„Nie som dosť mo­ti­vo­vaná,“ sa stala naj­po­pu­lár­nej­šou ve­tou le­ni­vej časti po­pu­lá­cie.

Práve ne­dos­ta­tok mo­ti­vá­cie po­va­žu­ejme za dô­vod, prečo naše zdra­vie a naše telo ne­vy­zerá tak, ako by sme chceli.

„Keby som bola viac mo­ti­vo­vaná, išla by som ráno do fitka.“

„Keby som bola viac mo­ti­vo­vaná, nez­jedla by som v noci veľkú pizzu.“

„Keby som bola viac mo­ti­vo­vaná, vy­ze­rala by som lep­šie.“

„Ale nie som.“

A tak skla­maná od­chá­dzaš do chlad­ničky.

Prob­lém ale je, že chyba nie je v mo­ti­vá­cii. Za­čali sme vy­uží­vať množ­stvo mo­ti­vá­cie ako ba­ro­me­ter preto, či bu­deme ro­biť veci, ktoré po­tre­bu­jeme ro­biť, no nechce sa nám.

A to je zle. Pre­tože mo­ti­vá­cia je niečo, nad čím máme mi­ni­málnu kon­trolu. Nie je veľa ľudí na svete, ktorí sa do­kážu ke­dy­koľ­vek na­mo­ti­vo­vať. Každý je­den člo­vek bo­juje so svo­jou hla­vou, ktorá mu káže zo­stať v zóne kom­fortu. 

zdroj: pe­xels.com

Je to len o tom, ve­dieť presne čo chceš a kon­štan­tne, deň za dňom, si za tým ísť.

Ak bu­deš celý čas ča­kať na ten správny mo­ment, keď bu­deš mo­ti­vo­vaná a bu­deš sa na to cí­tiť, bu­deš ča­kať po­riadne dlho. Ni­kto sa ne­zo­budí s po­ci­tom, že dnes je ten správny deň ísť pr­vý­krát na­lo­žiť na činku ko­túče a uro­biť pár sé­rií dre­pov. No ak sa pre­ko­náš a spra­víš pr­vých 5 dre­pov, há­daj čo sa stane? Áno, za­čneš sa cí­tiť dobre.

Mo­ti­vá­cia pri­chá­dza s činmi, nie s myš­lien­kami. Mô­žeš si po­zrieť film, ktorý ťa do po­silky do­stane, tých fil­mov však nie je toľko, aby ti to sta­čilo na celý rok cvi­če­nia.

Rad­šej si urob plán na najb­liž­šie 3 me­siace a deň za dňom po­stu­puj podľa neho, bez ohľadu na to, ako sa cí­tiš. Možno sa ti ti­síc­krát ne­bude chcieť, no ak to dáš, za 3 me­siace bu­deš ne­smierne hrdá a sku­točnú mo­ti­vá­ciu zba­dáš v zrkadle.

Komentáre