Dnes ti pri­ná­šam zo­pár mo­jich ob­ľú­be­ných ci­tá­tov pre teba a člo­veka, ktorý v tvo­jom ži­vote zna­mená veľmi veľa.

„Ži­jem pre všetky tie noci, ktoré si ne­bu­dem pa­mä­tať, s pria­teľmi, na kto­rých ni­kdy ne­za­bud­nem.“  – Ed­gar Al­lan Poe

„Smiech nie je zlým za­čiat­kom pria­teľ­stva, ale je jeho naj­lep­ším kon­com.“ – Os­car Wilde

„Naj­dô­le­ži­tej­šou úlo­hou pria­teľa je, aby ti bol na­blízku, keď sa mý­liš. Keď máš pravdu, sú po tvo­jom boku tak­mer všetci.“ – Ju­lie An­drews

„Pria­teľ­stvo dvoch mu­žov je lu­xus, dvoch žien zá­zrak.“ – Jorge Luis Bor­ges

zdroj: unsp­lash.com

„Za­ho­diť od­dané pria­teľ­stvo je ako skon­co­vať so ži­vo­tom.“ – So­fok­lés

„Pria­teľ­stvo je ako slnko, ktoré ni­kdy ne­za­padne.“ – Ne­známy au­tor

„Veľké pria­teľ­stvo sa vždy za­kladá na nie­čom ta­jom­nej­šom, ako je zhoda veku a po­vahy.“ – Henri Tro­yat

„V pria­teľ­stve nemá hod­notu to, čo sa ho­vorí, ale to, čo nie je po­trebné ho­vo­riť.“ – Al­bert Ca­mus

„Člo­vek umiera toľ­ko­krát, koľ­ko­krát stratí pria­teľa.“ – Fran­cis Ba­con

„Pria­teľ je nie­kto, kto ťa po­zná ta­kého aký si, roz­umie čím si pre­šiel, pri­jíma to, kým si sa stal, a stále ťa bude pod­po­ro­vať v raste.“ – Wil­liam Sha­kes­pe­are

zdroj: twenty20.com

„Pria­te­lia sú ro­dina, ktorú si vy­be­ráme.“ – Jess C. Scott

„Pria­teľ­stvo môže tr­vať je­dine me­dzi dob­rými ľuďmi.“ – Ci­cero

„Dobrí pria­te­lia sú ako hviezdy. Nie vždy ich vi­díš, ale vieš, že sú stále tam.“ – Ne­známy au­tor

„Pria­teľ­stvo me­dzi dvoma spi­so­va­teľmi vy­drží veľa, ale nie sku­toč­nosť, že je­den robí fil­mový sce­nár z ro­mánu toho dru­hého.“ – Tru­man Ca­pote

zdroj: unsp­lash.com

„Krása pria­teľ­stva ne­spo­číva v na­tia­hnu­tej ruke, ani v mi­lom úsmeve, ani v ra­dosti zo spo­loč­nosti; je to du­chovná in­špi­rá­cia, ktorá pri­chá­dza, keď si nie­kto uve­domí, že v neho verí ešte nie­kto ďalší, komu je ochotný dô­ve­ro­vať.“ – Ralph Waldo Emer­son

„Pria­teľ­stvo je za­snú­be­nie dvoch duší.“ – Vol­taire

„Vr­cho­lom pria­teľ­stva nie je, keď od­ha­líme pria­te­ľovi svoje chyby, ale ak mu od­ha­líme jeho chyby.“ – Sa­muel Smi­les

„Láska je je­diná sila, ktorá do­káže zme­niť ne­pria­teľa v pria­teľa.“ – Mar­tin Lut­her

„Pria­teľ­stvo je je­diné spo­jítko, ktoré bude dr­žať svet po­hro­made.“ – Wo­od­row T. Wil­son

„Vzdia­le­nosť ne­zab­ráni pria­teľ­stvu, môže len ob­me­dziť jeho in­ten­zitu.“ – Sók­ra­tés

Komentáre