Lisa Ols­son je švéd­ska blo­gerka a mo­delka, ktorá dik­tuje štýl nie­len se­ver­ským kra­ji­nám. Mô­žeme to na­zvať ta­len­tom, no aj pri­ro­dze­ným zmys­lom, pre­tože sa nie každý od­váži expe­ri­men­to­vať s vy­soko kva­lit­nými kús­kami, no aj s ich lac­nej­šími ver­ziami. Krásna blo­gerka dáva iným po­cit, že môžu no­siť tak­mer všetko. 

Jej Ins­ta­gram sle­duje 431-ti­síc fol­lo­we­rov, ktorí mi­lujú jej ne­vtie­ravý štýl, ktorý je ele­gantný, no zá­ro­veň po­hodlný. Lisa sa ne­bojí fa­rieb, no nemá rada prí­lišnú ex­tra­va­gan­ciu a po­trpí si skôr na ori­gi­nálne kúsky, ktoré za­pô­so­bia, no nie sú vul­gárne.

So svo­jou spon­tán­nou a mi­ni­ma­lis­tic­kou mó­dou a pre­mys­le­ným ob­sa­hom na blogu nám ab­so­lútne oča­rila a my sme sa stali jej fa­nú­šič­kami. Zo­zbie­rali sme preto tie naj­lep­šie out­fity, ktoré sa ti roz­hodne za­pá­čia.

 

 

 

 

 

 

 

View this post on Ins­ta­gram

First @ja­cqu­e­mus dress on the moon part II

A post sha­red by Lisa Ols­son (@lisa.ols­sons) on

View this post on Ins­ta­gram

New week 👋🏼 #por­tra400

A post sha­red by Lisa Ols­son (@lisa.ols­sons) on

View this post on Ins­ta­gram

Mood: dra­ping 💛

A post sha­red by Lisa Ols­son (@lisa.ols­sons) on

View this post on Ins­ta­gram

Co­lor pa­lette: 🏁

A post sha­red by Lisa Ols­son (@lisa.ols­sons) on

Komentáre