Keď stret­neme člo­veka, ktorý je pre nás o niečo vý­ni­moč­nejší ako všetci os­tatní, pri kto­rom sa nám roz­bú­cha srdce a zrýchli tep,  ne­trvá dlho a po­kiaľ je to oboj­stranné za­ľú­bime sa. Je jasné, že prvé me­siace lie­tame v ob­la­koch. Sme schopné všetko a všet­kých od­su­núť na­bok a svojho vy­vo­le­ného po­sta­viť na pie­des­tál. No ako sa za­ľú­biť a pri­tom nezb­láz­niť?

Pri­ná­šam ti 6 rád, ako si aj na­priek tvo­jej no­vej láske za­cho­váš svoju tvár.

zdroj: fre­e­pik.com
  1. Ve­nuj sa svo­jim zá­uj­mom – je jasné, že na po­riadnu chvíľu bude par­tner stre­dom tvojho ves­míru. Ale ne­ne­chaj sa prí­liš uniesť. Ne­od­sú­vaj bo­kom svoju ho­dinu tanca, alebo tré­ning vo fitku, len preto, aby ste boli spolu. Tú ho­dinu zvlášť, každý z vás zvládne.
  2. Ne­za­ned­bá­vaj svoje ka­ma­rátky – ony sú tie, ktoré pri tebe stáli či si bola sama alebo nie, a ur­čite s te­bou zdie­ľali tak­mer každý de­tail z tvojho a ich ži­vota. Preto ne­buď jedna z tých, ktoré od­sunú všetko a všet­kých bo­kom, ako náhle si nájdu chlapa.
  3. Do­praj si čas osa­mote – čo k tomu do­dať? Aj keď sa ti môže zdať ako skvelý ná­pad, trá­viť každú voľnú chvíľku s ním, ne­do­voľ aby to za­šlo do bodu, že bu­dete zo seba otrá­vení. Všet­kého veľa škodí, a na to aby si sa mohla te­šiť z jeho prí­tom­nosti, si bu­deš po­tre­bo­vať chvíľu od­dých­nuť a po­cí­tiť jeho ne­prí­tom­nosť.
  4. Pra­cuj na sebe – ne­viem, prečo je to tak, ale všimla som si, že vo svo­jom okolí sa vždy o seba viac sta­rajú ženy, ktoré sú sin­gle, ako tie ktoré sú za­dané. Možno aj ty na­do­bud­neš po­cit, že sa už ne­mu­síš sna­žiť, aby si sa nie­komu za­pá­čila, ale opak je prav­dou. Je prí­jemné ve­dieť, že sa stále udr­žia­vaš v naj­lep­šej forme pre seba a svojho chlapa. Nech je rád za to, koho má pri sebe.
  5. Ne­kon­tro­luj ho – vo svete pl­nom so­ciál­nych sietí a zdie­ľa­nia, môže byť ex­trémne lá­kavé sle­do­vať svojho par­tnera a ve­dieť o kaž­dom jeho kroku. Pre dobro vás o oboch, je lep­šie, keď si ne­cháte pries­tor a ne­bu­dete všetko zdie­ľať a kon­tro­lo­vať, aby ste sa ná­sledne mali o čom ba­viť, keď sa stret­nete.
  6. Ne­za­budni sa osobne roz­ví­jať – kúp si zau­jí­mavú knihu, ktorá ti ukáže nový po­hľad na veci. Pri­hlás sa na ne­jaký kurz, alebo si urči ciele vo svo­jom pra­cov­nom či štu­den­skom ži­vote, ktoré chceš do ur­či­tého dá­tumu spl­niť.
    zdroj: unsp­lash.com

Vo vzťahu by si mali dvaja ľu­dia za­cho­vať svoju iden­titu a se­bes­tač­nosť. Veď aj toto boli vlast­nosti, pre ktoré sme si toho dru­hého člo­veka vy­brali. Je krásne ve­dieť, že máš pri sebe nie­koho, s kým sa mô­žeš de­liť o svoje ra­dosti a sta­rosti, s kým mô­žeš zdie­ľať svoje dobré a zlé dni, trá­viť s ním čas a za­hr­núť ho lás­kou, no na to, aby si sa pri tom všet­kom ne­stra­tila, mysli ob­čas aj na seba. Uro­bíš tak dobre pre vás oboch, a ve­rím tomu, že váš vzťah bude tr­vať omnoho dl­h­šie. A ak by aj ná­ho­dou nie, po roz­chode sa z toho ne­bu­deš spa­mä­tá­vať rok a be­dá­kať, že ti zni­čil ži­vot.

Komentáre