Oča­ká­va­nia. Každý ich má. No len málo ktoré sa zho­dujú s re­a­li­tou. Ča­káš, že ten chla­pec, do kto­rého si sa za­mi­lo­vala na prvý po­hľad, je ten pravý. Ča­káš, že bude taký, akého si si vy­sní­vala. Ča­káš, že ti bude no­siť kvety každý deň, lebo si pre­sved­čená o tom, že len takto ti môže pre­ja­viť čo k tebe cíti.

black-and-white-person-woman-girl

photo: pe­xels.com 

Čo sa stane, ak sa tieto oča­ká­va­nia ne­spl­nia? Do hry pri­chá­dza skla­ma­nie. A ty mu v du­chu vy­čí­taš, že to ne­spra­vil. Že nie je taký, akého by si chcela mať. Po čase zis­tíš, že to nie je ono. Za­čí­najú ti na ňom va­diť veci, pre ktoré si ho ke­dysi mi­lo­vala. Zrazu ti pre­káža aj to, ako roz­práva, aké má ná­zory, ako roz­mýšľa, ako chodí. Han­bíš sa za neho.

On ti dáva všetko čo má. Snaží sa ti vy­ho­vieť, no ty to ne­vi­díš, pre­tože si za­sle­pená ne­re­álne do­ko­na­lou pred­sta­vou, ako by mal vy­ze­rať per­fektný vzťah a ako by mal vy­ze­rať tvoj per­fektný par­tner, s kto­rým by si sa vy­dala na cestu ži­vo­tom.

Máš po­cit, akoby si ne­našla to, čo si hľa­dala. Cí­tiš, akoby ti v tom vzťahu niečo chý­balo. Cí­tiš sa ne­ú­plná a ho­vo­ríš si „mám na viac“.

Nič také, ako per­fektný vzťah ne­exis­tuje. Každý má chyby a hádky tam budú vždy. No vzťah sa stáva sil­nej­ším a pev­nej­ším, práve vďaka všet­kým pre­káž­kam a ťaž­kým chví­ľam, ktoré vám ži­vot udelí. Pre­tože vtedy sa na­plno pre­javí vaša láska a ver­nosť.

Všetci ve­dia byť s te­bou v dob­rom, no len málo kto zo­stane po tvo­jom boku, aby ťa pod­po­ril v tých naj­hor­ších chví­ľach.

pexels-photo-1

photo: pe­xels.com

To, že si pred­sta­vu­ješ, sní­vaš a oča­ká­vaš do­ko­na­lého muža, ťa ne­po­su­nie bliž­šie k cieľu. Práve na­opak. A to, čo v tom vzťahu chýba, je tvoje ot­vo­rené srdce. Ne­treba mať veľké oča­ká­va­nia. Stačí sa len na­učiť vší­mať si ma­lič­kosti. Tie sú to­tiž naj­väč­šími dô­kazmi lásky. Ber to, čo ti ži­vot dáva a teš sa z ma­lých vecí. Vstu­puj do vzťahu so zá­me­rom dá­vať a nie brať.

Je­dine tak mô­žeš na­plno vní­mať, čo ti ten člo­vek po­núka.

Je­dine tak mô­žeš byť sku­točné šťastná.

Komentáre