Fak­tom je, že vzťahy bý­vajú čo­raz kom­pli­ko­va­nej­šie. Preto vraj hľa­dáme „jed­no­du­ché“ typy, ktoré s nami zo­stanú. Par­don, vy­dr­žia. Pí­šem to, pre­tože mnoho roz­cho­dov je vraj kvôli ne­pre­ko­na­teľ­ným roz­die­lom, či  žiad­nemu po­cho­pe­niu.

Láska je rôzna, je kom­pli­ko­vaná, ro­bíš v nej roz­hod­nu­tia a ovply­ňuje tvoj ži­vot. Je to podľa mňa najk­raj­šia, no zá­ro­veň naj­moc­nej­šia sú­časť na­šich ži­vo­tov. Deje sa u kaž­dého.

Áno, láska je dob­ro­tivá, ne­zá­vidí,… ale za­mys­lela si sa nie­kedy nad svo­jim vzťa­hom? Ale te­raz mys­lím na­ozaj. Je pre teba na­ozaj hod­notný? Často si lásku mý­lime len s ne­dos­tat­kom spo­loč­nosti či z is­tého po­te­še­nia. Cho­díme spolu, ne­skôr sa roz­ídeme a pla­čeme do van­kúša, že kde sakra sme uro­bili chybu. Po­za­sta­vu­jeme sa s dneš­nými vzťahmi ako na hú­pačke, či so vzťahmi, ktoré sú po­vr­chné.

unsp­lash.com

Nie­kedy si len proste mu­síš ujas­niť, prečo ti tvoj drahý chýba tie 2 ho­diny, čo ste bez seba. Kvôli čomu to je? Lebo nie­koho po­tre­bu­ješ pri sebe alebo je to sku­točne z po­citu lásky? Rada ho vi­díš preto, lebo to po­tre­bu­ješ alebo chceš? Cho­díš s ním me­dzi ľudí aby si uká­zala „do­ko­nalý vzťah“ alebo ho sku­točne be­rieš ako svojho muža?
Nie­kedy ani sami ne­vieme de­fi­no­vať lásku. Je to beh na dlhú trať, nie­kedy je to bo­lesť, ino­kedy ra­dosť. Láska je pre nás stále jedna veľká ne­známa, po kto­rej všetci tú­žime a cnie sa nám za ňou. Tú­žime byť mi­lo­vaní a chcení. Je to nor­málne. Av­šak je to na­ozaj úp­rimná láska, kto­rou ži­ješ?

Nie­ktoré vzťahy stoja za to, aby si ich za­chrá­nila. Pre­tože vieš, že je to úp­rimné, ne­vinné a tak krásne. Pre­tože je ti s ním krásne, pre­tože ho na­ozaj tú­žiš vi­dieť i nie do­ko­nalo upra­vená a so všet­kými tvo­jimi ne­do­ko­na­los­ťami ho pri­ví­taš s veľ­kým úsme­vom, ob­ja­tím a pu­sou.

unsp­lash.com

No však nie­ktoré vzťahy ne­stoja za to, aby si ich za­chrá­nila. Ni­čia ťa, i keď to možno te­raz tak ne­vní­maš. Obe­rajú ťa o tvoje sku­točné ja a ty len po no­ciach pre­mýš­ľaš, či to nie je láska zo sa­moty alebo se­bec­kosti. V tom prí­pade to láska nie je.
Mys­lím, že v kaž­dom vzťahu raz príde ob­do­bie, kedy za­čneš roz­mýš­ľať, ako to v sku­toč­nosti me­dzi Vami je. Či to má zmy­sel a či to nie je len ilú­zia. Ra­dím ti, drahá, ne­ne­chaj sa okla­mať a hlavne si ne­zat­vá­raj oči, a ne­zap­chá­vaj uši. Všetko raz vy­jde na po­vrch a ty to mu­síš pri­jať. Ob­ja­vuj Vašu lásku, uis­ťuj sa.

Bo­juj za vzťah, ktorý sa oplatí žiť a je to sku­točná láska. Je­dine ten za to stojí.

Od­po­veď náj­deš je­dine vo svo­jom srdci.

Psst, po­ču­ješ?

Láska je tr­pez­livá, láska je dob­ro­tivá, ne­zá­vidí, ne­vy­pína sa, ne­vys­ta­tuje sa, nie je ne­ha­nebná, nie je se­becká, ne­roz­ču­ľuje sa, ne­myslí na zlé, ne­teší sa z ne­prá­vosti, ale ra­duje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vy­drží.

Láska ni­kdy ne­za­nikne…

A tak te­raz ostáva viera, ná­dej, láska, tieto tri, no naj­väč­šia z nich je láska.“

1 Kor 13, 1-13

Komentáre