We­bové stránky eBay a AliE­x­press po­nú­kajú na­ozaj ši­rokú škálu to­varu. Často však pri pre­ze­raní na­ra­zíš na na­ozaj roz­to­milé bl­bosti, ktoré by si si možno nor­málne ne­kú­pila, ale keď sú za pár do­lá­rov, prečo to ne­mať doma a ne­ušet­riť. Po­tom aj ma­ličký ba­lí­ček s čín­skymi znakmi, ktorý ťa čaká v poš­to­vej schránke, môže zlep­šiť deň. 

MA­KA­RÓN­KOVÉ KRA­BIČKY

ebay.com

Ma­ka­rónky sú vi­zu­álne tak pekné ko­lá­čiky, že nie­kedy ti je možno ľúto ich zjesť. Mô­žeš si však za­do­vá­žiť ma­ka­rónky, ktoré vy­dr­žia a aj ich prak­ticky vy­uži­ješ. Ide o malé kra­bičky, do kto­rých si ulo­žíš men­šiu bi­žu­té­riu, mince, pop­rí­pade lieky. Ho­díš do ka­belky a máš štý­lový box vo farbe, akú si vy­be­rieš. Sú v rôz­nych veľ­kos­tiach a hoci pri kaž­dých píšu, že sú vhodné aj na ulo­že­nie slú­cha­diel, vedz, že do tých ma­lých sa ne­zmes­tia 😀 Preto si pri vy­be­raní dobre po­zri veľ­kosť kra­bičky. Ak si zvo­líš väč­šiu, máš prob­lém so za­mo­ta­nými káb­lami od slú­cha­diel navždy vy­rie­šený. Na eBay-i zo­že­nieš set šies­tich ku­sov za 2-3 do­láre.

 

NÁ­ŠIVKY A NA­ŽEH­ĽO­VAČKY

ebay.com

Tento rok sa s ná­šiv­kami a na­žeh­ľo­vač­kami roz­trhlo vrece. V ob­cho­doch náj­deš no­ha­vice s ná­šiv­kami, bundy, topy, spodné prádlo, ka­belky, plavky s ná­šiv­kami. V pod­state všetko, čo sa dá ob­liecť má ná­šivky. Máš však doma kú­sok, ktorý ťa už ne­baví, ale nech­ceš sa ho vzdať? Kúp ná­šivky na eBay-i alebo AliE­x­presse a vy­tvor si vlastný ori­gi­nálny kú­sok doma. Fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú, vý­ber je na­ozaj ši­roký. Kú­piš buď po jed­nom kuse alebo v se­toch, od toho zá­visí aj cena (1-5 do­lá­rov).

ebay.com

ebay.com

LED SVETLO NA MO­BIL

ebay.com

Pre sel­fie ma­niačky má eBay skvelú vy­chy­távku. LED svetlo, ktoré sa pri­pne na mo­bilný te­le­fón a už ni­kdy ne­bu­deš mať prob­lém s fo­te­ním v tma­vom pro­stredí alebo po tme. Fotky v dob­rom svetle vy­ze­rajú aj bez re­tuše oveľa lep­šie. S týmto svet­lom mô­žeš fo­tiť na párty, na ve­čer­nej gri­lo­vačke alebo pri ve­čer­nej pre­chádzke mes­tom. Zo­že­nieš v bie­lej, čier­nej a ru­žo­vej farbe za 2-3 do­láre.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

ebay.com

FUNNY ŠTETCE

ebay.com

Štetce s ro­hom jed­no­rožca, s chvos­tom mor­skej panny alebo s prú­ti­kom z Har­ryho Po­ttera. Prečo by si mala mať na lí­če­nie oby­čajné štetce, keď mô­žeš mať také ako má­lo­kto? Kva­lita možno nie je úplne naj­lep­šia, ale na to, že sú to štetce z Číny nie je ani naj­hor­šia.  Vzhľa­dom na cenu, je kva­lita do­konca dosť dobrá. Štetce sa dajú kú­piť po ku­soch alebo v ce­lých sa­dách. Pri nie­kto­rých se­toch je mož­nosť do­kú­piť aj obal. Cena sa po­hy­buje v zá­vis­losti na po­čte ku­sov, je­den kus stojí cca 2 do­láre, set zhruba 10-15 do­lá­rov.

ebay.com

ebay.com

TRANS­PA­RENTNÝ RÚŽ S KVE­TI­NOU

ebay.com

Mi­nulý rok za­žili rúže s kve­tin­kou vo vnútri na You­Tube a me­dzi be­auty blo­ger­kami ob­rov­ský boom. Ide o trans­pa­rentné že­la­tí­nové rúže, resp. fa­rebné bal­zamy na pery, ktoré ob­sa­hujú živý kvie­tok. Po na­ne­sení sa sfar­bia do ru­žova vzhľa­dom na tvoju pri­ro­dzenú farbu pier. Ak máš teplý tón pleti, mal by sfar­biť do čer­vena, ak stu­dený tón pleti, viac do ru­žova. Vďaka ori­gi­nál­nemu pre­ve­de­niu a kvietku vo vnútri je často ozna­čo­vaný za najk­rajší rúž na svete. Kla­sický bal­zam stojí 2 do­láre, ak si vy­be­rieš rúž so zla­tými vloč­kami, tak cca 4-5 do­lá­rov.

ebay.com

CUP­CAKE S LES­KOM NA PERY

ebay.com

EOS bal­za­mom už od­zvo­nilo! Čo môže byť roz­koš­nej­šie ako ma­ličké cup­ca­kes, v kto­rých sa ukrýva bal­zam na pery? Mys­lím, že tomu ne­odo­lajú ani veľké slečny, nie len tie men­šie. Vy­brať si mô­žeš z rôz­nych oba­lov a rôz­nych prí­chutí. Cena na eBay-i a AliE­x­presse sa po­hy­buje od 2 do 3 do­lá­rov.

ebay.com

OR­GA­NI­ZÉR DO KA­BELKY

ebay.com

Mys­lím, že sa stáva kaž­dej z nás, že v ka­belke ni­kdy ne­vieme nič nájsť, aj keď tam máme vždy všetko čo po­tre­bu­jeme. Tomu môže byť ko­niec vďaka or­ga­ni­zéru do väč­šej ka­belky, ktorý kú­piš za 3-4 do­láre. Má množ­stvo vre­cú­šiek, na mo­bil, na pero, na vrec­kovky, diár, pe­ňa­ženku. Všetko môže mať od­te­raz svoje miesto. A pria­teľ už ne­bude nad te­bou krú­tiť hla­vou, že lo­víš v ka­belke lesk na pery päť mi­nút.

OBAL NA KON­TAKTNÉ ŠO­ŠOVKY

ebay.com

Te­raz zá­vi­dím kaž­dej z vás, ktorá nosí kon­taktné šo­šovky. Kvôli týmto oba­lom uva­žu­jem o tom, že si ne­jaké, as­poň fa­rebné, za­do­vá­žim. Sú do­ko­nale roz­to­milé, prak­tické a ori­gi­nálne. Ces­tovné pú­zdra ob­sa­hujú aj zrka­dielko, pin­zetu, ty­činku s prí­sav­kou a malú fľaš­tičku na roz­tok. Zo­že­nieš ich s mo­tí­vom zvie­ra­tiek, ko­lá­či­kov, ma­ka­ró­niek, kviet­kov a stoja 1- 2 do­láre.

ebay.com

ebay.com

ebay.com

DO­PL­NKY PRE VLA­SOVÝ STY­LING

ebay.com

Ok­rem rôz­nych spo­niek, brošní, če­le­niek, gu­mi­čiek mô­žeš na eBay-i na­tra­fiť aj na rôzne po­môcky uľah­ču­júce tvorbu úče­sov. Ok­rem do­nu­tov na dr­doly a rôz­nych hai­ra­gami, náj­deš aj ta­kúto vy­chy­távku, vďaka kto­rej si vy­tvo­ríš krásny fran­cúz­sky za­ple­tený vr­koč. Ak by si ne­ve­dela, čo s tým, pri­kla­dám aj vi­deo s tu­to­riá­lom. Kú­piš za pár cen­tov.

 

BLÁZ­NIVÉ HO­DINKY

ebay.com

Aby si sa ne­stra­tila v dave Mi­chael Kors a Wel­ling­ton ho­di­niek, na oži­ve­nie si za­ob­sta­raj síce lacné a nie až tak kva­litné, ale ori­gi­nálne ho­dinky. Do­stupné sú roz­práv­kové mo­tívy, mo­tívy zvie­rat, ho­dinky pre ma­te­ma­tic­kých gé­niov alebo pre vždy do­chvíľ­nych. Ce­novo sa po­hy­bujú od 4 do­lá­rov vyš­šie.

ebay.com

ebay.com

Komentáre