Nie­kedy sa cí­time, že po­tre­bu­jeme zmenu, že veci nejdú tak, ako by sme chceli, ale ne­vieme, kde je chyba. Tá chyba je iba v nás, v na­šom po­stoji k ži­votu, ktorý treba zme­niť, ak chceme, aby sme sa po­su­nuli ďa­lej. Ne­bojte sa zmien, pre­tože so se­bou vždy nesú niečo ma­gické, na­učia vás niečo nové a po­skytnú vám nové zá­žitky, ktoré by ste možno inak ne­za­žili. Ak teda po­tre­bu­jete po­su­núť svoj ži­vot iným sme­rom, pa­mä­tajte na:

 

 

1) Tvo­jou úlo­hou je žiť ži­vot tak, aby dá­val zmy­sel tebe, nie os­tat­ným

–bez ko­men­tára–

2) Ne­mu­síš vi­dieť celé scho­disko, jed­no­du­cho vy­kroč

Ne­vi­díme do bu­dúc­nosti, ni­kdy ne­bu­deš ve­dieť presne, kam tvoja cesta po­ve­die…Av­šak nie je nič hor­šie ako zo­tr­vať na tom is­tom mieste, vo svo­jom po­hodlí, zo stra­chu z toho, čo sa stane. Ak chceš niečo uro­biť, urob to – len tak sa do­zvieš vý­sle­dok a ne­bu­deš roz­mýš­ľať nad tým, čo by bolo keby…

3) Chyby sú dô­ka­zom, že sa sna­žíš

Ne­boj sa ro­biť chyby – na svete ne­exis­tuje ni­kto, kto žiadnu ne­uro­bil. Chyby sú sú­čas­ťou pro­cesu a na nich sa učíme viac, ako na úspe­chu. Dô­le­žité je po­u­čiť sa, vstať, oprá­šiť sa a ísť ďa­lej. Pre­tože naj­väč­šia chyba, akú mô­žeš uro­biť je pre­stať sa sna­žiť…

4) Ak sa roz­hod­neš niečo uro­biť, rob to ce­lým svo­jím srd­com

Len tak do­siah­neš ma­xi­málne vý­sledky – mu­síš to mi­lo­vať, mu­síš to cí­tiť, mu­síš to na­ozaj chcieť a ver tomu, že po­tom sa aj ten naj­vzdia­le­nejší sen stane sku­toč­nos­ťou.

5) Ur­čite je niečo, čo do­ká­žeš lep­šie ako nie­kto iný

Vždy sa nájde nie­kto, kto robí niečo lep­šie a niečo hor­šie ako ty. Ne­treba sa po­vy­šo­vať, ale ani po­ni­žo­vať – jed­no­du­cho buď sám se­bou.

6) Dobré veci kon­čia, aby mohli prísť ešte lep­šie

Ni­kdy ne­smúť kvôli tomu, že niečo skon­čilo. Ak niečo končí, je tu pries­tor aby prišlo niečo nové a lep­šie. Nauč sa lú­čiť a ne­chať veci od­ísť, je to ko­lo­beh ži­vota…A s ra­dos­ťou ví­taj všetko nové, čo k tebe príde.

7) Me­níš svet tým, ak me­níš seba

Ni­kdy sa ne­snaž zme­niť dru­hých, je to zby­točné úsi­lie a strata času. Je­diná osoba, ktorú mô­žeš zme­niť si ty. Preto sa sú­streď na seba, pra­cuj na svo­jich ne­dos­tat­koch a roz­ví­jaj svoje pred­nosti. Snaž sa stať tou naj­lep­šou ver­ziou seba sa­mého.

 

A na zá­ver slo­vami Buddhu:

„Naj­väč­ším prob­lé­mom je, že si mys­líš, že máš čas…“

 

/foto: pi­xa­bay.com/

Komentáre