Každý rok sa po­ze­rám na svoje ne­za­dané ka­ma­rátky, ktoré si chcú si­lou mo­cou pred za­čiat­kom tohto me­siaca nájsť pria­teľa. Chá­pem, všetko na­okolo kvitne, všade na­okolo majú ľu­dia väč­šiu po­trebu sa chvá­liť svo­jím do­ko­na­lým ži­vo­tom, ale umelo si hľa­dať par­tne­rov len preto, aby ich mali, to sa mi zdá trošku zvláštne…

Či si za­daná alebo nie, po­kús sa po­cho­piť aj iný vý­znam tohto me­siaca. Uvi­díš, že ak si sama, tak na konci tohto me­siaca bu­deš spo­koj­nej­šia a šťast­nej­šia. Tento me­siac si vy­hraď pre seba, ako očistu tvo­jej „duše“ od všet­kých kaž­do­den­ných sta­rostí. 

To čo sa stalo po­čas dňa v práci/škole ne­chaj za dve­rami svojho domu a po zvy­šok dňa sa na to snaž ne­mys­lieť.

elite-daily-jovo-jovanovic-morning-workout-800x400

foto: eli­te­daily

Všetko na­okolo ras­tie a kvitne, prí­roda je ra­dostná tak na­ber z nej ener­giu. Snaž sa pri­jať samú seba. Áno máš svoje chyby, to má každý. Máš ale aj svoje silné stránky, tak ich roz­ví­jaj!

Od dnes (ak si to ešte do­te­raz ne­uro­bila) bu­deš pra­co­vať na se­ba­láske. Tak ako sa sta­ráš o seba z vonku, tak sa za­čni sta­rať o seba aj z vnútra. Ak máš po­cit me­nej­cen­nosti, si utia­hnutá do seba alebo máš malé se­ba­ve­do­mie, je čas, aby si s tým skon­čila. TY si je­den pl­no­hod­notný a je­di­nečný člo­vek. Nie si o nič me­nej ako tvoja pria­teľka alebo žena, ktorú si dnes stretla v meste. Je na čase, aby si si to uve­do­mila a za­čala na sebe aj v tejto ob­lasti pra­co­vať.

elite-daily-side-chick-800x400-768x384

foto: eli­te­daily

Od dnes si vy­hraď nie­koľko mi­nút denne len pre seba. Po­čas tejto doby od­dy­chuj. Nie tak ako keď spíš, ale pre­mýš­ľaj o sebe, o tvo­jich plá­noch, snoch. Po­čas týchto chvíľ rob niečo čo ťa baví. Vy­po­čuj si dobrú hudbu, vy­jdi na bal­kón a uží­vaj si má­jové sl­niečko… Na za­čiatku to možno bude v tvo­jom hek­tic­kom ži­vote ťažké, ale keď sa ti to po­darí už ni­kdy s tým ne­pres­ta­neš.

Mám pre teba tip: Skús za­čať svojmu vnútru ve­no­vať rov­naký čas z dňa ako sa sta­ráš o svoj von­kaj­šok. Ideš si la­ko­vať nechty a za­be­rie ti to ho­dinu? Tak skús ho­dinu čí­tať ne­jakú zau­jí­mavú knihu, ktorá bude pre teba prí­no­som…

„Si to, čo ve­ríš, že si. Ne­treba byť ni­čím iným, len se­bou sa­mým.“

Don Mi­guel Ruiz

Komentáre