Pri­ro­dzený a žia­rivý vzhľad pleti je mo­men­tálne veľmi trendy a mys­lím, že sa o neho kaž­do­denne po­kúša väč­šina diev­čat a žien.

Je prak­tický a ľahko zvlád­nu­teľný najmä na kaž­do­denné no­se­nie do školy či do práce. Ak chceš ve­dieť, ako sa k to­muto lo­oku čo naj­ľah­šie a najs­po­ľah­li­vej­šie do­pra­co­vať a to nie­len vy­uži­tím make-upu, po­zri si tieto ove­rené rady, ktoré ti ur­čite po­môžu. Ak ich bu­deš prak­ti­zo­vať pra­vi­delne, buď si istá, že tvoja pleť sa ti čo­skoro po­ďa­kuje.

Hyd­ra­tuj

Tá naj­zá­klad­nej­šia vec, ktorú od­po­rúča každý make-up ar­tista, ale aj tvoja der­ma­to­lo­gička je práve hyd­ra­tá­cia. Naj­dô­le­ži­tej­šou je vnú­torná hyd­ra­tá­cia, ktorú do­cie­liš pi­tím do­sta­toč­ného množ­stva vody. Sa­moz­rejme čis­tej, ak ochu­te­nej, tak len ovo­cím. Žiadne pre­sla­dené ná­poje do­ko­na­lému vzhľadu pleti ne­pri­spie­vajú.

Ak máš tento krok už zvlád­nutý, ne­pod­ce­ňuj ani von­kaj­šiu hyd­ra­tá­ciu po­mo­cou rôz­nych kré­mov alebo prí­rod­ných ole­jov, ktoré sú vhodné aj na mast­nej­šiu pleť. Von­kaj­šiu hyd­ra­tá­ciu ni­kdy ne­vy­ne­chaj najmä pred po­u­ži­tím make-upu, kedy môže na­po­môcť aj k jeho dl­h­šej vý­drži.

zdroj: Photo by ke­vin la­minto on Unsp­lash.com

Exfo­liuj

Exfo­liá­cia je pro­ces, kto­rým sa od­stra­ňujú odum­reté bunky kože a do­siah­neš ju jed­no­du­chým pe­e­lin­go­va­ním tváre raz, až dva­krát týž­denne. Je však dô­le­žité do­slova ne­dr­hnúť pleť prí­liš ag­re­sív­nymi a hru­bými pe­e­lingmi, ale sta­viť rad­šej na jem­nej­šie zlo­že­nie.

Mô­žeš vy­uží­vať kla­sické pe­e­lingy z dro­gé­rie, alebo mo­men­tálne veľmi po­pu­lárne sc­ruby, ktoré si mô­žeš aj jed­no­du­cho vy­ro­biť doma. Med s cuk­rom, soľ s ole­jom alebo sóda bi­kar­bóna sú za­ru­čené re­cepty na DIY exfo­liá­tor.

Po­u­ží­vaj viac prí­rod­nej koz­me­tiky

O tomto bode som sama čí­tala už mnoho a na­po­kon som ho aj sku­točne za­čala prak­ti­zo­vať. Je však dô­le­žité ve­dieť, čo je sku­točne prí­rodné zlo­že­nie, pre­tože nie každý krém z dro­gé­rie, na kto­rom je ob­rá­zok rast­linky je okam­žite na­tu­rálny. Od­po­rú­čam si preto pri kaž­dom pro­dukte po­zrieť zlo­že­nie a hľa­dať najmä sku­točne prí­rodné prí­sady, akými sú na­prí­klad rôzne oleje.

Po­u­ží­va­nie prí­rod­nej koz­me­tiky na­ozaj do­po­ru­ču­jem, pre­tože za tým vi­dím hneď via­cero vý­hod. Ako prvé po­zi­tí­vum je sa­moz­rejme to, že si na seba zby­točne ne­dá­vaš che­mické látky a tak svoju pleť ne­za­ťa­žu­ješ. Jej vy­uží­va­nie je na­vyše eko­lo­gic­kej­šie, pre­tože sa dané che­mi­ká­lie, ktoré v nej nie sú, ne­mu­sia vy­rá­bať a na­vyše je často v sk­le­ne­ných oba­loch, ktoré mô­žeš re­cyk­lo­vať. Mala by byť sa­moz­rejme aj účin­nej­šia, keďže jej zložky sa pri­dá­vajú aj do kla­sic­kých vý­rob­kov s vy­uži­tím che­mi­ká­lií a tak, ak si na seba dáš na­prí­klad 100 % ar­gá­nový olej, hyd­ra­tá­ciu do­siah­neš oveľa uspo­ko­ji­vej­šiu ako pri kréme, ktorý ob­sa­huje len zo­pár per­cent tohto oleja.

Z prí­rod­nej koz­me­tiky od­po­rú­čam na­prí­klad kve­ti­nové ple­ťové vody, skvelá je ru­žová či le­van­du­ľová a sa­moz­rejme už spo­mí­nané oleje. Na mastnú a ak­nóznu pleť je vhodný ča­jov­ní­kový a jo­jo­bový, na su­chú ar­gá­nový či ma­ka­da­mi­ový. Oleje majú vše­obecne via­cero vý­hod akými sú ok­rem hyd­ra­tá­cie tiež re­ge­ne­rá­cia, spo­ma­le­nie star­nu­tia pleti, vý­živa, roz­jas­ne­nie či upo­ko­je­nie pleti. Zby­toč­ného pre­mas­te­nia sa ne­obá­vaj, sama som tomu ne­ve­rila, ale oleje sa ľahko vstre­bá­vaju a bežné krémy ho spô­so­bujú pri mast­nej­šej pleti oveľa viac.

zdroj: Photo by Sa­rah Co­meau on Unsp­lash.com

Do­po­môž si ľah­kým make-upom

Po­sled­nou ra­dou, ktorú od­po­rú­čam schválne až na­ko­niec je jemne zvý­raz­niť svoju pri­ro­dzenú krásu ľah­kým make-upom, čo by ne­malo byť prob­lém, ak sa o svoju pleť sta­ráš, podľa vyš­šie spo­mí­na­ných bo­dov. Do­po­ru­ču­jem jemne krycí make-up, ktorý po­kožku zjed­notí a za­kryje jemné ne­do­ko­na­losti. Na pre­jas­ne­nie tváre je vhodné po­u­žiť o od­tieň svet­lejší ko­rek­tor, v prí­pade väč­ších ne­do­ko­na­lostí môže byť ko­rek­tor s vyš­ším kry­tím.

Ďa­lej je dobré make-up za­fi­xo­vať a pre­dĺžiť jeho vý­drž trans­pa­rent­ným púd­rom, zvý­raz­niť si lícne kosti bron­dze­rom, ktorý mô­žes po­u­žiť aj ako očný tieň, líčka jem­ným ru­žo­vým alebo bros­ky­ňo­vým od­tie­ňom a sa­moz­rejme zdô­raz­niť po­hľad špi­rá­lou a do­pl­ne­ním obo­čia po­mo­cou tieňa či ce­ruzky. Na­ko­niec už len pre­jas­niť vrch líc­nych kostí, ob­lasť pod obo­čím a nos high­ligh­te­rom bez trb­lie­tok, len s jem­ným od­les­kom, pery pre­rú­žo­vať rú­žom alebo les­kom v nude od­tieni a pri­ro­dzený glowy look je na svete!

Komentáre