Šťas­tie nie je vždy niečo, čo príde do ži­vota ľahko. Mi­lo­vala som a stra­tila som. Moja úro­veň dô­very sa stráca.

Bola som sin­gle na za­čiatku môjho do­spie­va­nia, moje akné bola tá naj­hor­šia vec, aká sa mi mohla stať. Moja práca ma pri­vá­dzala do šia­len­stva a nie­kedy som sa cí­tila na­ozaj osa­melá. Ne­mala som ab­so­lútne žiadnu mo­ti­vá­ciu a ví­kendy som trá­vila v mo­jej izbe po­hl­tená spán­kom. Nech­cela som, aby to za­šlo až k dep­re­siám, ale zdalo sa, že všetko ma za­ra­zilo veľmi rýchlo a na­raz a ja som jed­no­du­cho ne­ve­dela, ako sa s tým vy­rov­nať.

unsp­lash.com

Mala som po­cit, akoby som sa to­pila, a ne­bola som si istá či náj­dem cestu von.

Za­spala som a ráno som sa zo­bu­dila s otáz­kou, „kedy ko­nečne náj­deš šťas­tie?“ Bola som ne­smierne skla­maná, keď som si uve­do­mila, že stále cí­tim ten istý známy smú­tok.

Ale ne­dávno som si uve­do­mila, že toľko z nás, vrá­tane mňa, len sedí a ne­tr­pez­livo čaká na šťas­tie. 

Šťas­tie je stav mysle, roz­hod­nu­tie, ktoré ro­bíme. Šťas­tie nie je možné nájsť v no­vej práci, v no­vom meste alebo do­konca v no­vom vzťahu. Viac ako čo­koľ­vek iné, šťas­tie zá­visí od cel­ko­vého po­stoja, ktorý sa roz­hod­nete pre­žiť.

pe­xels.com

Ak sa ne­us­tále za­me­ria­vaš na ne­ga­tíva – tvoje zly­ha­nia, tvoje ne­dos­tatky, tvoje chyby – ni­kdy ne­bu­deš spo­kojná. 

Všetci pre­chá­dzame svo­jimi vlast­nými ces­tami. Je prav­de­po­dobné, že nie si presne tam, kde chceš, ale ne­vzdá­vaj sa. Ži­vot sa môže zdať zby­točný, a nie­koľ­ko­krát ťa bude há­dzať na chod­ník. Ale bo­juj s bojmi, pre­tože sľu­bu­jem, že na konci tu­nela je svetlo.  Šťas­tie je voľba, takže by sme si mali za­čať vy­be­rať.

Komentáre