Ne­mi­lo­val si ju, len si nech­cel byť sám. Možno po­má­hala tvojmu egu, možno si sa vo svo­jom mi­zer­nom ži­vote pri nej cí­til lep­šie, no ne­mi­lo­val si ju. Ak by si ju mi­lo­val, ne­zni­čil by si ju.

Často si mý­lime lásku s po­blúz­ne­ním. Nie­kedy do toho pa­dáme a vieme, že to nie je správne, no na­priek tomu sa tomu odo­vzdá­vame.

A na ne­správ­nej láske je niečo zvláštne, čo nás núti pre­pad­núť tomu ešte vý­raz­nej­šie. Niečo, čo nás núti chcieť to viac. Tak sa sna­žíme pre­sved­čiť sami seba, že je to tak správne. Hoci vieme, že nie je. Pre­svied­čame sa, že toto je láska. Cí­time veci tak in­ten­zívne, že si mys­líme, že je to láska.

zdroj: pe­xels.com

Za­mi­lu­jeme sa do ne­správ­nych ľudí a do­vo­líme im zni­čiť nás. Je niečo tak prí­ťaž­livé na ve­ciach, ktoré ne­mô­žeme mať. Možno máš rada, keď te­bou zmie­tajú emó­cie. Možno ani je­den z vás nechce byť sám.

Asi ho mi­lu­ješ. No ne­mys­lím si, že on mi­luje teba. Mi­luje to, že ho mi­lu­ješ. Mi­luje ten po­cit, že ho po­tre­bu­ješ.

No to nie je ozaj­stná láska. Láska nie je o sl­zách. Ani zmätku. Láska nie je o tom, že bo­ju­ješ o nie­koho po­zor­nosť. Láska je jed­no­du­chá. Láska ťa má po­vzniesť, nie zra­ziť k zemi. Láska ťa má na­pl­niť a nie za­ne­chať ťa prázd­nou.

zdroj: pe­xels.com

Možno si to nech­ceš pri­znať. Nie­ktoré veci vi­díme, až keď sme pri­pra­vení. No ja sa na teba po­ze­rám z diaľky a vi­dím to veľmi jasne. Ničí ťa. Mení ťa k hor­šiemu. Čo­skoro sa ne­spoz­náš ani v zrkadle. Ne­strať samú seba pre to, čo ty na­zý­vaš láska.

Pre­tože toto láska nie je. Láska je niečo úplne iné.

Komentáre