Z času na čas si člo­vek prejde aj tým, čomu sa snaží celý svoj ži­vot vy­hý­bať. Skla­ma­ním, zlo­me­ným srd­ciam, hád­kam, spo­rom, in­tri­gám. Je toho veľa, čo sa môže pri­pliesť do ži­vota kaž­dému jed­nému z nás. Mnoho ľudí to po­loží, veľa ľudí sa ih­neď vzdá a psy­chicky ich to do­stane na ko­lená. Nič z toho však nie je také zlé, ako sa zdá. Pri­zná­vam, bolí to… a po­riadne! Ale práve tieto mo­menty ťa ro­bia sil­nej­šou.

Nie­ktoré veci, ktoré sa na prvý po­hľad zdajú ne­zne­si­teľné, bo­les­tivé a ne­po­cho­pi­teľné za­čnú dá­vať zmy­sel až po dl­h­šej dobe. Člo­vek sa vtedy na veci po­zerá z inej stránky, takzv. ,,s nad­hľa­dom“. Či už ide o stratu pria­teľa, zradu ka­ma­ráta alebo čo­koľ­vek iné, všetko to veľmi bolí, ale čas lieči a práve ten ti nie­kedy ukáže, prečo ťa ži­vot po­sta­vil do tejto si­tu­ácie. Všetko ti raz za­čne dá­vať zmy­sel, len mu­síš byť tr­pez­livá.

Každý sa s bo­les­ťou vy­rov­náva inak. Nie­komu po­môže, keď ide me­dzi ľudí, nie­kto si na­ivne myslí, že po­vestný al­ko­hol za­hojí všetky rany, iní zas le­žia doma v po­steli. Je mnoho spô­so­bov, ako unik­núť z rúk mi­zer­nej ná­lade a zlo­me­ného srdca. Pod­mien­kou však stále je, že sa ne­mô­žeš vra­cať do mi­nu­losti. Je to pasé a už sa to ne­vráti. Ni­kdy. Je­diné, čo mô­žeš spra­viť, je zmie­riť sa s tým, od­pus­tiť si a te­šiť sa na všetko čo príde. Ne­mysli si však, že to príde za dva dni. Každá rana po­tre­buje byť za­ho­jená a za­ce­lená ča­som, aby sa už ni­kdy ne­ot­vo­rila aj keby pri­šiel ten istý vie­tor, ktorý ťa po­str­čil do prie­pasti.

Spá­nok

Skú­šala si už nie­kedy te­ra­piu spán­kom? Spá­nok nie je dô­le­žitý len pre našu fy­zickú stránku, ale hlavne pre tú psy­chickú. Mnoho ľudí si v ča­soch krízy odo­piera spá­nok, pre­tože sa trá­pia stále viac a viac. To je, ale chyba. Po tom všet­kom, čím si tvoja my­seľ pre­šla po­tre­buje re­štart. Vy­pnúť a zba­viť sa všet­kého, čo ju ťaží. Únava a bo­lesť, s kto­rou sa tvoje telo vy­spo­riada ti odo­berá ener­giu a tak­tiež chuť do ži­vota. Ak si mys­líš, že je to len do­časná úľava, tak to ur­čite vy­skú­šaj. Veľa spánku ti po­môže po­ze­rať sa na veci triez­vej­šie a po­núkne ti iný po­hľad na veci. Na­po­kon.. nie­kedy je lep­šie unik­núť do sveta snov.

 

Knihy, filmy, se­riály

Môžno sa to ani nezdá, ale dobrá kniha vie za­ho­jiť na­ozaj veľa rán. Nie­komu po­máha siah­nuť po knihe, ktorá je po­dobná jeho ži­votu, nie­komu sa zas páči fik­cia s hap­py­en­dom… Každá kniha ti však po­môže po­no­riť sa do iného sveta. Či už je to knižka ča­ro­vných víl, krás­nej Em­mily, do kto­rej sa za­ľú­bil pre­da­vač v kníh­ku­pec­tve alebo de­tek­tív Wat­son, ktorý vy­rieši všetky zá­hady sveta.

Ži­jeme vo svete, kde je tak­tiež množ­stvo fil­mov a se­riá­lov, ktoré ťa ro­zo­smejú alebo ťa ne­chajú za­mýš­ľať sa nad prob­lé­mami ľud­stva a ver mi, že pri nich ne­bu­deš mať čas za­mýš­ľať sa nad tými svo­jimi. Chcem tým po­ve­dať, že aký­koľ­vek iný svet ti po­môže odo­sob­niť sa od svo­jich prob­lé­mov a po­no­riť sa do ži­vota nie­koho úplne iného. Je to krásne a zá­ro­veň veľmi zau­jí­mavé.

 

Párty, párty a ešte raz párty

Ur­čite si už bola as­poň raz na ne­ja­kej párty. A ak nie, tak je naj­vyšší čas. Nie­ktorí ľu­dia, síce ne­majú radi so­cia­li­zo­va­nie sa, ale úp­rimne, nie je lep­šie od­re­a­go­va­nie, ako kva­litná hudba, ľahké drinky a kopa pria­te­ľov. Tvoj ve­čer ne­musí vy­ze­rať, ako utá­pa­nie sa v kýb­loch zmrz­liny a sle­do­va­nie Ne­tf­lixu až po­kým ne­zas­píš. Tiež nie je naj­lep­šie rie­šiť prob­lémy tvr­dým al­ko­ho­lom. Aj keď to robí mnoho ľudí, uve­dom si, že je to len fa­lošná a do­časná úľava, ktorá sa aj tak po čase pre­mení na oveľa tvr­d­šiu bo­lesť. Ne­rob zú­falé veci, kvôli tomu, že mo­men­tálne slnko ne­svieti a vy­raz si rad­šej von s tvo­jimi ka­ma­rátmi. Uvi­díš, že praví pria­te­lia ťa ne­ne­chajú trá­piť sa.

Hobby

Nie­kedy je naj­lep­šie nájsť si ne­jaký ko­ní­ček. Niečo, čo si na­prí­klad vždy chcela skú­siť, ale ne­mala si na to čas. Ma­ľo­va­nie, tan­co­va­nie, hra­nie na gi­taru… nájdi si čo­koľ­vek, čo by ťa za­mest­nalo. Teba a tvoju my­seľ. Veľa ľudí skúša nové veci, hľadá nový spô­sob, ako sa stať šťast­ným. Ak máš rada hudbu, skús sa na­učiť hrať na ne­jaký ná­stroj. Ak rada va­ríš, tak vy­vá­raj od rána do ve­čera. Pe­če­nie, ši­tie, be­ha­nie… čo­koľ­vek. Ak si náj­deš niečo, čo ťa bude ba­viť, nie len, že za­bud­neš na prob­lémy, ale bude ťa to na­pĺňať a kaž­dým dňom bu­deš šťast­nej­šia a šťast­nej­šia.

Šport

Na svete stále vzniká viac a viac špor­tov. Vše­obecne je známe, že fy­zická čin­nosť na­po­máha člo­veku k dob­rej ná­lade a cel­kove k dob­rému fy­zic­kému aj du­šev­nému zdra­viu. Ne­mu­síš sa za­čať pre­te­kať s ná­rod­nou eli­tou, ale len tak pre zá­bavu. Ro­bíš to pre seba a nie pre iných. Sú však aj takí, ktorí po­tre­bujú k špor­to­va­niu mo­ti­vá­ciu. V tom prí­pade si zvoľ ciele, ktoré chceš do­siah­nuť a stále sa po­sú­vaj vyš­šie. Uvi­díš, že sa do­sta­neš z dna hore bles­ko­vým tem­pom.

Hudba

Nie je ta­jom­stvom, že hudba do­káže člo­veku po­môcť. Člo­vek vie v hudbe nájsť od­re­a­go­va­nie, ale aj po­cho­pe­nie. Texty dneš­ných pes­ni­čiek ukrý­vajú hl­b­šie myš­lienky než si na prvý po­hľad mô­žeš všim­núť. Skús sa za­hĺbiť do slov a možno ti ne­jaká pes­nička od­po­vie na otázky, na ktoré si vždy chcela po­znať od­po­veď.

Zvie­ratká

Áno, zvie­ratká. Ak si ni­kdy ne­mala do­máce zvie­ratko, tak mi možno ne­bu­deš veľmi roz­umieť, ale ver mi, že napr. taký psík ťa do­stane z kaž­dej dep­re­sie. Zvie­ratá a hlavne tie do­máce, ako je pes do­kážu byť skve­lým prí­kla­dom pre člo­veka. Zvie­ratká ti do­dajú lásku, ktorú si stra­tila a budú ti vďačné aj za malú gra­nulku, ktorú im ho­díš ces­tou do práce alebo školy. Taj­nou vlast­nos­ťou zvie­rat je, že do­kážu vy­cí­tiť, keď niečo nie je v po­riadku. Pri­tú­lia sa k tebe a olíznu ti líčka zmá­čané sl­zami, aby si už ne­bola viac smutná. No a kto by mo­hol pla­kať keby vi­del ten roz­to­milý ku­kuč ne­ja­kého roz­to­mi­lého zvie­ratka.

pinterest.com

Komentáre