Dievča, čo to ro­bíš? Vi­dím ťa. Si utrá­pená. Máš slzy v očiach a stra­tili svoj jas. Tvoja tvár je una­vená, ta­kisto aj duša a úsmev ťa bolí.

Prečo? Prečo si to ne­chala zájsť až tak ďa­leko?

Pro­sím, ne­ľu­tuj sa. Ne­rob to. Máš prečo žiť. Máš sa prečo usmie­vať. Máš sa prečo smiať a máš byť načo hrdá.

pe­xels.com

Si am­bi­ci­ózna žena. Máš svoje plány  a ciele do bu­dúcna. Ne­vyšla ti jedna skúška v škole? Ne­vy­šiel ti je­den po­ho­vor? Ne­vadí. Áno, možno to bola su­per šanca, ale tých šancí tu bude ešte veľa. Ne­za­sta­vuj sa na jed­nom mieste. Ži pre mo­ment, pre ra­dosť.

Si zdravá, dý­chaš, po­ču­ješ a ho­vo­ríš. Je to ne­sku­točné. A si na žive. Tak pro­sím ťa, ak toto nie je do­sta­točný dô­vod, po­tom už ne­viem. Preto sa usmej. Mô­žeš byť šťastná.

Zá­leží len na tebe. Vieš, že stroj­com svojho šťas­tia si len TY sama. Tak sa to nauč a pri­veď to do praxe.

Uží­vaj si ži­vot pl­nými dúš­kami. Ne­zos­tá­vaj v hmle ne­ga­tív­nych po­ci­tov a smútku.

Za­kaž­dým máš šancu sa zlep­šo­vať. Za­kaž­dým máš šancu stať sa lep­ším člo­ve­kom. Tak ju pro­sím vy­uži.

tumblr_nmnr5lj9QC1s0gti5o1_500

Zdroj: tum­blr.com

Ne­smúť preto, že sa ti te­raz niečo ne­po­da­rilo. Nie je to stály stav. Po­hneš sa ďa­lej. Ur­čite. Len vy­trvaj. Ne­vzdá­vaj sa a na­pre­duj. Ty to do­ká­žeš.

Tak sa usmej.

A te­raz ma ospra­vedlň, mu­sím sa ísť vzde­lá­vať a na­pre­do­vať. 

Komentáre