• Vý­sledky vý­sku­mov naz­na­čujú, že na dĺžku ži­vota má väčší vplyv kva­lita vzťa­hov, než pra­vi­delné cvi­če­nie.
 • Náš mo­zog pra­cuje tvo­ri­vej­šie pa­ra­doxne vtedy, keď sme una­vení.
 • Za­mi­lo­va­nie sa má po­dobné ne­uro­lo­gické účinky ako šňu­pa­nie ko­ka­ínu.
 • Opti­mis­tické pre­sved­če­nie o vlast­nej bu­dúc­nosti nás do­káže ochrá­niť pred fy­zic­kými aj psy­chic­kými ocho­re­niami.
 • Dr­ža­nie sa za ruku s nie­kým, koho mi­lu­jeme, do­káže zmier­niť fy­zickú bo­lesť, stres aj strach.
 • Dob­ro­voľ­níci sú vý­znamne spo­koj­nejší so svo­jím ži­vo­tom.
 • Ri­ziko pre­c­hlad­nu­tia či chrípky klesá v prí­pade, ak si as­poň ob­čas za­cvi­číme.
Man listening to music ovelooking city.

pi­xa­bay.com

 • Sila pla­cebo efektu ne­us­tále na­rastá. S na­ras­ta­jú­cimi vy­lep­še­niami lie­čeb­nej tech­no­ló­gie naša viera v me­di­cínu sil­nie.
 • Ľu­dia sle­du­júci krimi filmy/se­riály majú po­cit, že re­álny svet je horší, než v sku­toč­nosti je.
 • Je­dinci s níz­kym se­ba­ve­do­mím majú ten­den­ciu  po­ni­žo­vať  dru­hých.
 • To, že vi­díme dru­hých v po­zi­tív­nom svetle ho­vorí o na­šich po­zi­tív­nych čr­tách. Ľu­dia s ne­ga­tív­nej­ším po­hľa­dom na svet preto na­opak dis­po­nujú tými zá­por­nej­šími cha­rak­te­ro­vými vlast­nos­ťami.
 • Ešte stále si mys­líš, že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú? Omyl! Prav­de­po­dobne ťa budú čas­tej­šie pri­ťa­ho­vať ľu­dia  s po­dob­ným vý­zo­rom a ná­zormi, ako si ty sám.
 • Spo­mienky sa ča­som skres­ľujú. Člo­vek má v prie­mere je­den skres­lený fakt pri kaž­dej spo­mienke
 • Pri­bližne 80% kon­ver­zá­cie v sku­pi­nách tvorí sťa­žo­va­nie sa.
pexels-photo-175718

pe­xels.com

 • Zdá sa, že akosi väčšmi ig­no­ru­jeme tých, ktorí nás zbož­ňujú a ve­nu­jeme svoju po­zor­nosť tým, ktorí si to ne­za­slú­žia a pre­hlia­dajú nás.
 • Dep­re­sia je ná­sled­kom prí­liš­ného roz­mýš­ľa­nia. Naša my­seľ vy­tvára aj také prob­lémy, ktoré v sku­toč­nosti ne­exis­tujú.
 • Byť v spo­loč­nosti šťast­ných ľudí urobí šťast­ným aj teba.
 • Pre­svied­ča­nie seba sa­mých o dob­rom spánku do­káže okla­mať náš mo­zog na­toľko, až si sám za­čne mys­lieť, že je to na­ozaj pravda.
 • Bys­trí a in­te­li­gentní ľu­dia sa zvyknú pod­ce­ňo­vať, za­tiaľ čo ich pro­ti­póly sa ne­ve­dia vy­na­chvá­liť svo­jou bri­lan­tnos­ťou.
 • Ak si pre­sved­čený, že zvlád­neš aj viac úloh na­raz, mý­liš sa.
30852893475_1f450e1440_k

thougt­ca­ta­log.com

 • Chceme viac mož­ností a in­for­má­cií, než do­ká­žeme spra­co­vať a zvlád­nuť.
 • To, či si do­ká­žeš odo­prieť pô­ži­tok, zá­visí pre­dov­šet­kým od tvo­jej vý­chovy.
 • Tvoje pod­ve­do­mie vie vždy všetko ako prvé.
 • Všetci sme ge­ne­ticky pod­mie­není imi­to­vať dru­hých a sprá­vať sa em­pa­ticky.
 • Ak si spo­mí­naš na uda­losť z mi­nu­losti, pre­hrá­vaš si v mysli vlastne oka­mih, kedy si si po­sledný krát na danú uda­losť spo­me­nul.
 • 150 ľudí. To je ma­xi­málny po­čet, s kto­rým do­ká­žeme udr­žia­vať ako tak sta­bilné pria­teľ­stvá.
 • Naj­lep­šie in­for­má­cie sú po­dobné jed­no­hub­kám. Malé, ale o to bo­hat­šie. Sú naj­jed­no­duch­šie na spra­co­va­nie aj na po­cho­pe­nie.
how-to-improve-your-romantic-relationship-instantly-58706ca1947e61f5038b4568

pi­xa­bay.com

 • To TY, nie si­tu­ácia. Taký je ná­zor väč­šiny, ktorí sa do­púš­ťajú zá­klad­nej at­ri­buč­nej chyby. Zna­mená to teda, že aké­koľ­vek sprá­va­nie člo­veka si skôr vy­svet­líme jeho vlast­nos­ťami, než si­tu­áciou a pro­stre­dím okolo neho.
 • Už aj len vi­dina po­kroku je mo­ti­vu­júca.
 • Tvoja my­seľ sa 30% cel­ko­vého času len tak „po­tu­ľuje“.
 • Naj­živ­šie a naj­jas­nej­šie spo­mienky sú ob­vykle ne­správne.
 • Čím viac si si sám se­bou ne­istý, tým viac ob­ha­ju­ješ svoje myš­lienky a ná­zory.
 • Tvoja my­seľ „pre­tvára“ mo­no­tónne pre­javy nud­ných ľudí do ta­kých, ktoré znejú zau­jí­ma­vej­šie.
 • Na­job­ľú­be­nej­šia pes­nička je tvo­jou ob­ľú­be­nou práve preto, že sa ti spája s ne­ja­kou vý­znam­nou, emočne na­bi­tou uda­los­ťou, ktorú si v ži­vote za­žil.
 • Po­dobne aj typ hudby, ktorý pre­fe­ru­ješ, ovplyv­ňuje spô­sob, akým vní­maš veci okolo seba.
 • Ro­man­tická láska je z bio­che­mic­kého hľa­diska ne­roz­lí­ši­teľná od zá­važ­nej­ších ob­se­sívno-kom­pul­zív­nych po­rúch.
 • Podľa naj­nov­ších vý­skum­ných zis­tení, môžu byť fó­bie aký­misi spo­mien­kami, ktoré sa po­čas ge­ne­rá­cii odo­vzdá­vajú v DNA. Majú teda ge­ne­tický zá­klad.
 • Vý­skum­níci se­ri­ózne vážne uva­žujú nad kla­si­fi­ká­ciou zá­vis­losti na in­ter­nete ako men­tál­nou po­ru­chou.
 • Náš mo­zog  spra­co­váva od­miet­nu­tie ako fy­zickú bo­lesť.
 • 68% ľudí trpí „syn­dró­mom fan­tó­mo­vých vib­rá­cii“. Títo je­dinci majú často po­cit, že nie­komu zvoní a vib­ruje te­le­fón, aj keď tomu v sku­toč­nosti tak nie je.
 • V dneš­nej dobe trpí prie­merné stre­doš­kol­ské dieťa rov­na­kým množ­stvom po­citu úz­kosti, aký v 50-tych  ro­koch do­sa­ho­vali v prie­mere psy­chiat­rickí pa­cienti, lie­čení na úz­kosť.
 • Ná­bo­žen­ské čin­nosti ako mod­litba alebo nav­šte­vo­va­nie kos­tola a bo­ho­slu­žieb sú spá­jané s niž­šou úrov­ňou psy­cho­lo­gic­kého dis­tresu, čiže stresu s ne­ga­tív­nymi účin­kami na psy­chiku člo­veka.
 • Žia­den člo­vek na­ro­dený so sle­po­tou ne­trpí schi­zof­ré­niou.
Sadness

pe­xels.com

 • Roz­hod­nu­tia, ktoré v hlave plá­nu­ješ, znejú ra­ci­onál­nej­šie v prí­pade, ak si ich pre­mys­líš v cu­dzom ja­zyku.
 • Štú­die za­obe­ra­júce sa ľud­ským sprá­va­ním zis­tili, že ľu­dia, ktorí stra­tili svoj mo­bilný te­le­fón, za­ží­vajú pa­niku po­dobnú tej, ktorá sa spája s mo­mentmi blízko smrti.
 • Ob­ja­tie trva­júce dl­h­šie než 20 se­kúnd ti v tele uvoľní väč­šie množ­stvo che­mic­kých lá­tok , ktoré sú zod­po­vedné za to, že člo­veku, kto­rého ob­jí­mame, ná­sledne aj viac dô­ve­ru­jeme.
 • Čím sme fy­zicky una­ve­nejší, tým sme aj úp­rim­nejší. Je to je­den z hlav­ných dô­vo­dov, prečo svoje ta­jom­stvá a pravdy od­ha­ľu­jeme omnoho viac práve pri ne­sko­rých ve­čer­ných kon­ver­zá­ciách. Aj pre­tvárka má predsa svoje hra­nice..
 • Čo­ko­láda v tele spúšťa rov­naké me­cha­nizmy, aké po­ci­ťu­jeme pri za­ľú­bení sa.
 • Šťas­tie, hnev, smú­tok, strach, prek­va­pe­nie a zne­chu­te­nie. To je 6 uni­ver­zál­nych emó­cii, ktoré pre­ja­vuje každý z nás.
 • Zvy­čajne sme šťast­nejší vtedy, keď sme za­nep­ráz­dnení. Vtedy to­tiž ne­máme čas za­mýš­ľať sa nad ne­ga­tí­vami ži­vota.

Komentáre