ri­dov – čo je pri toľ­kej kon­zu­má­cií ryže dô­le­žité.

7. Ich me­di­cína je o pre­ven­cii

Naša me­di­cína je o rých­lej ná­prave tab­let­kami. Tra­dičná čín­ska me­di­cína ide až ku ko­reňu prob­lému a pra­cuje cez zmenu stra­vo­va­nia a zdra­vot­ných ná­vy­kov.

Komentáre