Vždy mi prišlo šia­lené, ako sa ľu­dia vra­cajú k sebe, keď už sa raz roz­hodli od­ísť. Ako po čase prišli na to, že ich osa­melý ži­vot bez dru­hej osoby vlastne taký dobrý nie je.

No to ty ne­pot­re­bu­ješ. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ni­kdy ne­odíde. Kto ne­odíde, keď sa ti ne­darí, kto ne­odíde, keď mu nie­kto iný ve­nuje po­zor­nosť, kto si ťa vy­bral, pre­tože chce byť s te­bou každý je­den deň.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ne­odíde, keď sa pri­znáš so svo­jimi hriechmi z mi­nu­losti. Keď mu po­vieš o svo­jich ne­is­to­tách a ve­ciach, ktoré na sebe ne­máš rada. Kto ne­odíde, nech už vy­ze­rajú veci ako­koľ­vek zle.

zdroj: unsp­lash.com

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ne­odíde, keď mu vy­znáš svoje city. Keď mu po­vieš, ako si k ni­komu pred­tým ni­kdy nič po­dobné ne­cí­tila. Ako veľa pre teba zna­mená a ako by si vy­dr­žala celé dni po­ze­rať sa na neho a le­žať v jeho ná­ruči.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto sa ne­bojí tvo­jej lásky.

Nie­koho, kto ne­odíde v jeho naj­lep­ších ča­soch, lebo môže mať, koho chce. Koho ne­zau­jí­majú os­tatné mož­nosti, pre­tože si vy­bral teba. Pre­tože vie, čo v tebe má a vie, že si je­diná svojho druhu. Za­slú­žiš si nie­koho, kto ti do­káže, že nie­ktorí ľu­dia môžu aj zo­stať.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto ne­odíde, lebo ho ne­baví ste­re­otyp. Nie­koho, kto ti pri­po­me­nie tvoju silu, tvoju vý­ni­moč­nosť a nie­koho, kto chce s te­bou o všetky tie tvoje veci bo­jo­vať.

Možno všetci máme jednu osobu, ktorú by sme chceli vi­dieť späť, no mali by sme tú­žiť práve po nie­kom, kto ni­kdy ne­odíde. Kto raz od­išiel, môže od­ísť znova. No kto môže od­ísť, ale roz­hodne sa zo­stať, to je presne osoba, ktorú po­tre­bu­ješ. Presne osoba, s kto­rou si za­slú­žiš byť.

Komentáre