Mo­delky pre nás vždy zna­me­nali do­ko­na­losť a mno­ho­krát sme z nich mali kom­plexy. Čím však doba na­pre­duje, nie­len že zis­ťu­jeme, že každá má tak­tiež ce­lu­li­tídu, každá nemá fi­gúru, lebo ju zde­dila a že žiadna nie je do­ko­nalá. Je skvelé, že my, žen­ské, ktoré máme zo seba často kom­plexy zis­tíme, že je v po­riadku mať vy­rážky, me­dzierku me­dzi zu­bami, pehy či krivší nos. Všetko je to v po­riadku, pre­tože každá sme krásna a vý­ni­močná.

Pri­pra­vili sme pre teba 7 mo­de­liek, ktoré sú od­lišné, no krásne. Ko­nečne i svet mo­de­lingu po­cho­pil, že je pri­ro­dzené „ne­byť do­ko­nalá“, pre­tože do­ko­na­losť ne­exis­tuje. My sme za je­di­nečnú a pri­ro­dzenú krásu!

 

Ash­ley Smith 

Le­t's ce­leb­rate be­ing uni­que ins­tead of put­ting each ot­her down for be­ing dif­fe­rent. 🙋🏼

A post sha­red by Ash­ley Smith (@the­re­a­lashs­mith) on

Early bird cat­ches that mor­ning light. Go­od­mor­ning LA! #sno­ozer­sa­re­lo­sers #6amwa­keup

A post sha­red by Ash­ley Smith (@the­re­a­lashs­mith) on

I only ever Sel­fie in cars.

A post sha­red by Ash­ley Smith (@the­re­a­lashs­mith) on

 

Sa­bina Karls­son

Give me some 🍉🍉🍉 and a ☀️🏝 #sum­mer #be­ach #lin­dex

A post sha­red by Sa­bina (@the­sa­bi­na­karls­son) on

 

Mi­rian Njoh

🚺 Gri­selda Blanco with the trap mo­ves 🚺

A post sha­red by Mi­rian Njoh (@mi­riann­joh) on

 

Anna Mila

We­e­kend ahead ❤️ #vo­gu­e­es­paña @pa­ola­ku­dacki

A post sha­red by Anna Mila (@an­na­mi­la­of­fi­cial) on

oh hey sa­tur­day night, you feel good 🦉👋

A post sha­red by Anna Mila (@an­na­mi­la­of­fi­cial) on

 

Fe­lice Joop

#fe­li­ce­veen @fe­li­ce­veen

A post sha­red by @hen­ning__g on

 

Hanne Gaby Od­iele

 

Masha Ty­elna

Make up by @yana­ge­ne­ra­lova

A post sha­red by Masha Ty­elna (@mas­ha­ty­elna) on

Komentáre