O mede sa ho­vorí ako o te­ku­tom zlate. A exis­tuje hneď nie­koľko dô­vo­dov, prečo sa mu tak ho­vorí. Med nie je len skve­lou po­tra­vi­nou, ktorú mô­žeš vy­užiť ako zdrav­šiu al­ter­na­tívu sla­didla. Exis­tuje veľa ďal­ších spô­so­bov, ako ho mô­žeš vy­užiť. Je skve­lým po­moc­ní­kom nie len v ku­chyni, ale má po­zi­tívne účinky aj na zdra­vie a krásu.

pe­xels.com

Med ako naj­lepší liek na cho­roby

Pa­mä­tám si z môjho det­stva, že med bol pre nás naj­lep­ším lie­kom na všetko. Nie­kedy sme si zo­brali po­hár, po­riadne veľkú ly­žicu a len tak ho jedli, keď sme mali bo­ľavé hrdlo. Ino­kedy nám ma­mina pri­pra­vila mlieko s me­dom a mas­lom, a tak vy­lie­čila nie len cho­robu, ale po­mohla aj k lep­šiemu spánku.

Med ok­rem iného pod­po­ruje imu­nitu, do­dáva telu veľa dô­le­ži­tých vi­ta­mí­nov, je vý­bor­nou pre­ven­ciou vzniku ané­mie. Po­máha tiež pri prob­lé­moch s trá­ve­ním a má priaz­nivý vplyv na zni­žo­va­nie krv­ného tlaku. Med však nie je pros­pešný len pre fy­zické zdra­vie, po­môže ti  zba­viť sa stresu a zlepší tvoj spá­nok. V kom­bi­ná­cii so zá­zvo­rom môže do­konca po­môcť pri ran­ných ne­voľ­nos­tiach v te­ho­ten­stve.

Med ako po­moc­ník pri kráse

O tom, že je med skve­lým po­moc­ní­kom pri lie­čení mno­hých cho­rôb si už prav­de­po­dobne po­čula. Ve­dela si však, že môže po­môcť aj tvo­jim vla­som, nech­tom a pleti?

Ak ťa trápi su­chá pleť, skve­lým po­moc­ní­kom ti môže byť maska z 2 ly­žíc medu, 2 ly­žíc oli­vo­vého oleja a bie­leho jo­gurtu. Pri prob­lé­moch s lu­pi­nami je skve­lým rie­še­ním spo­je­nie medu so za­pa­re­ným su­še­ným roz­ma­rí­nom a ja­blč­ným oc­tom. Ak sa ti často stane malá ne­hoda a na ruke sa ti ob­javí drobná ranka, skús zmie­šať med s ru­žo­vým esen­ciál­nym ole­jom a oli­vo­vým ole­jom. Na­tie­raj si ruky 5x do dňa a uvi­díš, že sa ti rana omnoho rých­lej­šie vy­lieči. A mi­mo­cho­dom, med je tiež naj­lepší bal­zam na pery.

won­de­risme.com

Med ako cesta k vy­sní­va­nej po­stave

Dobre, sa­mot­ným je­de­ním medu asi ne­schud­neš hneď tých pár kíl, kto­rých by si sa rada zba­vila. No aj tvoja babka ti ur­čite po­vie, že už keď bola ona mladá, diev­čatá pra­vi­delne pili vodu s cit­ró­nom a ly­ži­cou medu. Skús to aj ty. Stačí, ak každé ráno vy­tla­číš do po­hára šťavu z po­lo­vice cit­róna, pri­le­ješ vodu a pri­mie­šaš ly­žicu medu. Ak skom­bi­nu­ješ tento trik s cvi­če­ním a zdra­vou stra­vou, ur­čite sa k vy­tú­že­nej po­stave do­sta­neš ľah­šie.

bustle.com

Med ako liek na „opicu“

Ur­čite si už čí­tala veľa ti­pov, rád a ná­pa­dov, ako sa „vy­lie­čiť“ z al­ko­ho­lo­vej opice. Čaj s me­dom, hrianka s me­dom alebo len sa­motná ly­žica tohto zá­zraku do­dajú tvojmu telu cu­kor a so­dík, ktorý v ráno „po“, tak veľmi po­tre­buje, aby sa čím skôr spa­mä­talo.

Med ako spô­sob de­to­xi­ká­cie

Spô­so­bov de­to­xi­ká­cie or­ga­niz­mus je veľa. A ne­sú­vi­sia len so zme­nou stravy alebo za­ra­de­ním cvi­če­nia do tvojho bež­ného pra­cov­ného dňa. Me­dová ma­sáž zbaví telo to­xí­nov, čo je práve cie­ľom de­to­xi­ká­cie. Ok­rem iného po­máha ta­káto ma­sáž aj tým, ktorí sú dl­ho­dobo pod stre­som a po­tre­bujú sa uvoľ­niť a zre­ge­ne­ro­vať.

 

Komentáre