Som rada, že ti pí­šem opäť milá ka­ma­rátka,

je to už ne­jaký ten čas a ty stále ana­ly­zu­ješ svoje mi­nulé vzťahy.

Ne­viem prečo to ro­bíš.

Pát­raš po tom, kto čo ti dal a čo ťa na­učili.

Tí chlapci si boli po­dobní, ale pri­tom úplne od­lišní.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Po­ze­ráš sa na svoje chyby a na to, čo mohlo byť inak, ak by si re­a­go­vala rôzne.

pe­xels.com

Zo­žiera ťa to.Ten po­cit.

Na so­ciál­nej sieti vi­díš ich tváre. Nie­ktorí sú za­daní a tí druhí samy.

Pre­mýš­ľaš či by si sa nie­kedy k nie­kto­rým z nich chcela vrá­tiť.

Iba ak na chvíľku ešte raz a po­zme­niť veci.

Uve­dom si pro­sím, že každá skú­se­nosť ta for­mo­vala.

Vra­víš, že ne­máš ener­giu spoz­nať nie­koho no­vého.

Ty vlastne ani nech­ceš.

Hľa­dáš cestu späť.

unsp­lash.com

Milá ka­ma­rátka, viem, že ti chýba ob­čas.

Ten je­den z nich.

A ob­čas sa to­píš, ale ver mi je tam dô­vod, prečo nie ste spolu.

Je to tvoja liečba a každá bo­lesť prejde ako hromy pre­hr­mia pri búrke.

Vy­drž a ne­vzdá­vaj sa!

unsp­lash.com

Tam nie­kde je nie­kto, kto si bude vá­žiť tvoj čas a pri po­mys­lení, že by si mala byť jeho ex mu bude srdce pu­kať.

A vtedy ak ti na­píše a za­volá ťa von. Viem, že v tebe budú zmie­šané po­city, ale ne­boj sa ich pre­ko­nať.

Ne­boj sa dať šancu nie­komu, kto to s te­bou myslí vážne.

Ne­boj sa znova za­mi­lo­vať.

Ne­boj sa!

„Strach je len v hlave“-ano­nym

Komentáre