Všetky sme si to za­žili. Ne­us­tále sa sna­žíš, aby veci fun­go­vali. Si je­diná, kto sa snaží rie­šiť vaše prob­lémy. Si rad­šej ti­cho, aj keď máš chuť kri­čať. Tvá­riš sa, že ti jeho sprá­va­nie ne­vadí, hoci ťa psy­chicky ničí.

Obe­tu­ješ všetku svoju ener­giu, všetku svoju men­tálnu silu. A re­ak­cia dru­hej strany? Si šia­lená, si blá­zon, pre­há­ňaš, prí­padne si pre­cit­li­vená.

Je jedno, čo o tebe ho­vorí. Aké ne­ga­tívne prí­vlas­tky ti dáva. Za­stav ho. Ne­do­voľ mu po­ni­žo­vať ťa, urá­žať ťa, kri­čať na teba, pod­ce­ňo­vať tvoje slová.

unsp­lash.com

Za­slú­žiš si to­tiž oveľa viac, ako ta­kéto za­ob­chá­dza­nie.

Za­slú­žiš si muža, ktorý sa o teba bude sta­rať ako o prin­ceznú. Za­slú­žiš si muža, ktorý ťa vy­ne­sie na trón tak vy­soký, že ni­kdy ni­kto ne­za­budne na to, aká krásna si.

A ak nie je ni­kto, kto by ťa na ten trón po­sa­dil, vy­bu­duj si ho sama. Buď si však istá, že je do­sta­točne vy­soký na to, aby na teba do­sia­hol len muž, ktorý si ťa na­ozaj za­slúži.

A tento muž bude ten naj­šťast­nejší muž na svete.

Komentáre