V jed­no­du­chosti je krása a ele­gan­cia zá­ro­veň..

Módny mi­ni­ma­liz­mus je za­ru­čená cesta k pô­vabu. V móde ho cha­rak­te­ri­zuje čis­tota tva­rov, stri­hov, stried­mosť fa­rieb a uš­ľach­ti­losť ma­te­riá­lov. Ta­káto móda je na­po­hľad ne­ná­padná, až pre­hliad­nu­teľná, ale keď sa po­zrieš bliž­šie, očarí ťa jej ra­fi­no­va­nosť. Ak ti je blízka ele­gan­cia, mi­ni­ma­liz­mus si ur­čite za­mi­lu­ješ!

befjjunky-collage

pin­te­rest.com

beeeefunky-collage

pin­te­rest.com

Ná­padne ne­ná­padná
Ak si už una­vená zo všet­kých vo­lá­ni­kov, ko­rá­li­kov, kve­tín, bo­diek, prúž­kov, me­ta­lic­kých fa­rieb a zvie­ra­cích po­tlačí, ktoré ťa­hajú oči z kaž­dého dru­hého ob­chodu, ur­čite ti roz­umiem. Nič proti pes­trej a hra­vej in­venč­nosti, ale nie­kedy sa žiada pravý opak. Mi­ni­ma­liz­mus je móda s triez­vym ná­dy­chom – ne­ut­rálna, jed­no­du­chá a predsa chic. Móda, s kto­rou nič ne­po­ka­zíš, v kto­rej sa cí­tiš po­hodlne, upra­vene a ne­pot­re­bu­ješ na seba upo­zor­ňo­vať ul­tra trendy vý­strel­kami.

Mi­ni­ma­liz­mus vládne je­seni
Módny mi­ni­ma­liz­mus je štýl, vy­sky­tu­júci sa sa­mos­tatne a akoby po­mimo jedno se­zón­nych vy­chy­tá­vok. Ta­káto jed­no­du­chosť padne kaž­dej žene a v ho­ca­kom roč­nom ob­dobí. Vý­ho­dou mi­ni­ma­lizmu je, že osl­ňuje svo­jou jed­no­du­chos­ťou a za­slúži si preto viac tvo­jej po­zor­nosti..:)

1e79eacd7541259a0b27e7b6388b3d4e

pin­te­rest.com

fe1bafc54155f7fa57ad5dab9ab6b872

pin­te­rest.com

8532d407f372ce613bb60e4cc6f6668a

pin­te­rest.com

87f6266db95be363026e3498fef3b09f

pin­te­rest.co

3664451cea6196376f3e0951832f3b6a

pin­te­rest.com

Komentáre