Muži vo vzťa­hoch dá­vajú mnoho sľu­bov.

Sľú­bia aj modré z neba, no v sku­toč­nosti má­ločo spl­nia. Nie, ne­ho­vo­rím, že chlapi sú kla­mári! Fak­tom je, že muži dá­vajú sľuby na zá­klade toho, že si mys­lia, že by to mali uro­biť. Teda, ak si mys­lia, že ťa daný sľub spraví šťast­nou, tak ho vy­slo­via, aj keď nie je re­álny.

1. Sľu­buje, že ne­bude žiar­livý

Sľu­bu­jem, že ne­bu­dem žiar­liť sa nedá tak ľahko do­dr­žať. Tento sľub patrí k tým naj­čas­tej­ším. Ak od neho niečo také oča­ká­vaš, žia­daš ho, aby za­sta­vil svoje re­álne po­city, až k tomu dôjde. Podľa psy­cho­lóga je žiar­li­vosť emó­cia ur­čená na pred­ví­da­nie a po­ten­ci­onálne za­brá­ne­nie strate. To zna­mená, že sa nedá len tak kon­tro­lo­vať. Na­miesto toho, aby si ho „nú­tila“ k to­muto sľubu, skúste sa po­roz­prá­vať o tom, ako to môže fun­go­vať. Uis­tite sa, že si mô­žete dô­ve­ro­vať, pre­tože po­čia­točná žiar­li­vosť sa môže vy­vi­núť do ne­bez­peč­nej po­doby.

2. Ne­bude sa ob­ze­rať za inými

Ta­kýto sľub prav­de­po­dobne ni­kto ne­do­dr­žal. Ľudí predsa ví­dame každý deň. Takže oča­ká­vať, že bude tento sľub do­dr­žia­vať je ne­spra­vod­livé, pre­tože sle­do­va­nie oko­lia je pri­ro­dzené a pod­ve­domé. Vezmi si to z tvojho po­hľadu – ak vi­díš nie­koho at­rak­tív­neho, všim­neš si ho, aj bez toho, aby si si ľudí schválne ob­ze­rala. 70% žien pri­znáva, že majú skú­se­nosť s tým, že sa ich chlap ob­zerá za inou, no na ich vzťah to nemá žia­den do­pad. Sa­moz­rejme, je roz­diel me­dzi tým ak si len všimne, že nie­kto dobre vy­zerá a tým, že si ho vy­slo­vene ob­zerá. Ak ti to vadí, po­vedz mu to!

3. Že ťa ni­kdy ne­bude sú­diť

Bez ohľadu na to, ako ťa mi­luje, ob­čas ne­musí s te­bou vždy vo všet­kom sú­hla­siť. Má právo mys­lieť si, že sa mý­liš. Ne­zna­mená to však, že ťa ne­mi­luje a ne­bude pod­po­ro­vať vtedy, keď to bu­deš po­tre­bo­vať. Ne­musí roz­umieť všet­kému, čo ro­bíš. Je v po­riadku, ak je člo­vek ob­čas ma­lým sud­com. Dô­le­žité je chá­pať, že má právo na svoje ná­zory rov­nako, ako aj ty.

4. Sľuby ohľa­dom ex

Ho­vorí, že o nej ne­uva­žuje. Že ju ni­kdy ne­bude kon­tak­to­vať. Tento sľub sa ľah­šie ho­vorí ako do­dr­žiava! Ak si mala v mi­nu­losti vzťah, vieš, že myš­lienka na bý­va­lého môže prísť ho­ci­kedy. Prav­de­po­dobne si si pre­zrela aj jeho ak­tu­álny pro­fil na so­ciál­nej sieti, a možno aj ten jeho no­vej pria­teľky. Ne­zna­mená to však, že by si sa k nemu chcela vrá­tiť. Je to pri­ro­dzená zve­da­vosť. U tvojho muža je to rov­naké. Nový vzťah je ob­čas kľú­čom k pre­ko­na­niu bý­va­lého vzťahu. Av­šak, ak ti tvrdí, že sa svo­jej ex vy­hýba a pri­tom klame, je to už iná vec. Taká, ktorá spô­so­buje ne­dô­veru. Aký dô­vod ma skrý­vať sa? Tu je dô­le­žité sta­no­viť si hra­nice. Ak ti po­vie, že sa stre­tol s bý­val­kou, mala by si mu to po­ve­dať tiež.

5. Po hádke sľu­buje, že sa zmení

Keď sa si­tu­ácia vy­hrotí a on do­stane strach, že ťa stratí, naj­čas­tej­šie mô­žeš po­čuť: „Ja sa zme­ním“! Že zmení to, čo vo va­šom vzťahu vy­vo­láva prob­lémy. V mno­hých prí­pa­doch mô­žeš oča­ká­vať, že sa tak ne­stane. Nie je to tak, že sa ne­môže zme­niť. Ni­kto však ne­zmení svoje ob­vyklé sprá­va­nie a po­stoje za noc. Ak to sama oča­ká­vaš, je to od teba ne­spra­vod­livé. Ne­hne­vaj sa ne neho, ale oceň po­malé kroky, ktoré k zmene robí. Keď sa mu darí, daj mu ve­dieť, že si si to všimla a ce­níš si to. Av­šak, ak sa o zmenu ani ne­po­kúša, je čas na od­chod.

zdroj: unsp­lash.com

6. Ne­bude ti nič ta­jiť

Exis­tuje roz­diel me­dzi ne­čest­ným vzťa­hom a vzťa­hom so zdra­vými osob­nými hra­ni­cami. Nie­kedy môže mať svoje vlastné myš­lienky, ktoré ho trá­pia a musí ich sám spra­co­vať. Ne­ber si osobne, ak ti hneď všetko ne­ve­šia na nos. Možno po­tre­buje čas, než bude pri­pra­vený roz­prá­vať. Oča­ká­vať, že ne­bu­dete mať žiadne hra­nice nie je zdravé. A nú­tiť ho k ot­vo­re­nosti môže mať skôr ne­ga­tívny úči­nok. Zá­ro­veň by veci, ktoré ovplyv­ňujú aj druhú osobu ne­mali byť ta­jené. Ta­kýmto treba če­liť.

7. Že ťa bude navždy mi­lo­vať

Buďme re­álne. Exis­tuje veľká šanca, že aj ti po­vie túto vetu, na­ozaj to myslí zo srdca. Je to to, čo chce do bu­dúcna. Ale, ni­kto ne­môže bu­dúc­nosť pred­po­ve­dať. Ľu­dia sa me­nia, city sa me­nia. Aj keď to myslí sku­točne, ne­môže si byť istý tým, čo príde. Na po­zi­tív­nom mys­lení však nie je nič zlé! Uve­do­miť si treba len, že tento sľub na­ozaj ne­za­ru­čuje vašu spo­ločnú bu­dúc­nosť.

 

Zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre