To, že vzťahy nie sú iba o pek­ných chví­ľach, vieme asi všetky a ne­mu­síme to vy­svet­ľo­vať. Po­ve­dzme si ale o spô­so­boch, ktoré po­môžu pre­ko­nať tie ťažké ob­do­bia a vy­pes­to­vať odol­nosť voči pre­káž­kam.

1. Pra­cujte na va­šom vzťahu ne­us­tále

Keď prídu mo­menty, kedy to me­dzi vami ne­bude také ro­man­tické, mô­žeš sa spo­ľa­hnúť na pevné zá­klady, ktoré sú vy­sta­vané na pria­teľ­stve me­dzi vami. Vzťah je forma, ktorú treba ne­us­tále zve­ľa­ďo­vať. Ak bu­dete ok­rem par­tner­stva aj dob­rými pria­teľmi, môže to za­bez­pe­čiť efekt van­kúša, ktorý za­brzdí pád z výšky na za­dok. Sta­rajte sa o vzťah, roz­prá­vajte sa, smejte sa, dajte si dô­veru a snažte sa čo naj­viac po­tlá­čať ego.

2. Za­veďte pra­vi­delné ve­černé rande vonku

Na­vrhni pria­te­ľovi, aby ste si dali na­prí­klad každý štvr­tok rande. Tak ako za sta­rých čias. Bude to váš spo­ločný ri­tuál, na ktorý sa pekne ob­leč a uprav. Da­ruj to­muto mo­mentu čaro, pre­hĺbite ko­mu­ni­ká­ciu, za­mi­lo­va­nosť a vyh­nete sa ste­re­otypu. V zlých ča­soch to môže slú­žiť utu­žu­júco. Ide­álna prí­le­ži­tosť vy­ven­čiť tie šaty, čo ti vi­sia v šat­níku.

3. Trávte čas doma osa­mote

Do­stal sa váš vzťah do bodu, kedy prí­dete do­mov a stále ste za­nep­ráz­dnení? Alebo s mo­bilmi v ru­kách? Za­veďte si ri­tuál, kedy od­lo­žíte mo­bily, vy­pnete telku a bu­dete sa v po­steli len roz­prá­vať, smiať alebo…

4. Pra­cujte na vy­rie­šení prob­lé­mov

Prob­lémy sú nám taká vec – ak ich ne­rie­šime, keď sú malé, na­rastú do ob­rov­skej bub­liny, ktorá môže ni­čiť. Na­učte sa obaja ot­vo­re­nosti a ho­vorte o svo­jich prob­lé­moch. Buďte k sebe úp­rimní, veľa ko­mu­ni­kujte a snažte sa vy­ho­vieť si na­vzá­jom. Za­ml­čo­va­nie prob­lé­mov ve­die k zbie­ra­niu a ná­sled­nému vý­bu­chu, ktorý váš vzťah ne­musí pre­žiť. Keď sa ne­nau­číte rie­šiť malé prob­lémy, ako bu­dete če­liť tým veľ­kým?

5. Ukážte si svoju zra­ni­teľ­nosť

Emo­ci­onálna in­ti­mita je jed­ným z mno­hých le­pi­diel, ktoré udr­žia­vajú vzťah. Zra­ni­teľ­nosť dáva prí­le­ži­tosť spo­jiť sa s par­tne­rom na hl­b­šej úrovni. Keď uká­žeš svoje zra­ni­teľné miesta, dáš mu mož­nosť chrá­niť ťa. Môže to byť jed­ným z dô­vo­dov, čo za­chráni vzťah v čase prob­lé­mov.

6. Prob­lémy riešte me­dzi se­bou, nie s os­tat­nými

Ča­sto­krát ne­po­vieme o ve­ciach, ktoré nám va­dia svojmu dra­hému, ale všet­kým na­okolo. Lenže tí s tým nič ne­uro­bia a preto je lep­šie po­ve­dať to tomu, koho sa to týka. Mys­lím, že k tomu ne­treba viac ho­vo­riť.

7. Trávte čas so spo­loč­nými pria­teľmi

K pre­ko­na­niu zlého ob­do­bia vo vzťahu môže po­môcť aj sku­pina pria­te­ľov, ktorá vás pod­po­ruje ako pár, nie­len ako jed­not­livca. Na­plá­nujte spo­ločné vý­lety, do­vo­lenku, gri­lo­vačky, kino alebo skočte len tak na pivo.

8. Osla­vujte spo­ločne svoje úspe­chy

Ak sa na­učíte pod­po­ro­vať na­vzá­jom po­čas dob­rých čias, bu­dete to ve­dieť aj v tých kruš­ných. Po­chváľte sa za každý úspešný deň a pod­porte v každý ne­ús­pešný.

Komentáre