Cí­tiť sa krásne a fit chceme po celý rok. V zime sa však ka­dečo dá scho­vať pod sve­ter a naj­lep­šie nás za­hreje la­hodné jedlo a ho­rúce ná­poje, takže ne­ro­bíme kom­pro­misy. Aj keď to te­raz na letné po­ča­sie ne­vy­zerá, čo­skoro budú tep­loty rásť a my bu­deme vrstvy zha­dzo­vať. Ako sa naj­rých­lej­šie do­pra­co­vať k tomu, aby si bola so svo­jou po­sta­vou spo­kojná?

Keďže som si už od­skú­šala ne­jednu di­étu či chud­núci zlep­šo­vák, o tejto téme som sa už čo to na­učila. Rada by som sa s te­bou po­de­lila o svoje skú­se­nosti, pre­tože viem, v akom za­ča­ro­va­nom kruhu sa mnohé baby mo­tajú. Rôz­nymi “za­ru­če­nými di­é­tami” sa do­slova mu­čia a vý­sledky nie a nie prísť.

Svoje tipy som zhr­nula do 5 kro­kov, ktoré ti po­môžu ko­nečne sa k svo­jej ide­ál­nej po­stave pri­blí­žiť.

Vy­vá­žená strava

Všetko sa to­tiž za­čína aj končí stra­vou. Jeme prie­merne tri­krát denne a 90-krát me­sačne, preto je veľmi dô­le­žité, čo do svojho tela vkla­dáš. Zdravá a štíhla po­stava sa ne­do­staví len tak, ak k nej ne­máš ge­ne­tické pre­d­is­po­zí­cie. Vtedy mô­žeš jesť čo chceš a ne­pri­be­rieš, no ver, že po ro­koch ne­zdra­vého stra­vo­va­nia sa to aj tak pre­javí.

Čo je teda správna cesta stra­vo­va­nia? Je to in­di­vi­du­álne. Ako sa ho­vorí, čo je pre jed­ného lie­kom, môže byť pre iného je­dom. Ur­čite však platí, že čím me­nej je jedlo spra­co­vané, tým lep­šie. Ide­álne je množ­stvo čerstvého ovo­cia a ze­le­niny, ak ne­máš žiadnu in­to­le­ran­ciu, ur­čite sa ne­vy­hý­baj mlieč­nym vý­rob­kom a lepku.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

De­tox

Ak si do­te­raz ne­žila veľmi zdravo, tvoje telo môže byť una­vené a za­ne­sené všet­kým tým množ­stvom hrieš­neho jedla, ale aj stre­som či ne­dos­tat­kom po­hybu. Aby sa do­ká­zalo čo naj­lep­šie na­štar­to­vať a me­ta­bo­liz­mus fun­go­val na plné ob­rátky, je vhodné dať telu krátku očistu. Dobrú skú­se­nosť mám s očist­nou kú­rou 10 days De­tox.

Ne­od­po­rú­čam ti to­tiž žiadne umelé do­pl­nky plné che­mi­ká­lií, ktoré tvojmu telu skôr ub­lí­žia, ako pros­pejú. Tieto však po­chá­dzajú vý­lučne z prí­rod­ných su­ro­vín a účinné látky tvo­ria ex­trakty z by­lín. Vy­čis­tia po­stupne tvoju pe­čeň a črevá, ale aj po­vzbu­dia trá­ve­nie a re­gu­lujú ape­tít. Tvoje telo tak bude pri­pra­vené na efek­tívne spa­ľo­va­nie tu­kov, ale aj pri­jí­ma­nie ži­vín.

Hyd­ra­tá­cia

Voda je ži­vot a platí to do­slovne. Správna hyd­ra­tá­cia ide ruka v ruke s vý­ži­vou a bez toho, aby si pila do­sta­tok te­ku­tín sa ni­kam ne­poh­neš. Voda po­máha z tela od­vá­dzať škod­livé látky, po­háňa množ­stvo pro­ce­sov v tele. Ur­čite po­znáš pra­vidlo o dvoch lit­roch vody denne, no aj množ­stvo vody je in­di­vi­du­álne. Nie­komu stačí me­nej a ur­čite nie je vhodné svoje telo nad­merne “pre­lie­vať”.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Rýchle spa­ľo­va­nie

Keď už je tvoje telo očis­tené od ná­no­sov škod­li­vín a dbáš na správnu vý­živu, je čas pus­tiť sa do naj­dô­le­ži­tej­šej fázy, teda chud­nu­tia. Dá sa to aj bez po­moci, ak bu­deš dô­sledná a do­ká­žeš si správne zo­sta­viť je­dál­ni­ček. No pri­znajme si, že drobné kúzlo, ktoré tvojmu or­ga­nizmu po­môže spa­ľo­vať efek­tív­nej­šie, padne vhod.

Príp­ra­vok 30 days Slim Wo­men je špe­ciálne zo­sta­vený pre ženy a po­mo­cou prí­rod­ných vý­ťaž­kov zrých­ľuje me­ta­bo­liz­mus, zni­žuje po­cit hladu, po­môže ti pre­ko­nať chute na sladké, a na­po­kon spa­ľuje tuky. To, čo by ti nor­málne trvalo me­siace, tak zvlád­neš oveľa rých­lej­šie.

A ak by sa ná­ho­dou vy­skytla ne­jaká last mi­nute do­vo­lenka a po­tre­bo­vala by si sa vy­ry­so­vať, mô­žeš siah­nuť po 10 days Fast Slim, ktorý po­môže viac než bláz­nivá di­éta. K obom pro­duk­tom na­vyše do­sta­neš har­mo­no­gram stra­vo­va­nia aj cvi­čebný plán, s kto­rými ušet­ríš za vý­ži­vo­vého po­radcu či tré­nera.

Zdravý po­hyb

Na­po­kon ne­treba za­bud­núť na pra­vi­delný po­hyb, ktorý udrží me­ta­bo­liz­mus na správ­nej úrovni a na­vyše spevní tvoje svaly. Vy­chud­nutá po­stava bez správ­neho množ­stva svals­tva to­tiž na­ozaj nie je to, čo chceme. Treba si tiež uve­do­miť, že nič nie je zá­zračné a preto treba k zmene pri­stu­po­vať kom­plexne.

eli­te­daily.com

Ne­hľa­daj už vý­ho­vorky, ale vy­uži všetky zbrane, ktoré sa ti po­nú­kajú. Tvoja snaha sa ti vráti v po­dobe no­vej kraj­šej po­stavy a úžas­ného po­citu se­ba­ve­do­mia. 🙂

Komentáre