Chcem, aby si ve­dela, že je to v po­riadku. Je v po­riadku, ak sa cí­tiš byť šťastná. Ba čo viac, je to niečo, čo by si mala cí­tiť čas­tej­šie. Je to niečo, vďaka čomu vieš, že si si pre­šla zlým ob­do­bím, ale te­raz je to už za te­bou. Do­ká­žeš sa usmie­vať na slnko, ktoré na teba sme­ruje svoje lúče.

Chcem aby si ve­dela, že je v po­riadku, ak je tvoja prvá myš­lienka po­zi­tívna. Že je v po­riadku, ak cí­tiš, že práve dne­šok bude per­fektný deň a tvoje út­roby ne­budú trá­piť dé­moni smútku.

barbara-palvin-tumblr-smile-wallpaper-1

Zdroj: pc­wal­lart.com

Chcem, aby si ve­dela, že chyby z mi­nu­losti sú za te­bou. Že dnes si nový člo­vek. Že si uve­do­mu­ješ svoje zlo­mené srdce, ale predsa ne­bu­deš smú­tiť celý ži­vot a dáš šancu nie­komu inému. Na­prí­klad aj tomu pek­nému pre­da­va­čovi, čo sa na teba usmie­val, keď si si včera ve­čer v ob­chode ku­po­vala ve­čeru.

Ne­mu­síš žiť svoj ži­vot v mi­nu­losti, ne­mu­síš mať hlavu v smútku.

Je v po­riadku, ak sa usme­ješ len tak z ni­čoho nič. Len tak. Pre­tože sa ti chce.

Ži­jeme vo svete, ktorý sa ne­us­tále mení a ras­tie. Je rýchly a všetko za­ží­vame v zhone. Preto v nie­kto­rých prí­pa­doch zo­stane čas len na tie ne­ga­tívne veci. No skús spo­ma­liť, skús si vy­chut­nať dne­šok a mys­lieť po­zi­tívne.

Za­bú­daš na to, byť šťastná. 

unsp­lash.com

Ale ja chcem, aby si ve­dela, že je to v po­riadku. Je v po­riadku smiať sa ako blá­zon, keď ťa niečo ro­zo­smeje. Je v po­riadku smiať sa hlú­pym vti­pom, je v po­riadku, aby si oslá­vila svoje úspe­chy, je v po­riadku byť na seba hrdá.

Je v po­riadku sa znova za­mi­lo­vať, je v po­riadku nie­komu na­pí­sať list, ako za dáv­nych čias, a pri tom pí­saní a oča­ká­vaní na list od neho tro­chu spo­ma­liť. Tro­chu za­spo­mí­nať a byť šťastná.

Je to na­ozaj krásne.

beautiful-black-and-white-girl-smile-Favim.com-1500482

Zdroj: fa­vim.com

Šťas­tie nie je jed­no­du­ché. Je ne­hmotné a prchké. Je krátke, ale prečo si ho odo­pie­rať, keď to cí­tiš? Ne­rob to. Prijmi šťas­tie ako sú­časť tvojho no­vého  ži­vota.

Chcem, aby si ve­dela, že je v po­riadku byť šťastná, aj keď svet nie­kedy bolí a dáva ťažké rany. To, čo svet po­tre­buje, je to, aby si bola po­zi­tívna, tak za­čni úsme­vom.

Smelo do toho, kráska. 

Komentáre