Každá z nás ob­čas po­tre­buje siah­nuť po ro­man­tic­kej knižke, ktorá uteší jej roz­bú­rené hor­móny a pri­po­me­nie jej, že pravá láska môže exis­to­vať  a môže skon­čiť aj šťastne. Možno máš práve svoje dni, možno máš depky, lebo ni­koho ne­máš, možno si sa po­há­dala alebo roz­išla s pria­te­ľom, alebo  len po­tre­bu­ješ na chvíľu vy­pnúť  a pre­čí­tať si niečo, čo veľmi ne­za­ťaží tvoj mo­zog. 🙂

  1. John Green – Na vine sú hviezdy

Ha­zel má ra­ko­vinu štít­nej žľazy. Svoju lásku, Au­gusta Wa­tersa spozná na stret­nutí pod­por­nej sku­piny pre pa­cien­tov s ra­ko­vi­nou. Au­gus­tus má ra­ko­vinu na ústupe a uka­zuje Ha­zel ži­vot na­pl­nený lás­kou a spl­ne­nými snami. No nie­ktoré sny sa im však usku­toč­niť ne­po­darí. Ako na­prí­klad žiť večne so svo­jou lás­kou… Prí­beh je pí­saný štý­lom ty­pic­kým pre Johna Gre­ena a po­me­dzi slzy ur­čite náj­dete aj pa­sáže, pri kto­rých sa kva­litne za­sme­jete.

wi­ki­pe­dia.com

  1. Ni­cho­las Sparks – To naj­lep­šie zo mňa

Amanda a Da­wson sa po­znali už od stred­nej školy, kde boli spo­lu­žiakmi. Osud im však ne­prial. Amanda od­išla štu­do­vať na vy­sokú školu a Da­wson skon­čil po au­to­ne­hode vo vä­zení. Opäť sa stre­tá­vajú až o pár ro­kov na poh­rebe ich spo­loč­ného pria­teľa Tucka. Spolu sa sna­žia na­pl­niť Tuc­kovu po­slednú vôľu a zis­ťujú, že od stred­nej ani je­den z nich ne­žije šťastný ži­vot. Láska sa k nim, aj po mno­hých ro­koch,  vráti veľ­kou rých­los­ťou, no hrie­chy z mi­nu­losti nejde len tak ľahko vy­ma­zať. Ni­cho­las Sparks je maj­strom v pí­saní ro­man­tic­kých prí­be­hov. Ori­gi­nálny ná­pad spája so záp­let­kou a ni­kdy si u neho ne­mô­žeš byť istá, ako na­ko­niec prí­beh skončí.

ama­zon.com

  1. Ro­main Rol­land – Pe­ter a Lu­cia

Pe­ter a Lu­cia si ne­môžu byť istí svo­jou bu­dúc­nos­ťou a už vô­bec nie spo­loč­nou. Po ich ná­hod­nom stret­nutí, sa však ich láska stane pre nich úto­čis­kom a žijú iba ňou. Celý prí­beh ich lásky sa odo­hráva na po­zadí 1. sve­to­vej vojny. Aj vďaka vojne sa ich prí­beh ne­končí šťastne (ale to už asi viete zo stred­nej školy). Kniha Pe­ter a Lu­cia sa stále po­va­žuje za jednu z naj­ro­man­tic­kej­ších kníh všet­kých čias.

brig­pat.blogs­pot.com

  1. Ni­cholls Da­vid – Je­den deň

Dej prí­behu sa odo­hráva stále v je­den deň po­čas dvad­sia­tich ro­kov. Dex­ter a Emma sa zo­zná­mili na vy­so­kej škole, no na­priek všet­kým ci­tom, ktoré k sebe pre­cho­vá­vali, sa roz­hodli, že ostanú len pria­teľmi. Na­vzá­jom sa ovplyv­ňujú, po­má­hajú si a ub­li­žujú. Po­čas tých ro­kov sa zbli­žujú a zá­ro­veň aj vzďa­ľujú, až sa na­ko­niec zra­zia. No roz­hod­nu­tie ich spo­loč­ného ži­vota, pri­chá­dza v tej naj­ne­skor­šej chvíli.

go­od­re­ads.com

5. Jane Aus­ten – Pý­cha a pred­su­dok

Popri  mo­der­ných vzťa­hoch ur­čite ne­zaš­kodí pre­čí­tať si prí­beh pra­vých hod­nôt a lásky z mi­nu­lého ob­do­bia. Pred­sudky v spo­loč­nosti boli a aj budú. Hlavná po­stava ro­mánu Eli­za­beth Be­net­tová má pred­sudky voči pánu Dar­cymu, ktorý pri­šiel k nim do su­sed­stva. Ich vzá­jomná prí­ťaž­li­vosť a láska za­čne pre­ko­ná­vať hra­nice a roz­púš­ťať ľady ne­dô­ver­či­vosti a pred­sud­kov, ktoré si voči sebe vy­tvo­rili.

trip­pin­go­ver­bo­oks.com

  1. Ce­ce­lia Ahern – S lás­kou Ro­sie

S lás­kou Ro­sie je opäť prí­beh o dvoch naj­lep­ších ka­ma­rá­toch. Ich vzťah je síce silný a čím ďa­lej tým viac pev­nejší, no ich cesty sa vždy ne­ja­kým spô­so­bom roz­de­lia. Ro­sie už na stred­nej škole ote­hot­nie a Ale­xove sny o vy­so­kej škole sa ra­zom roz­padnú. Je ve­decky do­ká­zané, že ľu­dia, ktorí sa po­znali už ako malé deti, sa v do­spe­losti brá­nia tomu, aby sa do seba za­mi­lo­vali. Toto však nie je prí­pad Ro­sie a Alexa. Tí sa aj na­priek všet­kým pre­káž­kam znova stretnú a… no veď ot­vor knihu a proste si to pre­čí­taj. 🙂

go­od­re­ads.com

  1. Kate Eber­len – Kde si?

Všet­kých, kto­rých stret­neš vo svo­jom ži­vote ťa is­tým spô­so­bom ovplyv­nia, či chceš alebo nie. Tess si užíva svoje po­sledné práz­dniny s naj­lep­šou ka­ma­rát­kou vo Flo­ren­cii. Guss tak­tiež pre­žíva svoje práz­dniny vo  Flo­ren­cii, av­šak jeho spo­loč­níkmi sú ro­di­čia. Stretnú sa ná­ho­dou. Na ulici vo Flo­ren­cii. Ale hneď sa ich cesty zase roz­ídu. Obaja na­stú­pia na vy­sokú školu v Lon­dýne a ce­lých šest­násť ro­kov sa ne­majú mož­nosť stret­núť. Až kým sa ne­stretnú opäť v nád­her­nej Flo­ren­cii.

pan­mac­mil­lan.com

Komentáre