Exsi­tuje. Na­ozaj. V kaž­dej z nás. V kaž­dom meste, na kaž­dom mieste, v kaž­dom prí­behu.

Keď sa po­roz­hliad­neš okolo seba ne­vi­díš ju. Ne­vní­maš. Dnešná spo­loč­nosť je veľmi upo­náh­ľaná na vní­ma­nie týchto de­tai­lov. Ale si to ty. Som to ja. Každá žena verí na lásku, aj keď bola mno­ho­krát zlo­mená. 

V ži­vote stret­neš veľa mu­žov. Budú to „zlí chlapci“, dobrí chlapi, ele­gantní gen­tle­mani, cha­lan, ktorí bude žiť len pre zá­bavu, stret­neš aj pod­ni­ka­teľa. Stret­neš všet­kých. 

Ne­musí to byť hneď, ale každý ťa po čase zlomí, možno sa tak už stalo … a ty na­priek tomu ve­ríš na lásku.

Cho­díš po tomto svete a ve­ríš, že ešte exis­tuje. Sna­žíš sa ju vi­dieť. Vní­mať srd­com.

unsp­lash.com

Tú­žiš po let­ných ve­če­roch na bal­kóne s dob­rým ví­nom a sta­rými prí­behmi. Sní­vaš o tom, že raz pôj­deš na sva­dobnú cestu do Du­baja. Chcela by si nájsť spriaz­nenú dušu, ka­ma­ráta, mi­lenca a man­žela v jed­nom. Tú­žiš po ro­dine, po de­ťoch, po tom „pra­vom“ ži­vote.

Sní­vavš o tom, ako sa ťa raz nie­kto opýta: „Čo máš nové?“

A ty si v po­koji od­pi­ješ zo svo­jej kávy a od­po­vieš: „Nič.“

Bu­deš cí­tiť kľud, dobro a lásku. Bu­deš mať všetko čo chceš. 

Mi­lu­ješ z ce­lého srdca a stále ve­ríš na pravú lásku. Na takú, že keď ho zba­dáš, do­sta­neš zi­mom­riavky už len z jeho po­hľadu. Bude to taká láska, kedy mô­žete byť obi­dvaja po­ti­chu a bude sa chá­pať a roz­umieť. Bu­dete mi­lo­vať toto ti­cho, ktoré sa me­dzi vami nie­kedy rozp­res­trie, ale ne­bude trápne. Bude to všetko dá­vať zmy­sel. Raz. 

stocksy.com

Ale mu­síš po­cho­piť to, že ne­mô­žeš vy­tvo­riť na­silu ché­miu tam, kde nie je a ne­mô­žeš ju za­prieť tam, kde je.

Takže. Ná­dych. Vý­dych. Ne­hľa­daj roz­umom. Hľa­daj srd­com. Hľa­daj toho, pri kto­rom si už len na po­hľad po­vieš, že ho mi­lu­ješ.

Ver na takú lásku. Úp­rimnú lásku na prvý po­hľad.

Bola si ve­ľa­krát zlo­mená, no aj tak viem o tebe jedno ta­jom­stvo. 

Ty na takú lásku ve­ríš. 

Komentáre