Sú si­tu­ácie, kedy by sa nám, že­nám, ho­dila dobrá rada. Ne­mys­lím te­raz ži­vot osobný, ale ten be­auty. Tipy a triky, ktoré nám ušet­ria čas, alebo po­môžu v ne­ča­ka­nej si­tu­ácii.

Do­máce re­cepty na akné či rast vla­sov? Vlast­no­ručne vy­ro­bený pú­der? Alebo zvláštny ná­vod ako si vy­ro­biť fa­rebné očné linky? To a ďal­ších 24 ti­pov z ob­lasti krásy a koz­me­tiky si mô­žeš po­zrieť v tomto vi­deu. Tak čo, po­znáš všetky tieto zlep­šo­váky?

Komentáre