Po­ve­dať NIE, je ľah­šie ako si mys­líš a môže to byť liek na tvoj stres, zís­kaš väčší od­po­či­nok pre svoju my­seľ  a udr­žíš si zdra­vého du­cha. Ale niečo by si o tom predsa  mala ve­dieť.

Keď som bola mlad­šia, bola som osoba, ktorá vždy na všetko vra­vie­vala áno. Áno tam, áno sem, áno spl­ním ti to, áno uro­bím to.

Sa­moz­rejme, malo to aj svoje vý­hody, ktoré boli len do­časné. Keď som prišla na strednú, za­ží­vala som ve­ľa­krát stav vy­ho­re­nia. Po­tom však prišlo jedno ob­do­bie, kde som si po­ve­dala, že sa mu­sím na­sta­viť inak. Za­čala som upred­nost­ňo­vať MOJE pri­ority a keď to bolo po­trebné, ne­bála som sa a po­ve­dala som nie.

Po­mohlo mi to na do­bí­ja­nie ener­gie, mám do­sta­tok od­po­činku a predsa len, rad­šej zain­ves­tu­jem do času, ktorý mne niečo dá, ako by som sa mala pre­tr­hnúť pre niečo, čo mi vô­bec nie je po chuti.tumblr_n9dzajfy341r238sko1_500

Zdroj: tum­blr.com

Prečo by sme mali po­ve­dať nie?

Môže sa zdať, že ak často ho­vo­ríte áno, ľu­dia si na to zvyknú a budú to po­va­žo­vať za sa­moz­rej­mosť. Ale nie to je dobré. Keď ho­vo­ríte na všetko áno, ne­bu­dete schopný in­ves­to­vať čas do seba a do svo­jich zá­ľub, ktoré sú sku­točne dô­le­žité pre roz­voj člo­veka.

Keď som vy­ho­rela ja, ne­mohla som dať veľa úsi­lia do školy, ne­mohla som sa sú­stre­diť na nič a ne­mala som naj­men­šiu chuť rie­šiť vzťahy. Ho­vo­riť nie k von­kaj­ším so­ciál­nym ak­ti­vi­tám zna­mená ho­vo­riť áno pre svoj čas a dá­vať ener­giu do svo­jich vzťa­hov, prácu a in­ves­to­vať do seba. Ho­vo­riť nie je pre nás lep­šie. Je to spô­sob, ako sa o seba po­sta­rať fy­zicky, ale aj psy­chicky, du­ševne alebo aj du­chovne.

Pr­vý­krát sa mô­žete cí­tiť pre­vi­nilo a môže vás mr­zieť to, že ste nie­koho od­mietli, ale vaše telo sa vám za to ne­skôr po­ďa­kuje. Ne­vy­hnuté je to práve vtedy, keď máte veľa práce a po­tre­bu­jete od­dych.pointfinger

Zdroj: tum­blr.com

A kedy sa hodí po­ve­dať nie?  

Ho­vo­riť nie má svoje vý­hody, ale to ne­zna­mená, že ho bu­dete ho­vo­riť stále. Ak máte veľa vecí, ktoré vy­ža­dujú, aby boli čo naj­skôr ho­tové, bude ťažké roz­hod­núť sa, kde po­ve­dať nie a kde áno.

Ak sú to nutné veci, po­ve­dzte áno a ak sú to ma­lič­kosti tak po­ve­dzte nie.

Na­prí­klad ja som ne­dávno po­ve­dala áno mo­jej ka­ma­rátke, keď ma vo­lala na oslavu na­ro­de­nín. Ho­vo­riť áno na po­zva­nie vý­znam­ných uda­lostí sa patrí. Na na­ro­de­niny, na svadbu, na poh­reby, na oslavy, spo­lo­čen­ské ak­cie a tak ďa­lej …

Ale taká párty, ktorá sa koná každý týž­deň v pia­tok po škole v bare? Bola som ochotná in­ves­to­vať aj celé vrec­kové, len aby som šla a na­sle­du­júci týž­deň som si ne­mala z čoho za­pla­tiť  cestu do školy. Tu je naj­lep­šie rie­še­nie po­ve­dať nie. Piat­kový ve­čer sa predsa dá strá­viť aj doma, do­bí­jať si ener­giu, čí­tať knihy, re­la­xo­vať pri kú­peli a ro­biť veci, ktoré nás te­šia. Vzhľa­dom na to, že som za­čala ho­vo­riť na nie­ktoré veci nie, som oveľa viac spo­kojná a ne­bý­vam tak una­vená a vy­šťa­vená ako pred­tým. tumblr_nd9v3q4s121tsqxpro1_500

Zdroj: tum­blr.com 

 co­ver foto: eli­te­daily.com

Komentáre