Je to sa­mo­tár­ske dievča s ne­prí­tom­ným po­hľa­dom v očiach. Stra­tené vo vlast­ných myš­lien­kach a úz­kosti. Vždy vám po­vie, že je v po­riadku, no to iba preto, že všetká ta bo­lesť, smú­tok a chaos v hlave sa nedá vy­jad­riť ani jed­ným slo­vom.

Ne­pres­tala bo­jo­vať, len je už jed­no­du­cho zo všet­kého una­vená, ne­vlá­dze. Ne­ho­vor jej, že všetko bude v po­riadku. Pre­šla si už dosť veľa ve­cami, aby ve­dela, o tom že ne­bude. Na­miesto toho jej po­môž ro­biť správne veci k jej zá­chrane, krô­čik po krô­čiku.

Je pravda, že si myslí, že ne­pot­re­buje od ni­koho po­moc, no ak jej ju po­núk­neš, ni­kdy ne­od­mietne. Na­priek tomu, že ju nie­kto zlo­mil stále os­tala vo svo­jom vnútri silná.

Na­učí ťa ako žiť na­priek tomu, že si stra­til všetky svoje sny a máš zlo­mené srdce.

Na­učí ťa byť ne­bo­jác­nou, pre­tože si pre­šla pek­lom a vrá­tila sa späť, a nič viac ju už ne­môže vy­de­siť.

Na­učí ťa mať vieru v sa­mého seba, pre­tože to je to je­diné čo bu­deš vo svo­jom ži­vote po­tre­bo­vať.

Je ako há­danka, ktorú ni­kdy ne­vy­lúš­tiš. Ne­snaž sa ju po­cho­piť, pre­tože ona je pa­ra­dox, ani ona sama si ne­ro­zu­mie. Je ako ot­vo­rená kniha, v kto­rej sa ne­us­tále ob­ja­vujú ďal­šie a ďal­šie ka­pi­toly jej prí­be­hov zo ži­vota.

Do­káže spra­viť ho­ro­rový prí­beh z jej noč­nej mory a bá­seň z jej bo­lesti. Ne­pot­re­buje ni­koho aby ju ak­cep­to­val alebo ľú­bil. V jej hlave náj­deš hl­boko za­ko­re­nené myš­lienky, ktoré sú ako pre­ple­tené ko­náre stro­mov a rast­lín z kto­rých nie je mož­nosť úniku. Toto dievča už vie, že ni­kdy ne­musí byť pre nie­koho na pr­vom mieste, ani to už od ži­vota ne­oča­káva. Vie, že ľu­dia pri­chá­dzajú do ži­vota, len preto aby v ňom spra­vili to­tálny chaos a znovu z neho od­išli. Vždy je pri­pra­vená na to naj­hor­šie. Do­káže za­ho­jiť rany ľudí, ktoré im spô­so­bil nie­kto iný. S ra­dos­ťou bude zbie­rať kúsky jej zlo­me­ného srdca, z kto­rého vy­tvorí krásny ob­raz, ktorý by jej zá­vi­del aj sám Pi­casso. A presne toto zlo­mené dievča bude raz znovu ta­kým akým bolo pred tým, kým jej nie­kto ne­zlo­mil srdce. Za­vrie všetku svoju mi­nu­losť do knihy so zlým kon­com a za­čne pí­sať novú knihu šťas­tia.

Pá­čil sa ti člá­nok Mišky Šcer­bá­ko­vej? Viac jej tvorby náj­deš na sieti Watt­pad!

Komentáre