Spo­mí­nam si na svoje do­spie­va­nie, keď som sa za­mi­lo­val do kaž­dého diev­čaťa, ktoré mi ve­no­valo tro­chu po­zor­nosti. Po pr­vom zlo­me­nom srdci som bol nú­tený pre­hod­no­tiť svoj ži­vot a na­pra­viť chyby, ktoré som do­vtedy ro­bil. Roz­ho­dol som sa, že už ďa­lej ne­bu­dem dob­rým a mi­lým chlap­com.

Vtedy som si mys­lel, že to zna­mená byť aro­gantný a strie­dať jednu ženu za dru­hou. Nie je to predsa opak dob­rého a mi­lého? A tak som za­čal. Pre ženy som bol čo­raz prí­ťaž­li­vejší a za­žil zo­pár ne­zá­väz­ných vzťa­hov, ktoré som ná­sledne ne­vy­be­ravo a ne­cit­livo ukon­čo­val.

A dnes? Stále si viem spo­loč­nosť ženy pat­rične užiť, no po­cho­pil som, že dobrý a milý chla­pec je vlastne veľmi ne­správny vý­raz a ja som sa so svo­jim sprá­va­ním mý­lil. Ub­lí­žil som nie­koľ­kým že­nám, no nie som bez chyby a moja cesta si žiaľ vy­žia­dala aj ta­kéto ná­sledky.

zdroj: unsp­lash.com

Dnes som opäť na ženy milý. Rád im dvo­rím, roz­dá­vam kom­pli­menty, pri­ne­siem im ne­ča­kane kvety. No ve­dia, že vo mne nájdu muža, ktorý si za svo­jim ná­zo­rom stojí a ktorý jej po­vie pravdu – a nie to, čo chce po­čuť. Div sa svetu, zrazu im ne­vadí, že som prí­liš „dobrý“.

Vieš prečo „milí chlapci“ ne­pri­ťa­hujú ženy? Nie preto, že by boli milí. Práve na­opak. Sú to tí naj­väčší po­krytci a kla­mári pod sln­kom. Byť opa­kom „mi­lého chlapca“ môže byť po­kojne aj nie­kto, kto je k že­nám milý a po­zorný. Aku­rát…

  • Je úp­rimný. Ne­skrýva svoje chyby, ne­vy­hýba sa kon­flik­tom a ne­ho­vorí len to, čo chcú ľu­dia po­čuť.
  • Nie je taj­nos­tkár, ktorý za­tají všetko, čo by sa mohlo nie­koho dot­knúť. 
  • Nemá prob­lém jasne vy­jad­riť čo chce a na­roz­diel od „mi­lého chlapca“ sa tak ne­musí k po­ža­do­va­nému vý­sledku do­stať ma­ni­pu­lá­ciou.
  • Ob­da­rúva ženu ne­zištne, nie s oča­ká­va­ním pro­ti­hod­noty. „Milí chlapci“ sú vlastne milí preto, že za to niečo oča­ká­vajú. Chcú oce­niť, chcú po­chvá­liť. A keď to ne­dos­tanú, ve­dia byť pekne pa­sívne ag­re­sívni.

zdroj: unsp­lash.com

Ak sa na teba bude zase ne­jaký chlap hne­vať, že si sa zase uchý­lila k ne­ja­kému hajz­lovi, pri­po­meň mu, že možno je ten naj­väčší haj­zel práve on.

Pre­tože žena ne­pot­re­buje nie­koho, kto sa kvôli nej bude pre­tva­ro­vať. Žena po­tre­buje nie­koho, kto si stojí pevne za svo­jimi ná­zormi a po­stojmi a koho ne­zlomí prvá re­ak­cia, ktorá mu ne­vy­ho­vuje. Ak je toto tá de­fi­ní­cia „zlého chlapca“, tak sa vám, milé dámy, ab­so­lútne ne­ču­du­jem.

Komentáre