Vraví sa, že ženy ne­ve­dia, čo chcú. V pod­state som taká istá. Viem, že sa ne­viem roz­hod­núť, čo chcem ro­biť. Pri pred­stave svojho ži­vota ne­vi­dím nič. Je to akési vá­kuum. More ne­kon­krét­nych mož­ností. Ve­rím ale, že keď sa do­sta­nem v ži­vote na ne­jaké ráz­ces­tie, bu­dem sa ve­dieť správne roz­hod­núť a od toho sa bude od­ví­jať všetko os­tatné.

No jedno viem.

Viem, akého muža by som si pri sebe pre­sta­vo­vala.

Chcem muža, ktorý by bol mnou oča­rený už v prvý mo­ment. Kto­rého by som do­ká­zala ro­zo­smiať v každú chvíľu.

Chcem muža, ktorý by mi uro­bil pa­la­cinky do po­stele. Pri kto­rom by som mohla pre­le­no­šiť celý deň v po­steli a ne­mu­sieť si dá­vať po­zor na svoje kilá, keď už tak veľmi mi­lu­jem čo­ko­ládu.

Chcem muža, ktorý si bude ve­dieť vy­jad­riť svoj ná­zor, aj keď sa ne­bude zho­do­vať s tým mo­jím. Bude si ale za tým svo­jím pevne stáť.

Chcem muža, ktorý bude se­bes­tačný a bude ve­dieť, ako sa má k žene sprá­vať. Bude ve­dieť, čo po­ve­dať a čo nie. Čo sa v da­nej si­tu­ácii patrí a čo je ne­slušné.

Chcem muža, ktorý sa mi bude ve­dieť ospra­vedl­niť, keď ma nie­čím zraní.

large (2)

we­he­ar­tit.com

Chcem muža, ktorý bude in­te­li­gentný, ale ne­bude na­mys­lený.

Chcem muža, ktorý bude pri mne stáť aj v tom naj­hor­šom a ktorý ma vy­po­čuje. Ktorý ma bude ochra­ňo­vať a bu­deme sa na­vzá­jom pod­po­ro­vať.

Chcem muža, ktorý sa ne­bude báť  vy­jad­riť svoje po­city a ukáže mi aj svoju cit­livú stránku.

Chcem muža, ktorý mi ukáže, ako moc ma mi­luje. Ktorý ma bude mi­lo­vať tak, ako ja jeho.

Chcem muža, ktorý bude gen­tle­man. Ktorý ma po­zve priamo na rande a nie len tak nie­kam si sad­núť.

Chcem muža, ktorý mi do­ne­sie mar­ga­réty, moje ob­ľú­bené kvety. Na­ozaj. Vážne. 

background-black-daisy-flowers-Favim.com-2325197

fa­vim.com

Chcem muža, ktorý sa bude o seba sta­rať. Ktorý bude ve­dieť byť ne­zá­vislý.

Chcem muža, kto­rých už v dneš­nej dobe nie je veľa. Ale viem, že exis­tuje. Viem to.

Chcem muža, ktorý bude môj hr­dina.

Chcem muža, pri kto­rom sa bu­dem cí­tiť bez­pečne, krásne a šťastne.

Chcem muža, ktorý mi vy­čarí na tvári úsmev.

Chcem muža, pri kto­rom by som mohla byť sama se­bou, kreh­kou a než­nou že­nou.

Je­den člo­vek mi dal ná­dej … za­pá­lil vo mne is­kričku, že aj ja ho mô­žem nájsť.

bae-couple-hug-kiss-Favim.com-3303236

we­he­ar­tit.com

A ne­viem, možno mám veľké pred­stavy a možno sa nič ne­splní.

A možno som ho už aj na­šla.

Môjho hr­dinu.

Ale on ne­na­šiel mňa. Alebo mu to len dlho trvá.

No ja si po­čkám.

Ne­bu­dem ube­rať z ná­ro­kov. Viem, čo si za­slú­žim od muža, ktorý by mal stáť po mo­jom boku. Ne­bu­dem sa utie­kať k nie­čomu čo je me­nej,  len preto, aby som ne­bola sama.

Po­čkám si na pra­vého gen­tle­mana. Na ta­kého, ktorý si ma za­slúži.

Komentáre