V po­sled­nej dobe sa roz­trhlo vrece s mo­ti­vač­nými kni­hami. Jed­nou z tých po­pu­lár­nych je ur­čite kniha od slo­ven­ského au­tora Pavla Ba­ri­čáka, Šla­bi­kár šťas­tia, ktorá už mo­ti­vo­vala mno­hých ľudí práve na Slo­ven­sku.

Ďal­šou je ur­čite Ta­jom­stvo, ktorá buď mno­hým „leží v ža­lúdku“ alebo ju mi­lujú. No ja ti pri­ná­šam zo­znam sied­mich kníh, ktoré by si si mal/a pre­čí­tať, ak chceš za­čať ro­biť niečo so svo­jím ži­vo­tom.

  1. Ro­bin Sharma – Mních, ktorý pre­dal svoje Fer­rari

„Všetko je vy­ro­bené dva­krát. Pr­vý­krát v tvo­jej mysli, a po­tom v re­a­lite. Cieľ ži­vota je ži­vot s cie­ľom. Šťas­tie je cesta, nie cieľ.“

Kniha, ktorá zme­nila ži­vot mi­li­ó­nom ľudí. Práv­nik Ju­lian Man­tel má per­fektný ži­vot. Teda as­poň na prvý po­hľad. Práz­dnotu svo­jej duše, ale za­krýva ma­te­riál­nym úspe­chom. Keď však do­stane srd­cový in­farkt v súd­nej sieni, pre­dáva svoje auto a vy­dáva sa na cestu se­ba­poz­na­nia do Hi­ma­lájí.

Kniha sa stala okam­žite me­dzi­ná­rod­ným best­sel­le­rom. Mnohí ju kri­ti­zujú za to, že na­priek tomu, že au­tor v knihe hlása skrom­nosť, sám na tomto prí­behu už za­ro­bil mi­li­óny. Ďalší zase tvr­dia, že šty­lis­tika je úbohá. Myš­lienky v knihe sú len sko­pí­ro­vaný od iných alebo sa opa­kujú. Nájdu sa aj po­zi­tívne ohlasy. Mno­hým po­mohla pra­co­vať na tom, čo si „no­sia“ vo svo­jej hlave. Ako sa vraví, sto ľudí sto chutí. Ak práve za­čí­naš s mo­ti­vač­nou li­te­ra­tú­rou, táto kniha ur­čite nie je na za­ho­de­nie a môže byť pre teba dob­rým štar­tom.

monkwhosoldhisferrari

foto: ro­bins­harma.com

  1. Eck­hart Tolle – Sila prí­tom­ného oka­mihu

„Je to bežné, že ľu­dia strá­via celý ži­vot ča­ka­ním na to, že za­čnú žiť. V pod­state to zna­mená, že chcete bu­dúc­nosť a od­mie­tate prí­tom­nosť. Chcete to, čo ne­máte a nech­cete to, čo máte.“

Ďalší sve­tový best­sel­ler. Ďalší fe­no­mén, o kto­rom sa roz­práva od jeho pr­vého vy­da­nia. Žiť tu a te­raz. Ako ľahko sa to po­vie, no už ťaž­šie robí. Eck­hart Tolle ti s jed­no­du­chou jas­nos­ťou opi­suje ako žiť v prí­tom­nosti, lebo to je je­diná sku­točná re­a­lita. V knihe ti chce uká­zať ako na­plno pri­jať ži­vot a pre­stať byť pri­pú­taný či už k mi­nu­losti alebo bu­dúc­nosti.

Au­tor je du­chov­ným uči­te­ľom a ne­snaží sa pri­blí­žiť k ni­ja­kému ná­bo­žen­stvu ani du­chov­nej tra­dí­cií. Skús sa te­raz sám seba opý­tať či si na­ozaj prí­tomný tu a te­raz, alebo roz­mýš­ľaš nad prob­lé­mami v bu­dúc­nosti, ktoré ani ne­budú re­álne.

411nlajxojl-_sx320_bo1204203200_

foto: ama­zon.com

  1. Piata do­hoda – Don Mi­guel Ruiz, Don Jose Ruiz a Ja­net Mill­sová (Múd­rosti sta­rých Tol­té­kov)

Kniha Piata do­hoda je prak­tic­kým sprie­vod­com na ceste k se­ba­o­vlá­da­niu a tvorí akýsi pi­lier dneš­nej mo­ti­vač­nej li­te­ra­túry (a presne aj preto by si ju mala mať doma ;))  Piata do­hoda je druhé pre­pra­co­va­nej­šie vy­da­nie otca a syna. Kniha no­vým spô­so­bom in­ter­pre­tuje Štyri do­hody, no je už za­lo­žená na skú­se­nos­tiach.

Au­tori tu opi­sujú všetko, čo zís­kali po­čas kur­zov múd­rostí sta­rých Tol­té­kov.  Sna­žia sa za­pô­so­biť na člo­veka, aby zme­nil svoje „staré“ mys­le­nie, pre­tože nové mu pri­ne­sie šťas­tie, osobnú slo­bodu a po­môže mu nájsť seba sa­mého.

pexels-photo

foto: pe­xels.com

  1. Ju­raj Gago, An­drej Krúpa – Hlava 20

,,Myš­lienky môjho dvad­sať­roč­ného JA, ktoré mla­dým ot­vo­ria brány sveta a star­ším pri­po­menú, na čom na­ozaj zá­leží. „

Máš dvad­sať ro­kov a ne­vieš, čo so ži­vo­tom? Títo mladí cha­lani ti zá­bav­ným spô­so­bom ukážu, o čom je ži­vot. Možno o ňom nič ne­ve­dia, no skú­sili to a už te­raz sa kniha nedá ni­kde zo­hnať. Hl­boké myš­lienky, vtipné čí­ta­nie. Chcú ťa pod­po­riť, mo­ti­vo­vať, in­špi­ro­vať a nájsť v tebe to naj­lep­šie. „Ve­ríme, že sa nie len nad myš­lien­kami za­mys­líš, ale spra­víš aj ten správny krok vpred. Pre­tože roz­hod­nu­tia, ktoré vez­meš do svo­jich rúk dnes, môžu byť pre teba šťas­tím zaj­tra.“  Skús si to pre­čí­tať a možno zis­tíš, že cha­lani majú rov­naké prob­lémy, ako máš mo­men­tálne ty. A možno ti ukážu ako sa z nich do­stať a byť spo­kojný.

15094839_1814729028809232_2765168065227735956_n

foto: fa­ce­book – Hlava20

  1. Lee Crutch­ley – Ako byť štastný (alebo as­poň me­nej smutný)

Ďal­šia zo sé­rií od­liš­ných se­ba­mo­ti­vač­ných kníh. Do­te­raz som vám na­pí­sala len knihy, pri kto­rých si svoj ži­vot za­ru­čene zlep­šíte a po pre čí­taní sa bu­dete cí­tiť úžasne. Táto kniha vás o tom ne­bude pre­svied­čať. Ne­bude vás na­silu ro­biť šťast­nými, ani vám ne­bude uka­zo­vať, aký je svet úžasný. Kniha síce za­pojí vašu my­seľ, ale po­mo­cou tes­tov. Po­môže vám zlep­šiť ob­raz o va­šom ži­vote, o ľu­ďoch okolo vás. Po pre­čí­taní si sami uve­do­míte, čo vás robí šťast­nými (alebo teda as­poň me­nej smut­nými).

htbh-07

foto: le­ec­rutch­ley.co.uk/

  1. Dale Car­ne­gie – Ako sa zba­viť sta­rostí a za­čať žiť

„Keď sa pred vami vy­norí ne­jaký ťažký prob­lém, ne­strá­cajte hlavu. Ne­robte to, čo je pre vás pri­ro­dzené, čo vám ra­dia vaše im­pulzy, to je väč­ši­nou to zlé. Rad­šej sa po­raďte s touto kni­hou a pre­čí­tajte si znova pod­tr­hnuté od­stavce.“

Často pre­čí­tate mo­ti­vačnú knihu, ale ne­viete ako to všetko ucho­piť vo va­šom ži­vote? Dale, au­tor knihy, vám po­núka prak­tické ná­vody. Ak ne­z­vlá­date kri­tiku, ľahko sa ci­tovo roz­ru­šíte alebo ne­viete vy­rie­šiť krí­zové si­tu­ácie, s tým všet­kým vám po­môže a ukáže cestu ako sa so všet­kými zlými ve­cami vy­spo­ria­dať.

pexels-photo-67442

foto: pe­xels.com

  1. Mi­chal Ky­se­lica – Pre­ko­naj svoj li­mit!

A na ko­niec jedna mo­ti­vačná kniha od Slo­váka. Mi­chal pre­ces­to­val svet, stre­tol sa mno­hými ľuďmi a zís­kal množ­stvo myš­lie­nok o úspe­chu. Kniha je síce pri­márne o on­line biz­nise, ale ak chceš pre­ko­nať sa­mého seba a na­sta­viť svoju my­seľ tak, aby za­čala po­čú­vať tvoje srdce, tak je to ur­čené aj pre teba. Celú svoju fi­lo­zo­fiu au­tor zhr­nul len na 126-tich stra­nách. Je pí­saná jed­no­du­cho, stručne a ve­nuje sa kon­krét­nym té­mam, takže ju ur­čite zvlád­neš za je­den ve­čer.

20160926192355

foto: pre­ko­najs­voj­li­mit.sk

Šťas­tie vám ne­pri­ne­sie žiadna kniha, ani vás šťast­nej­šími ne­urobí. To to­tiž mu­síte uro­biť iba vy sami, hoci sa vám to mo­men­tálne tak nezdá. A nie je dô­le­žité knihu len pre­čí­tať a od­lo­žiť do po­ličky, ale osvo­jiť (alebo aj ne­os­vo­jiť) si z nej ne­jaké myš­lienky a žiť podľa toho. Iba vtedy to bude mať úspech a váš ži­vot sa zmení.

 

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre