Zo­staň sin­gle, kým sa ne­bu­deš cí­tiť úplná. Kým pre teba náj­de­nie lásky ne­bude zna­me­nať je­diný ži­votný cieľ.

Zo­staň sin­gle, do­kým sa ne­nau­číš mi­lo­vať seba. Kým ne­bu­deš po­tre­bo­vať lásku od chlapa, aby si sa cí­tila kom­pletná.

Ostaň sama, kým si ne­vy­tý­čiš, čo v ži­vote chceš. Po čom tú­žiš, kam sa chceš do­stať. Kým ne­zis­tíš akého člo­veka pri sebe ne­zne­sieš.

Zo­staň sin­gle, kým sa ne­nau­číš uží­vať spo­loč­nosť sa­mej seba. Kým sa ne­bu­deš cí­tiť po­hodlne len tak, sama so se­bou. Až do­kým jed­ného dňa ne­stret­neš člo­veka, ktorý bude pre teba par­tne­rom a člo­ve­kom, na kto­rého sa v ži­vote mô­žeš spo­ľa­hnúť, ale zá­ro­veň ne­bude tvo­jím je­di­ným dô­vo­dom exis­ten­cie.

Zdroj: pe­xels.com

Zo­staň sin­gle, kým ne­prí­deš na to kto si. Bez toho, aby ťa ovplyv­ňo­vali ná­zory nie­koho iného.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Zo­staň sama, kým sa ne­nau­číš byť sa­mos­tatná. Buď ne­zá­vislá a po­tom si nájdi lásku, ktorá ti do ži­vota pri­ne­sie len ďal­šiu ra­dosť a po­te­še­nie.

Zo­staň sin­gle, do­kým sa ne­nau­číš ve­riť sa­mej sebe.  Kým sa ne­nau­číš po­slú­chať svoju in­tu­íciu a spo­lie­hať na seba. Buď najprv oso­bou, ktorá ne­pot­re­buje aby ju nie­kto druhý oce­nil, pre­tože svoju hod­notu po­zná dobre aj sama.

Ostaň slo­bodná, kým si ne­uve­do­míš, že nie­kedy exis­tujú dni, kedy sa ti nič nechce. Exis­tujú dni, kedy si zne­chu­tená, ale vieš ako to spra­co­vať. Exis­tujú dni, kedy ťa nie­kto na­hnevá, ale ne­pot­re­bu­ješ druhú osobu na to aby si sa vy­ven­ti­lo­vala.

Ostaň slo­bodná, po­kým sa ne­nau­číš vá­žiť si ži­vot presne taký, aký je. S jeho spra­vod­li­vos­ťou aj ne­spra­vod­li­vos­ťou, so všet­kými ra­dos­ťami a út­ra­pami, so všet­kými prí­le­ži­tos­ťami, ktoré pri­náša, a ktoré je po­trebné ve­dieť vy­užiť.

Ostaň sin­gle, kým sa ne­nau­číš pre­ko­ná­vať strach a ne­us­tále sa po­sú­vať ďa­lej.

Ostaň sin­gle do­vtedy, kým si ne­bu­deš istá, že máš do­sta­tok lásky na to, aby si svojho par­tnera mi­lo­vala so všet­kými jeho chy­bami. Kým si ne­bu­deš istá, že mu sta­číš a ne­pot­re­bu­ješ s ni­kým sú­pe­riť.

Ostaň sin­gle, do­kým ne­zač­neš vní­mať vzťahy a lásku ako slo­bodnú voľbu, a nie vy­nú­tený zá­vä­zok, či zvyk.

thought­ca­ta­log.com

Komentáre