Vstá­vať v chlad­ných dňoch nie je vždy prí­jemná zá­le­ži­tosť a my ča­sto­krát be­háme po byte spla­šené a veľmi na­štvané. Ranné vstá­va­nie nie je pre kaž­dého, no nie­kto predsa musí cho­diť do školy alebo pra­co­vať. Pri­pra­vila som pre teba teda ranné ri­tu­ály a ná­vyky, ktoré ti sprí­jem­nia vstá­va­nie, aj keď je vonku tma a zima.

Ra­ňajky sú po­lo­vica úspe­chu

Jedlo je dô­le­žité po­čas ce­lého dňa, no ak chceš na­štar­to­vať svoj deň dob­rými ra­ňaj­kami, jedz ako krá­ľovná. Zvoľ jedlo, ktoré ti chutí, no ktoré ťa prí­liš ne­za­ťaží a dodá ti po­trebnú ener­giu. Ra­ňajky ťa za­sý­tia na celé do­po­lud­nie a do­dajú ti ener­giu. Tak­tiež je dô­le­žité do­priať si pro­te­íny, ktoré ťa pri­pra­via na celé do­po­lud­nie v práci či v škole.

Za­pni si hudbu

Ak máš tú mož­nosť, za­pni si pla­y­list „Mor­ning“ či už na Spo­tify alebo na You­tube. Pre­bu­díš sa a tvoja ná­lada bude omnoho lep­šia.

Pi vodu

I le­kári od­po­rú­čajú ráno vy­piť po­hár čis­tej alebo cit­ró­no­vej vody. Tvoje zdra­vie sa ti roz­hodne po­ďa­kuje. A ešte jedna rada: ak ráno pi­ješ kávu, je to v po­riadku, ale pred­tým sa na­jedz. Káva by sa ne­mala piť na­lačno.

zdroj: Photo by Asd­ru­bal luna on Unsp­lash.com

 

Cvič

Naj­lep­šie je vstať o čosi skôr a do­priať si rýchlu jogu či krátku „roz­cvičku“. Naj­skôr to bude možno ťaž­šie, no ne­skôr sa to stane tvo­jim zvy­kom, bez kto­rého si ne­bu­deš ve­dieť pred­sta­viť vstá­va­nie.

Mysli po­zi­tívne

Áno, chá­pem, rad­šej by si bola vo svo­jej po­hodl­nej a tep­lej po­steli, no skús sa za­mys­lieť nad tým, prečo sa te­šíš na dnešný deň, čo nové mô­žeš za­žiť a v čom by si sa dnes mohla zlep­šiť.  Tak­tiež sa skús za­mys­lieť, čo je dnes pre teba dô­le­žité. Po­zi­tívne mys­le­nie je zá­klad.

Stu­dená spr­cha

Síce to zo za­čiatku ne­bude prí­jemné, ne­skôr si na to zvyk­neš. Ranná spr­cha ťa pre­budí a tvoje zdra­vie a imu­nita sa ti po­ďa­kujú.

Me­di­tá­cia

Dô­le­žitá časť ran­nej ru­tiny, ktorá ti do­ko­nale pre­čistí my­seľ a do­volí ti plne sa sú­stre­diť na deň. Môže to byť tak­tiež sú­čas­ťou jogy.

Komentáre