Ahoj prin­cezná.

Po­ze­rám sa na teba. Na ten boj, ktorý sa sama so se­bou sna­žíš vy­hrať. Po­ze­rám sa na ten ne­po­ria­dok, ktorý no­síš vo svo­jej hlave. Vi­dím ten úsmev, ku kto­rému sa mu­síš nú­tiť, aj tie slzy, ktoré sa sna­žíš skryť. Ach, si tak pre­krásna.

napo

na­po­le­on­four.com

Viem, že to ne­do­padlo tak ako si si pred­sta­vo­vala. Že tvoje vy­sní­vané sva­dobné šaty budú už len fot­kou v tvo­jom no­tese a že tie mená, ktoré si chcela dať va­šim de­ťom už viac ne­vys­lo­víš. Mrzí ma, že ten roz­chod bol taký tvrdý a že si sa z ob­la­kov znova vrá­tila späť na zem. Ľu­tu­jem každú slzu, ktorú si kvôli nemu vy­pla­kala a mrzí ma to pri kaž­dej myš­lienke či spo­mienke, ktorá ti tak ub­li­žuje.

Vieš, že tak, ako som tu pre teba vždy bol, tak tu bu­dem aj na­ďa­lej. Znova spolu mô­žeme po­ze­rať tie det­ské roz­právky či ro­man­tické filmy a ob­vi­ňo­vať ich, že takto svet ne­fun­guje. Spolu sa mô­žeme smiať nad tým tak po­pu­lár­nym ro­man­tic­kým klišé „šťastný až do smrti“ a spolu mô­žeme pla­kať nad dneš­nou do­bou, ktorú tak ne­ná­vi­díš.

tumblr_ogfs800ema1vzaj5zo1_500

na­po­le­on­four.com

Hlavu hore prin­cezná, si sil­nej­šia než toto. Ne­chaj slzy ste­kať, srdce sa ho­jiť, zlé spo­mienky miz­núť, ale ne­ne­chaj pa­dať svoju ko­runku. Toto nieje ko­niec tvojho le­gen­dár­neho ro­man­tic­kého prí­behu. V sku­toč­nosti, je len ďal­šou ka­pi­to­lou.

Vo svete, kde dala re­a­lita facku tvo­jej naj­väč­šej fan­tá­zii je toto možno len bu­dí­ček. Aby si si uve­do­mila, že si za­slú­žiš toho, kto sa po tvo­jom bozku pre­mení zo ža­biaka na princa, ktorý pre teba urobí čo­koľ­vek, presne tak ako v roz­práv­kach princ pre svoju vy­vo­lenú, ktorý bude bo­jo­vať s re­ál­nym sve­tom tak, ako princ bo­juje s dra­kom a hlavne ta­kého, s kto­rým za­ži­ješ na­ozaj­stný šťastný ko­niec.

Processed with VSCO with a9 preset

zdroj: na­po­le­on­four.com

Takže prin­cezná, ne­zú­faj a za­čni pí­sať novú ka­pi­tolu svojho ži­vota a buď hrdá na to, že keď ju pre­vrá­tiš, bude le­gen­dár­nou. Je pravý čas drahá. Hlavne uver v to, že si za­slú­žiš niečo lep­šie.

Za­budni na toho, kto ťa bral ako sa­moz­rej­mosť, kto sta­val svoje zá­ujmy pred teba, kto s te­bou nez­die­ľal tie tvoje. Pre­páč mi za toho muža a ver, že jed­ného dňa s ním bude za­ob­chá­dzané tak, ako si to na­ozaj za­slúži. Ver, že aj jeho srdce bude jed­ného dňa zlo­mené. Jed­ného dňa si uve­domí ako veľa stra­til, ale vtedy už bu­deš ty dia­man­tom nie­koho iného.

Po­čú­vaj ma po­zorne prin­cezná, pre­tože to, čo ti po­viem je dô­le­žité. Aby si uve­rila, že si za­slú­žiš niečo lep­šie, mu­síš uve­riť tomu, že muž, kto­rému na­bu­dúce do­vo­líš vstú­piť do tvojho ži­vota si ťa sku­točne za­slúži. Je to o tom po­znať svoju se­ba­úctu. O tom ve­dieť kto si, čo mô­žeš uro­biť a koľko toho mô­žeš dať.

Te­raz prin­cezná, je ten naj­vyšší čas na to, aby si pre­sta­vala svoj ži­vot. Choď a pre­skú­maj svet. Rob veci, pri kto­rých bu­deš cí­tiť chve­nie svojho srdca. Zís­kaj múd­rosť zo svo­jich pred­chá­dza­jú­cich chýb, aby si ne­spadla, keď ti na­bu­dúce ne­jaký muž pod­lomí nohy. Bu­deš stáť. S hla­vou hore a hrdá na to, kto si a čím si sa stala. Ži svoje sny, ne­strať z do­hľadu to, na čom ti sku­točne zá­leží, za­me­raj sa na to, čo na­ozaj chceš a ne­chaj čas, aby za­ho­jil rany. Je­diné, čo ti mô­žem po­ve­dať prin­cezná je, že čas skoro vždy za­hojí všetky rany.

tumblr_odh7cm5nig1qc91i1o1_1280

tum­blr.com

Si to ty a len ty, kto vie, čo si sku­točne za­slú­žiš. A som si istý, že ako­náhle si uve­do­míš kým si, už sa ne­bu­deš sna­žiť uspo­ko­jiť s nie­čím men­ším ako si už mala.

On ani nie je hodný tvo­jich sĺz prin­cezná, tvo­jich myš­lie­nok naňho o 3 v noci, keď celé mesto spí, do­pekla, on si ne­za­slúži miesto v tvo­jom pa­láci.

Takže znova vstaň a ver mi, že ten pravý príde a do­káže ti, prečo si ne­za­slúži byť len ka­pi­to­lou, ale ce­lým náz­vom knihy.

S po­zdra­vom,
Nie­kto, kto verí, že si za­slú­žiš byť šťastná.

Komentáre