Ak sa opý­taš aké­ho­koľ­vek muža, každý z nás má jedno dievča, kto­rej sme zlo­mili srdce a ne­ná­vi­díme sa za to. 

Áno, via­cerí sme po­ro­bili veľa hlú­postí a nie­kedy nás pre­mohlo ego, čo za nami za­ne­chalo nie­koľko zlo­me­ných sŕdc, no predsa je tu vždy jedno dievča, pri kto­rej to mrzí oveľa viac. Je to to dievča, ktoré aj po tom všet­kom o mne ne­po­vie je­diné zlé slovo. Je to to dievča, ktoré by sme si priali mi­lo­vať mi­ni­málne tak, ako ono mi­lo­valo nás.

Prišla do môjho ži­vota úplne ne­oča­ká­vane. Mys­lel som si, že ju bu­dem ľú­biť. No ni­kdy som jej to ne­do­ká­zal činmi.

Ve­rila vo mňa viac, ako kto­koľ­vek iný. Sta­rala sa o mňa. Bola jedna z tých diev­čat, s kto­rými sa muž bojí ísť do po­stele. Nie je ich veľa a možno sa to vám, diev­ča­tám, zdá ne­uve­ri­teľné, ale sku­točne to tak pri nie­kto­rých z vás máme.elitedaily-dejan-ristovski-couple-by-lake-800x400foto: eli­te­daily

Prečo? Pre­tože ak stret­neš nie­koho ako je ona, nič nie je jed­no­du­ché. Pre­tože vieš, že bu­dúc­nosť s ňou stojí za to, no jed­no­du­cho vieš, že si za­slúži oveľa viac, než jej mô­žeš dať. Roz­lú­čiť sa s ňou a vi­dieť ju pla­kať bol ten naj­horší po­hľad, aký som kedy za­žil. Ni­kdy som jej to však ne­po­ve­dal. Pre jej vlastné dobro.

Ne­exis­to­vala je­diná vec, ktorú by si pre mňa ne­uro­bila. Pop­ravde, uží­val som si tú po­zor­nosť. Že exis­to­val nie­kto, kto by za mnou pre­šiel aj na druhú stranu ze­me­gule. Že si mi vždy zdvihla te­le­fón. Že ak som po­tre­bo­val spo­loč­nosť, vstala si o dru­hej ráno z po­stele a prišla za mnou. Do­konca mám po­cit, že keby som ťa dnes za­vo­lal na rande, šla by si. No ne­mô­žem. Ne­smiem.

Kiežby som toto všetko do­ká­zal opä­to­vať. Za­slú­žiš si nie­koho, kto ťa bude ľú­biť rov­nako ako ty jeho. Za­slú­žiš si nie­koho, kto ťa urobí šťast­nou, nie smut­nou.

Ne­uro­bila si ab­so­lútne nič zle. No ako ťa po­znám, ur­čite si hľa­dala chybu u seba. Po­znám tvoje ne­is­toty, po­znám tvoje jazvy a viem, čoho sa bo­jíš. No v mo­jich očiach si do­ko­nalá.

elite-daily-lumina-couple-800x400foto: eli­te­daily

Pre­páč mi, že som ti ub­lí­žil. Kiežby som si to ne­mu­sel vy­čí­tať. Koľ­ko­krát som sa sna­žil ospra­vedl­niť sám pred se­bou a zva­liť vinu na nie­koho iného. No to by ne­bolo fér. Po­lo­vica môjho srdca pat­rila tebe, no druhá po­lo­vica bola úplne chladná. A ty si si ma za­slú­žila ce­lého.

Ne­bolo jed­no­du­ché ne­chať ťa od­ísť. Bola si môj naj­lepší pria­teľ. Keď mi zvo­nil mo­bil, vždy som dú­fal, že si to ty. Mi­lo­val som naše nočné kon­ver­zá­cie a ne­ko­nečné pre­chádzky. Ni­kdy som čas strá­vený s te­bou ne­ľu­to­val a ni­kdy by som ho za nič ne­vy­me­nil. Ďa­ku­jem ti za tvoj čas. A chcem aby si ve­dela, že mi chý­baš. Že na teba mys­lím. No to, že som ťa ne­chal od­ísť za nie­kým lep­ším je tá naj­ro­zum­nej­šia a naj­dos­pe­lej­šia vec, čo som mo­hol uro­biť.

Ne­vieš si pred­sta­viť aké ťažké bolo od­miet­nuť ťa, keď si chcela veci za­chrá­niť. Alebo ig­no­ro­vať ťa, keď si mala slabú chvíľku. Chcel som ťa za­chrá­niť. Prob­lém bol, že som ťa za­chrá­niť ne­mo­hol, pre­tože ja som bol zdro­jom tvo­jej bo­lesti.

Ďa­ku­jem za tvoju lásku. Uká­zala si mi, ako to vy­zerá, keď žena mi­luje ce­lým srd­com. Už viem, čo mám od ženy oča­ká­vať a čo sku­točná láska nie je.

Jed­ného dňa na­ozaj oľu­tu­jem, že som ťa ne­ľú­bil ce­lým srd­com. A ty na mňa za­bud­neš. Jed­ného dňa zmiz­nem z tvo­jej mysle. A ak sa naše cesty skrí­žia, bu­deš sa usmie­vať a dr­žať za ruku nie­koho, koho ne­bu­dem po­znať. A vtedy príde tá ozaj­stná ľú­tosť.

Za­slú­žiš si byť mo­jou naj­väč­šou chy­bou.

 

Komentáre