Mu­sela prísť do tvojho ži­vota iná žena, aby ťa na­učila niečo nové.

Dievča, ktoré by bolo pres­ným opa­kom ako som ja.

Dievča s gaš­ta­no­vými očami, za­tiaľ čo moje boli oli­vovo ze­lené.

Zvykli ti pri­po­mí­nať jar a prvé sl­nečné lúče.

Za­tiaľ čo jej oči sú pre teba leto a ne­ko­nečné noci plné hviezd.

Prišla, aby ta na­učila niečo o sebe, o nej a o láske či ži­vote aký je.

Mu­sela prísť, aby si po­cho­pil, že všetko raz skončí a niečo nové môže za­čať.

Mu­sela prísť, aby si ve­del, kam tvoje srdce za­blúdi, ked je smutné.

Mu­sela prísť, aby si od­išiel z miesta, ktoré ti ne­malo čo dať v tom čase, no ne­mô­žes po­ve­dať, že si sa ob­čas nech­cel vrá­tit.

zdroj: unsp­lash.com

unsp­lash.com

Prišla do tvojho ži­vota ako vá­nok, za­tiaľ čo ja som ne­ria­dená strela.

My sme boli pria­te­lia pred­tým než láska nám za­klo­pala na dvere, za­tiaľ čo s tou že­nou si zrazu tvo­ril pár, bez „po­zna­nia.“

Sú páry, ktoré sa spoz­ná­vajú vo vzťahu a po­tom tie, ktoré z pria­teľ­stva vy­tvo­ria vzťah.

Ja som sa sna­žila o teba, za­tiaľ čo ty si ba­lil ju.

Prišla, nie preto, aby mi ukradla šťas­tie, ale aby ti uká­zala iný svet.

Ten svet, ktorý som ja ni­kdy ne­za­žila.

Prišla a ja som ve­dela, že me­dzi nami je ko­niec

unsp­lash.com

Ne­bola som pri­pra­vená na tvoj od­chod.

Na ti­cho.

Na ten po­cit, že zrazu tu ne­bude ni­kto, kto by ma ľú­bil.

Chcela som byť tak silná a byť s te­bou za dobre. Ostať ka­ma­rátka, len ono to ne­šlo.

Niečo vo mne, mi ne­do­vo­lilo stáť vedľa teba a nech­cieť ta späť.

Tak som sa roz­hodla od­ísť.

unsp­lash.com

Pre­šla som rôz­nymi ve­cami od vtedy.

Na­učila som sa veľa vecí, zís­kala som veľa skú­se­ností.

Spoz­nala veľa no­vých ľudí. Spoz­nala svet trošku a spoz­nala tvoje nové ja.

Dnes prí­deš sám.

Už ne­mu­sím ča­kať na teba, lebo si sa na­učil od nej niečo dô­le­žité.

No ne­viem ešte s ur­či­tos­ťou po­ve­dať, že čo to je.

To sa ukáže až po čase.

„Za­tiaľ, čo ja jeho knihu čí­tam, ty v jeho knihe iba lis­tu­ješ.“-ano­nym

Komentáre