Lí­če­nie na ve­čer či na bežný deň, vý­razné alebo jemné. V pod­state čo­koľ­vek si zmys­líš, to u Rady náj­deš. Krásna Slo­venka vie, čo je trendy v lí­čení a ne­bojí sa to uká­zať svetu. Ak si o nej ešte ne­po­čula, tak ne­vieš o čo si prišla.

Slo­venka ži­júca v Lon­dýne má na­šliap­nuté sku­točne vy­soko. Nie­len, že má sku­točne veľký do­sah vďaka veľ­kému po­čtu fol­lo­we­rov, ale je aj ne­uve­ri­teľne ši­kovná. O tom svädčí aj jej Ins­ta­gram pre­ky­pu­júci make-up tú­to­riálmi a ra­dami na pri­ro­dzené, ale aj od­vážne lí­če­nie. Pô­sobí však aj na You­Tube, kde po­u­ka­zuje na sku­točnú stránku ženy. My sme vi­deli každé jedno jej vi­deo a sme une­sené.

Preto sme pre teba vy­brali 3 tú­to­riály, kto­rými sa mô­žeš in­špi­ro­vať a za­hviez­diť po­čas tohto leta. Za­ru­ču­jeme ti aj to, že bu­deš ne­pre­hliad­nu­teľná po­kiaľ sa bu­deš dr­žať rád a ti­pov od krás­nej Slo­venky ži­jú­cej v za­hra­ničí. Av­šak ne­za­budni, že každá sme vý­ni­močná a krásna presne taká aká sme.

Ma­ča­cie oči

Vý­tazné oči sú v kurze, preto by sme ne­mali za­há­ľať a na­sle­do­vať ho. Rady vy­tvo­rila do­ko­nalý look. Čer­vená vy­z­dvihla jej krásne modré oči a linka ich nád­herne pre­dĺžila. Pre zvý­raz­ne­nie hne­dých očí zvoľ od­tieňe fia­lo­vej a zla­tej a pre ze­le­no­oké diev­čatá sú vhodné nude a ze­mité od­tiene.

View this post on Ins­ta­gram

DO­UBLE TAP IF YOU LOVE MA­KEUP 🥰✨ Th­ro­wback to this sim­ple look with sta­te­ment ey­eli­ner 😍💕 Do you guys pre­fer to emp­ha­sise your eyes or lips? 💋 _______ Stuff I used: BROWS @co­lour­pop­cos­me­tics Brow Co­lour in ‘Cool Co­coa’ EYES @ky­lie­cos­me­tics Chill Baby Ey­es­ha­dow Pa­lette @li­mec­ri­me­ma­keup Dia­mond Ey­es­ha­dow Top­per @hu­da­be­auty New Nude Pa­lette @kat­vond­be­auty Tat­too Li­ner in ‘Tro­oper’ @uni­corn­cos­me­tics Las­hes in ‘Ma­jes­tic AF’ FACE @ma­ke­up­re­vo­lu­tion Hyd­ra­ting + Co­lour Cor­rec­ting Pri­mer @ta­lika_uk Eye Patch The­rapy @fen­ty­be­auty Foun­da­tion @ma­y­bel­line Anti Age Era­ser Con­ce­a­ler @lau­ra­mer­cier Trans­lu­cent Lo­ose Po­wder COM­PLE­XION @sig­ma­be­auty Con­tour Pa­lette @mi­la­ni­cos­me­tics Ba­ked Blush in ‘Lu­mi­noso’ @ky­lie­cos­me­tics Ho­li­day High­ligh­ter LIPS @hu­da­be­auty Li­quid Ey­es­ha­dows in ‘Pri­vate Jet’ + ‘Faux Fur’ _________ #hu­da­be­auty #shop­hu­da­be­auty #ma­ke­up­re­vo­lu­tion #ma­ke­up­tu­to­rialsx0x #all­mo­dern­ma­keup #ma­ke­upon­po­int #all­mo­dern­ma­keup #fla­wless­dolls #ins­ta­ma­ke­upla #ma­y­bel­line #co­lour­pop #co­lour­popb­rows #no­badb­rows #sig­ma­be­auty #mi­la­ni­cos­me­tics #ky­lie­cos­me­tics #ma­ke­upon­fleek #ma­ke­up­tu­to­rial #ma­ke­upar­tist #ma­ke­up­jun­kie #fen­ty­be­auty #lau­ra­mer­cier #kat­vond­be­auty #li­mec­rime

A post sha­red by Rady (@gr­wrady) on

Pri­ro­dze­nosť na­dov­šetko

Po­kiaľ nech­ceš cez leto na svoju tvár na­ná­šať tony make-upu, tento look je práve pre teba. Jed­no­du­chý, pri­ro­dzený no zá­ro­veň cool, pre­tože bu­deš vy­ze­rať upra­vená no pri­tom na­tu­ral. Malý tip pre teba: ak chceš aby ti make-up pekne dr­žal zvoľ pod­kla­dovú bázu, ktorá ho udrží per­fektný po­čas ce­lého dňa.

View this post on Ins­ta­gram

TAG SO­ME­ONE WHO LO­VES BIG LAS­HES! ✨💃 . @to­ofa­ced is laun­ching their new Damn Girl Mas­cara to­day and I gotta tell you you­'re gonna love her 😍 I love the big fluffy brush which li­te­rally co­ats, lifts and curls my las­hes in se­conds 🙌 She’s now avai­lable at to­ofa­ced.com and in the UK Too Fa­ced sto­res on Car­naby street, Strat­ford West­field and Blu­e­wa­ter 🙌✨ AD #to­ofa­ced #Damn­Girl ________ Pro­duct bre­ak­down 👇 . 💄🐥 @ny­xcos­me­tics_uk Dew Me Up Pri­mer @to­ofa­ced Born This Way Foun­da­tion @ysl­be­auty Tou­ché Ec­lat Con­ce­a­ler @to­ofa­ced Born This Way Po­wder @be­ne­fit­cos­me­tic­suk Ho­ola Lite Bron­zer @co­lour­pop­cos­me­tics Crush On You High­ligh­ter Pa­lette @inc­re­dib­le­cos­me­tics Rol­ler­ball Lipg­loss ________ #ma­ke­upar­tist #ma­ke­up­tu­to­rialsx0x #na­tu­ral­hairs­ty­les #fla­wless #hair­ma­ke­up­diary #ins­ta­ma­ke­upla #fa­ke­up­fix #fa­ke­up­room #motd #mua #all­mo­dern­ma­keup #ma­ke­upc­lips #be­ne­fit #ysl #ny­xcos­me­tics #wa­ke­upand­ma­keup #slave2be­auty #mas­cara #las­hes #co­lour­pop #co­lour­popme

A post sha­red by Rady (@gr­wrady) on

Oči z ne­ónu

Ako aj v ob­le­čení, tak aj v make-up svete vládne toto leto neón. Nie je sa však čo ču­do­vať! Leto je o far­bách a čím žia­ri­vej­šie tým lep­šie. Ne­smieš sa báť expe­ri­men­to­vať, pre­tože naj­lep­šia je kom­bi­ná­cia via­ce­rých fa­rieb. Tým ti ga­ran­tu­jeme, že každý na tebe oči ne­chá.

View this post on Ins­ta­gram

💘 SPE­CIAL GI­VE­A­WAY 💘 • Win @hu­da­be­auty NEON ob­ses­si­ons pa­lette of your cho­ice! 🥰 ____ How to en­ter: 🤘 Like this vi­deo 🤘 Com­ment which of the pa­let­tes would you like to win 💘(Pink, Orange or Green) ____ Gi­ve­a­way is in­ter­na­ti­onal 🌏 and clo­ses on Fri­day June 14th 🙌💘 . Pro­duct Bre­ak­down 👇 . BROWS @pe­ars_uk + @ja­ke­ja­mie x @ma­ke­up­re­vo­lu­tion Tro­pi­cal Qu­ench @anas­ta­sia­be­ver­ly­hills Dip Brow Po­made in ‘Me­dium Brown’ . FACE & COM­PLE­XION @far­sa­li­care Skin­tune Blur Per­fec­ting Pri­mer @di­or­ma­keup Face & Body Foun­da­tion @milk­ma­keup Con­ce­a­ler @co­lour­pop­cos­me­tics No Fil­ter Set­ting Po­wder @hu­da­be­auty Tan­tour in ‘Fair’ @be­ne­fit­cos­me­tic­suk Ho­ola Lite Bron­zer @hu­da­be­auty Set­ting Spray . EYES @hu­da­be­auty Neon Ob­ses­si­ons in ‘Green & Orange’ @ur­ban­de­ca­y­cos­me­tics Ra­zor Sharp Ey­eli­ner @kat­vond­be­auty Tat­too Li­ner in ‘Tro­oper’ . LIPS @lo­re­al­ma­keup Ha­vana Lipg­loss in ‘Ca­mila’ _______ #hu­da­be­auty #shop­hu­da­be­auty #mo­na­kat­tan #aly­akat­tan #ma­ke­upar­tist #na­tu­ral­hairs­ty­les #ma­ke­up­tu­to­rialsx0x #fla­wless #hair­ma­ke­up­diary #fla­wless­dolls #ins­ta­ma­ke­upla #ma­ke­girlz #ma­ke­up­jun­kie #ma­ke­up­tu­to­rial #mua #gi­ve­a­way #ma­ke­upc­lips #anas­ta­sia­be­ver­ly­hills #so­apb­rows #anas­ta­siab­rows #co­lour­pop #co­lour­popme

A post sha­red by Rady (@gr­wrady) on

Komentáre