Nový rok sa po­maly blíži. Ak je jedno z tvo­jich no­vo­roč­ných pred­sav­zatí nájsť si správ­neho chlapa, pri­pra­vila som pre teba zo­znam tých naj­ver­nej­ších muž­ských zna­mení, s kto­rými sa oplatí ran­diť.

Váhy:

Zo všet­kých zna­mení sú váhy naj­ver­nej­šie, kde­koľ­vek idú, berú so se­bou aj srdce. Sú veľmi cit­livé osoby a budú ťa bez­pod­mie­nečne mi­lo­vať.

Škor­pión:

Par­tner škor­pión bude k tebe vždy úp­rimný, po­vie ti priamy ná­zor a bude ťa re­špek­to­vať. Keď ti dá škor­pión kú­sok svojho srdca, vy­hráš jeho srdce na celý ži­vot.

Ryby:

Ryby sú veľmi ro­man­tické duše, ak mi­lujú tak ce­lým svo­jím srd­com a dá­vajú do toho 100%. Oni ti dajú pri­veľa šancí, aj keď ich zra­díš, no mu­síš si uve­do­miť, že je ten pravý/pravá a už ne­uro­biť chybu.

zdroj: unsp­lash.com

Rak:

Rak si bude vždy pa­mä­tať čo mu po­vieš a čo mu sľú­biš. Nemá zlé úmysly, po­kiaľ ide o nie­koho, koho mi­luje. Stará sa o po­city dru­hých a je veľmi opatrný.

Býk:

On je vo vzťahu ten, kto je viac do­mi­nantný. Bude za teba vždy bo­jo­vať a ne­vzdá sa ťa, ak po­cíti, že aj ty jeho mi­lu­ješ rov­nako ako on teba.

Stre­lec:

Strelci sú veľmi za­me­raní na ich ciele a ka­ri­éru. Ťažko sa do­stá­vajú do vzťa­hov, pre­tože si mys­lia, že je lep­šie, keď sú sami. Táto láska bude tro­chu ťaž­šia, ale o to viac bude stáť za to.

Vod­nár: 

S týmto par­tne­rom do tvojho ži­vota vstúpi ver­nosť a po­ro­zu­me­nie. Vod­nári si vy­be­rajú nie­koho, kto je lás­kavý a o kom ve­dia, že je poc­tivý a kva­litne zrelý na vzťah.

zdroj: unsp­lash.com

Blí­ženci: 

Ak budú pri­pra­vení, budú mať ten naj­lepší vzťah, budú naj­ver­nej­šími pria­teľmi a bu­deš s tým člo­ve­kom za­ží­vať len dob­ro­druž­stvá. No tak­tiež majú blí­ženci aj se­beckú stránku. Dá­vaj si po­zor.

Lev: 

Ak chceš mať pevný vzťah s Le­vom, mu­síš ho ne­chať, až je on stre­do­bo­dom po­zor­nosti. Levi sú ob­čas cit­liví, lás­kaví ale ve­dia byť aj tvr­dší a nie­kedy je od nich tažké do­stať ospra­vedl­ne­nie.

Ko­zo­ro­žec:

Títo par­tneri sú ná­roční, pre­tože sú na­ozaj pla­chí a hanb­liví. Ne­us­tále pre­mýš­ľajú a sú dlho ne­roz­hodní. No majú vy­soké štan­dardy a vďaka nim môže byť tvoj ži­vot viac kva­lit­nejší.

zdroj: unsp­lash.com

Ba­ran:

Tento par­tne si bude vy­ža­do­vať veľmi veľa tr­pez­li­vosti a nie­koho, kto má dobré vlast­nosti. Ho­vo­ria bez pre­mýš­ľa­nia a veľmi ľahko sa môže stať, že svo­jich par­tne­rov ura­zia.

Panna: 

Naj­väč­šia chyba, ktorú panny ro­bia je snaha a honba za do­ko­na­los­ťou. Vo vzťa­hoch vždy opúš­ťajú par­tne­rov, pre­tože majú po­cit, že s nimi len strá­cajú čas a ni­kam sa ne­po­sú­vajú.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre