Ach, ten al­ko­hol! Nie­kde sa ho­vorí, že nám dáva krídla a keď nie tie sku­točné, tak as­poň dobre roz­vä­zuje ústa a dáva nám po­cit se­ba­ve­do­mia. To je je­den z tých „prí­jem­nej­ších“ fak­to­rov, ktorý nám al­ko­hol po­núka. Av­šak, všetci sa asi zhod­neme na tom, že na­sle­du­júci deň už taký ve­selý nie je.

Čo teda ro­biť, aby sme po pre­hý­re­nej noci ne­vy­ze­rali ako zbitý pes? Po­nú­kame ti pár ti­pov od Dr. Je­re­myho Fis­hera aby si aj po „opici“ mala úsmev na tvári.

Ako pri­pra­viť telo na al­ko­hol? 

  1. Voda nad zlato

Možno to bude znieť ako klišé, ale hyd­ra­tá­cia je na­ozaj dô­le­žitá aj čo sa týka tejto zá­le­ži­tosti. Al­ko­hol je mo­čo­pudný, čo má za zod­po­ved­nosť prí­padnú de­hyd­ra­tá­ciu, ktorá je hlav­nou prí­či­nou symp­tó­mov opici. Preto ne­maj z čis­tej vody strach.

  1. Stop ko­fe­inu.

V deň D vy­ne­chaj ná­poj s ob­sa­hom ko­fe­ínu. Na kráse ti už ur­čite ne­pridá. Pô­sobí na tvorbu moču a v kom­bi­ná­cií s al­ko­ho­lom len zhor­šuje stratu te­ku­tín.

Čo však ranná šálka kávy po veľ­kom fláme?

Ak si teda bez kávy svoje ráno ne­vieš pred­sta­viť , do­praj si na­ozaj len jednu a do­plň ju veľ­kým množ­stvom te­ku­tín (naj­lep­šie čis­tou vo­dou) tým vy­rov­náš množ­stvo vody v tele.

  1. S pl­ným bru­chom sa lep­šie pije.

Je to trošku ne­ur­čité, ale vý­sledky sú za­ru­čene lep­šie ak sa na­ješ.

„Jedlo v ža­lúdku spo­malí vstre­bá­va­nie al­ko­holu do krvi, takže tvoja pe­čeň má viac času na de­to­xi­ka­á­ciu al­ko­holu, čo spô­so­buje men­šie na­hro­ma­de­nie zlých ky­se­lín, ktoré majú za vinu ne­prí­jemné po­city po po­žití al­ko­holu“, vraví do­ktor. Správna strava má byť plná biel­ko­vín alebo zdra­vých tu­kov.

alkoholizmus-abstinent-pitie-mladych

foto: pin­te­rest

  1. Vy­uži vi­ta­míny!

Po­má­hajú ob­no­vo­vať pe­čeň a zní­žiť  zá­pal spô­so­bený voľ­nými ra­di­kálmi z trá­ve­nia al­ko­holu. Skús vi­ta­mín C v roz­pust­nej forme. Daj si ale po­zor a ne­pre­žeň to. Od­po­rú­čaná dávka je ma­xi­málne 2gramy. Je fajn vziať si ho ráno spolu s vi­ta­mí­nom B. Spolu budú pre tvoje telo pô­so­biť ako de­tox.

  1. Kur­ku­mín

Táto látka je silne pro­ti­zá­pa­lová a môže zní­žiť zá­pal, zlep­šuje re­ge­ne­rá­ciu pe­čene a chráni ju pred to­xi­ci­tou. Uži je­den gram v deň párty a nie­koľko dní po­tom. Na­vyše priaz­nivo pô­sobí aj na tvoje kĺby, trá­ve­nie a na­vyše po­sil­ňuje imu­nitu. No, čistá vý­hra!

Aj na párty mysli na zaj­traj­šie ráno!

  1. Všetko s mie­rou

Pi po­maly a s roz­umom. Telo má viac času roz­lo­žiť al­ko­hol a tým zni­žuje šancu na možný du­ni­hlav. Na miesto rých­leho „chľas­ta­nia“ daj pred­nosť ele­gan­tnej­šiemu po­pí­ja­niu. Dob­rým tri­kom je aj drink s ľa­dom. Ako sa ľad roz­púšťa, riedi ná­poj a tým aj množ­stvo al­ko­holu.

  1. Hyd­ra­tá­cia po kaž­dom alku

Za­veď si pra­vidlo, že po kaž­dom vy­pi­tom drinku, kop­neš do seba aj ne­jaké to ne­alko (naj­lep­šie však čistú vodu). To kladne pô­sobí na vy­lu­čo­vane, a tak má telo väč­šiu šancu zba­viť sa al­ko­holu.

  1. Ach, tie fa­rebné pá­lenky

Všetci dobre vieme, že al­ko­ho­lový prie­my­sel s nami nehrá fé­rovo, a tak svoje ná­poje do­far­buje. Aj tieto látky zhor­šujú stav opice.

foto: pin­te­rest

  1. Nie, sý­te­ným ma­li­nov­kám!

Pro­sím, mysli na svoju pe­čeň a ne­za­bí­jaj ju ešte viac fa­reb­nými „ná­pojmi“, ktoré sú plné che­mi­ká­lii. Tie do­konca zvy­šujú rých­losť vstre­bá­va­nia al­ko­holu.

  1. Buď faj­čiť alebo piť

Áno, naj­viac ľudí si asi po­fajčí pri po­há­riku, ale ne­mys­lia na to, že re­ge­ne­rá­cia bude o to ťaž­šia.

 

Re­ge­ne­rá­cia

A čo už ráno? Ne­treba sa ľu­to­vať ani opúš­ťať, asi ti to nik lie­vi­kom do úst ne­lial. Sprav si vodu s cit­ró­nom, do­plň vi­ta­mín C a B, choď si dať ľa­dovú spr­chu, vzchop sa a vy­behni na pre­chádzku alebo si za­cvič! Áno, mys­lím to vážne. Šport uvol­ňuje en­dor­fíny šťas­tia, a preto bude pre teba svet znova gom­bič­kou. 🙂

Komentáre