Stáva sa ti, že sa ob­vi­ňu­ješ z vecí, za ktoré v pod­state ani ne­mô­žeš? Aj keď je to od teba veľmi šľa­chetné, ne­za­bú­daj že, nie všetko zlé je tvo­jou chy­bou. Takže ak na­bu­dúce na teba za­čne kri­čať ka­ma­rátka, ne­zna­mená to, že si v nie­čom po­chy­bila, ale má prob­lémy, ktoré si ven­ti­luje na tebe. Na­miesto toho, aby si sa ura­zila a na nie­koľko dní pre­ru­šila kon­takt, skús sa nato po­zrieť ako na „vo­la­nie o po­moc“.

Kto má teda pravdu?

Nie­kedy majú dvaja ľu­dia od­lišné ná­zory, ale mý­liť sa ne­musí ani je­den. V snahe pre­sved­čiť nás o pravde toho dru­hého, po­ču­jeme ob­čas aj nie moc li­cho­tivé po­známky, ktoré nás majú pri­nú­tiť pri­jať ná­zor dru­hého. Ne­ne­chaj sa vy­pro­vo­ko­vať, kto ne­vie roz­umne ar­gu­men­to­vať ti ne­stojí za mr­ha­nie ener­gie.

Vý­zva obr­niť sa

Nie­ktorí ľu­dia majú vo zvyku sprá­vať sa k os­tat­ným ne­u­hla­dene až drzo. Na­miesto ich sprá­va­nia, zmeň svoju re­ak­ciu. Pri pod­ce­ňo­vaní a urá­žaní nás, nami bur­cujú veľmi silné a ne­prí­jemné po­city. Je ťažké jed­no­du­cho to od­ig­no­ro­vať, preto to skús brať ako vý­zvu. Ak na za­čiatku zvlád­neš ma­ličké blbé po­známky, tak ča­som sa obr­níš cel­kovo a pri­dáš sama ne­jakú šťav­natú po­známku, ktorá ťa po­baví.

7987_tall

puc­ker­mob.com

Nájdi v kri­tike po­zi­tíva

Ča­sto­krát sa náj­dem v si­tu­ácii, kedy je ťažké ne­brať veci osobne. Na­učila som sa za­sta­viť, po­riadne sa na­dých­nuť a po­zrieť sa nato z iného uhla po­hľadu. Kro­tím svoju vý­buš­nosť a hľa­dám niečo po­zi­tívne na kri­tike. Ani si ne­uve­do­mu­jeme akú ob­rov­skú prí­le­ži­tosť pre osobný roz­voj a se­ba­ref­le­xiu nám po­sky­tujú ne­zmy­sel­nou kri­ti­kou naši „záš­kod­níci“.

Hviez­dou ne­bu­deš

Zbož­ňo­vaná všet­kými ni­kdy ne­bu­deš. Aj keď by to bolo úžasné roz­umieť si s kaž­dým. Sama dobre vieš, že tak ako tebe „ne­se­dia“ všetci, ani ty „ne­se­díš“ všet­kým. Preto bude lep­šie pri­jať fakt, že na svete sú ľu­dia, s kto­rými ne­máš pre­dur­čené ka­ma­rá­tiť sa. Je zby­točné sna­žiť sa o ich pria­zeň. Ni­kdy ťa ne­budú mať radi takú, akou v sku­toč­nosti si.

8106_tall

pin­te­rest.com

Žiadna z nás nie je do­ko­nalá. Každá máme svoje mu­chy. Nie­kedy sme upo­zor­ňo­vané na chyby pri­me­rane, nie­kedy pre­hnane a nie­kedy bez­dô­vodne. Ak sa odu­číme brať všetky ko­men­táre osobne, ži­vot si spra­víme nie len jed­no­duch­ším, ale aj kraj­ším.

Komentáre