Ho­vo­ríš si. Ne­ho­vorí z teba se­bec­tvo či pre­hnané se­ba­ve­do­mie. Toto si skrátka ty. Si skvelá, ve­ľa­krát si sa po­pá­lila a ne­hod­láš dať lásku „ho­ci­komu“. Ho­vo­ríš si, že si za­slú­žiš viac. Že si skvelá žena a do bu­dúcna bu­deš skvelá man­želka. Áno, máš veľa chýb, no sna­žíš sa byť dob­rým člo­ve­kom, chá­pa­jú­cim a mi­lu­jú­cim. Po­má­haš, pra­cu­ješ, mi­lu­ješ. Ži­ješ ži­vot. Uží­vaš si ho. Si silná, krásna a se­ba­ve­domá žena. Jed­no­du­cho – nie si pre kaž­dého.

Ne­ho­vorí z teba pý­cha. Vieš to. Vieš, že si za­slú­žiš pravú lásku. Vieš, že si dobrý člo­vek a sna­žíš sa byť k dru­hým em­pa­tická. Sú­ci­tíš s dru­hými. Ak nie­koho mi­lu­ješ, mi­lu­ješ ho ce­lým srd­com. Si veľmi cit­livá, ťažko zná­šaš zmeny, no si i silná a priama. Ak si ťa nie­kto ne­váži, vieš od­ísť s hr­dos­ťou. Mi­lu­ješ ob­ja­vo­vať. Seba, dru­hých, svet.

unsp­lash.com

Nie si pre kaž­dého. Ča­sto­krát sa zby­točne po­pá­lime. Na­ozaj zby­točne. Vieme svoje srdce uzat­vo­riť a tvá­riť sa, že je všetko v po­riadku. Pri­tom sami cí­time a vieme, že chceme dý­chať. Chceme, aby naše srdce dý­chalo. Sme ochotné zniesť obetu. Sme ochotné byť tu pre dru­hých. No nie sme pre kaž­dého. Sme pre toho, kto bude našu lásku ve­dieť oce­niť. Kto nás bude vi­dieť ako osobu, ktorá má sny, city a plány. Ktorá mi­luje tak, ako ni­kto iný. Ktorá je sr­dečná a lás­kavá.

Nie si pre kaž­dého, kto príde. Nie si pre toho, kto sa s te­bou bude za­hrá­vať, po­ni­žo­vať či oso­čo­vať. Ve­ľa­krát sa po­pá­liš. No iba tak si mô­žeš uve­do­miť hod­notu seba sa­mej. Že nie si pre kaž­dého, že na dobré sa čaká. Pre­tože ty si to dobré a po­tre­bu­ješ to dobré.

fre­e­pik.com

Tvoja láska, tvoja osoba a tvoje po­cho­pe­nie si za­slú­žia len to naj­lep­šie. Tvoj ži­vot si za­slúži nie­koho, kto si ťa bude vá­žiť a bude ve­dieť, že nie si pre kaž­dého. Pre­tože si vý­ni­močná.

Po­čkaj si na nie­koho, kto bude sku­točne ten pravý.

Kto si ťa bude vá­žiť.

Pre­tože ten bude pre teba.

A ty preňho.

Pre­tože ty nie si pre kaž­dého. 

Komentáre