Leto sa nám blíži a ur­čite pre­mýš­ľaš kam by si vy­ra­zila a ktorú novú kra­jinu by si ob­ja­vila. No pred kaž­dou ces­tou mu­síme prejsť útr­p­ným ba­le­ním. Preto dú­fame, že náš zo­znam ti bude slú­žiť ako dobrý po­moc­ník pred tvo­jou ces­tou.

Ruk­sak

tumblr_lr15mjy9sw1qksv2ro1_500_large1

Aj keď si mys­líš, že sa zba­líš na­ľahko, na­ko­niec skon­číš s ko­pou vecí, ktorú ur­čite mu­síš mať pri sebe cez deň. Opa­ľo­vací krém, šil­kovku proti slnku, šatku aby sa ti ne­spá­lili ra­mená, ľahký sve­ter keby fú­kalo. Preto je naj­po­hodl­nej­šie všetko na­há­dzať do ruk­saku a v po­hode sa vy­brať na vý­let!

Plavky

e2803e4d2db49d64536d6f9afc364352

foto: pin­te­rest.com

Aj keď nej­deš k moru, vždy sa hodí pri­ba­liť si plavky do kufra. Ni­kdy ne­vieš či ne­ob­ja­víš ne­jaké prí­rodné kú­pa­lisko a bu­deš sa chcieť doňho ho­diť.

Po­hodlné to­pánky

fash

foto: tra­vel­fas­hi­on­girl.com

Je jasné, že v ta­kom Pa­ríži každý vy­zerá lep­šie v su­per štý­lo­vých to­pán­kach, ale keď tvoje srdce za­tú­žilo po ob­ja­vo­vaní, tvoje nôžky sa mu­sia pris­pô­so­biť alebo si na konci dňa za­ob­sta­raj dobrú ma­sáž nôh!

Zá­bavu na dlhé cesty

Young woman reading a book at the beach

foto: ste­ve­laube.com

Ča­ka­nie na le­tisku býva často dlhé a únavné, po­tom príde let, kedy sa už ne­vieš doč­kať, aby si bola v cieli. Ne­za­budni si pri­ba­liť knižku, ča­so­pisy, stiah­nuť za­bavné hry do te­le­fónu nech ti čas ubehne rých­lej­šie a ty sa správne na­la­díš pred vý­le­tom! A ur­čite si ne­za­budni spra­viť su­per pla­y­list, ktorý ti bude navždy pri­po­mí­nať tvoju do­vo­lenku!

Opa­ľo­vací krém-sunscreen-woman-applying-suntan-lotion_galleryhip.com (1)

foto: li­me­apple.ca

Je jedno kam ideš, ale keď sl­niečo vy­jde na ob­lohu, šup­šup po­u­žiť krém a chrá­niť po­kožku. Možno sa ti to nezdá, ale každý lúč slnka silno pô­sobí na našu po­kožku.

Po­krývku na hlavu

 

cdfc6e89ff6f101b1dc35f9d2c12c17f

foto: pin­te­rest.com

Šil­tovky, klo­búky, šatky,… Dô­le­žité si je chrá­niť svoju krásnu hlavu pred sl­neč­nými lú­čami a tým pre­dísť úpalu a iným ne­prí­jem­nos­tiam, ktoré ti môžu po­ka­ziť do­vo­lenku.

Po­hodlné šaty

 

wyrv4c-i

foto: whe­re­to­get.it

Si na do­vo­lenke, ne­pre­mýš­ľaj moc nad tvo­jimi out­fitmi. Zo­ber si dvoje po­hodlné voľné ba­vl­nené šaty, v kto­rých sa cí­tiš ako v py­žamku.

Out­fit na ve­čer

date

foto: col­le­geg­loss.com

Aj keď si v naj­väč­šej di­vo­čine, my diev­čatá sa rady vy­ob­lie­kame. Pri­baľ si jedny pekné šaty alebo sukňu a štý­lový top so san­dá­likmi. Ni­kdy ne­vieš, či ne­stret­neš tvojho princa a vtedy chceš vy­ze­rať ako prin­cezná!

A ešte je vec, ktorú ur­čite doma ne­chaj

switch-off

foto: bu­si­ness­des­ti­na­ti­ons.com

Po­čí­tač, tab­let, stále pri­po­jený te­le­fón na in­ter­net! Kašli na to, čo sa deje inde, uží­vaj si mo­ment. Na­píš mame správu, po­šli ka­moš­kám fotku, ale snaž sa čo naj­viac vstre­bá­vať at­mo­sféru miesta, kde si cez tvoje vlastné oči a nie cez ob­rázky v te­le­fóne.

ti­tulný ob­rá­zok: ma­king­ma­gi­que.com

Komentáre